Etikettarkiv: H.O.G.M.+R.

The Vernal Equinox 2023

This year’s traditional Vernal Equinox post has been slightly delayed. Partly because of a high workload, but at the same time also because of a much-needed reflection on life. This year, the vernal equinox (in Sweden) occurred on Monday, March 20 at 10:24 p.m.

Normally, an Equinox gives us a sense of well-being and, in a sense, an end, an equilibrium, and a beginning of something new. If you are used to paying attention to the equinoxes through ceremonies, meditation or similar tasks, you usually notice changes in everyday life, mood and also in the world in a very direct way. Of course, this also happened this time.

One can quietly ask whether the increasing presence of the Sun King also brings with it a gradual thawing of the coldness and passivity that exists in the outside world and our minds? Perhaps we are entering a time of warmth and activity where the soul comes back to life closely followed by the desire and will to do something new, to change something in one’s everyday life and the world?

During the Equinoxes, if we are lucky, we get a glimpse of equilibrium, a small moment where we stop and have the ability to look both forward and backward but also inward. We make a kind of reckoning with ourselves and the worldly events around us.

Springtime is here now! The last snow is melting away and the crocuses are starting to peek out. Maybe it’s time to follow the crocuses and dare to raise your head and gaze towards the sun. Illuminate your whole being, your personality, your choices or non-choices. Have you lived as you wished, or could you have done it in a better way for yourself and for the world around you? One thing is certain and that is that not much will actually happen if you only allow yourself to remain in your reflection without acting.

With these few words, the Hermetic Order of the Nascent Aurora wishes you all a lovely and belated Vernal Equinox!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

/Frater Yehohanan

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Vårdagjämningen 2023

Detta årets traditionella Vårdagjämningsinlägg har blivit något försenat. Dels på grund av hög arbetsbelastning men samtidigt även på grund utav en välbehövlig reflektion av tillvaron. I år inträffade Vårdagjämningen (i Sverige) på måndagen den 20:e mars klockan 22:24.

Normalt sätt brukar en Equinox på en gång göra sig tillkänna genom ett välbefinnande och, på ett sätt, ett avslut, en jämvikt och en början på något nytt. Om man är van vid att uppmärksamma dagjämningarna genom ceremonier, meditation eller liknande sysslor så brukar man förnimma skiftningar i vardagen, måendet och även i omvärlden på ett mycket direkt vis. Detta skedde såklart även denna gång.

Man kan stilla fråga sig om huruvida Solkonungens ökande närvaro även bär med sig en gradvis upptining av den kyla och passivitet som finns i omvärlden och våra sinnen? Kanske går vi in i en tid av värme och aktivitet där själen åter vaknar till liv tätt följd av viljan att göra något nytt, att förändra något i sin vardag och världen?

Under årets Dagjämningar får vi om vi har tur ett ögonblick av jämvikt, en liten stund där vi stannar upp och har förmågan att titta både framåt och bakåt men även inåt. Vi gör en slags avräkning med oss själva och de världsliga skeenden runtomkring oss.

Våren är här nu! Den sista snön håller på att smälta bort och krokusarna börjar att titta fram. Kanske är det dags att göra som krokusarna och våga höja huvudet och blicken mot solen. Belys hela ditt väsen, din personlighet, dina val eller icke-val. Har du levt såsom du önskat, eller hade du kunnat göra det på ett bättre sätt för dig själv och för din omvärld? En sak är säker och det är att det egentligen inte kommer att ske så mycket om man endast tillåter sig stanna kvar i sin reflektion utan att agera.

Med dessa få ord önskar Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden er alla en härlig Vårdagjämning!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Contemplation on the Summer Solstice 2022

This year on March Day, or Tuesday the 21st of June, it is the Summer Solstice again! The solstice is a nature’s reflection of the Sun God in its strength. The God who was born at the winter solstice has reached its full power throughout the year. The solstice also coincides close to the transition to the zodiac sign Cancer, which in its nature (among other things) is homely and preservative and strangely enough victorious.

In mundane life, this apparently means nothing special except that summer is here and for many even holidays. In the inner life, or the non-mundane world of spirits and images, the summer solstice can have a much greater value, an alchemical one. By using mythology, symbolism and allegories, we can produce a map and a way forward, towards something. But only by first going backwards, that is, retrospectively. In this case, we have to go back to the Winter Solstice 2021. When the Winter Solstice is near, you are given an opportunity to get rid of (or change) parts of yourself, parts that you no longer want to carry with you when they inhibit, or simply has ceased to be useful for, the spiritual development of the individual. At the same time, you want to consolidate and mark the parts of your personality and being that you want to preserve and refine through the slow heating from the sun.

When the Summer Solstice is here and the life-giving power of the Sun God reaches its climax, it enriches our whole being. We also get to know how well we have succeeded with our spiritual process and through the preservative properties of Cancer, this ”alchemical elixir”, illuminated by the Sun at its peak of the year, will define us until the next Winter Solstice when the process begins again. This can be compared to what alchemy calls circulation. The aim is that with each circulation we will have developed further and upwards in our process, so that these circulations can be seen as a spiral. It is your being that stands in the middle of the spiral and if you could look at this spiral from above, the symbol for the Sun is formed.

Hopefully these words have made you curious about how you can refine yourself until the next Summer Solstice. Something to perhaps reflect on when this solstice and summer are over and while the nights get longer and darker again?

The Hermetic Order of the Nascent Aurora wishes everyone a pleasant Summer Solstice, wherever on earth you are!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

/Frater Yehohanan

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Kontemplation över Sommarsolståndet 2022

I år på Mars dag, eller tisdag den 21:a juni, är det återigen Sommarsolstånd! Solståndet är en naturens reflektion av Ljuset Gud i sin styrka. Den Gud som föddes vid vintersolståndet har genom året nått sin fulla kraft. Solståndet sammanfaller även nära inpå övergången till det zodiakala tecknet Kräftan, vilket i sin natur (bland annat) är huslig och bevarande och märkligt nog segerrik.

I det mundana livet betyder detta tillsynes inget särskilt utöver att sommaren är här och för många även semester. I det inre livet, eller den icke-mundana föreställningsvärlden kan sommarsolståndet få ett mycket större värde, ett alkemiskt sådant. Genom att använda oss av mytologi, symbolik och allegorier kan vi få fram en karta och en väg framåt, mot något. Men bara genom att först gå bakåt, det vill säga retrospektivt. I detta fallet får vi gå tillbaka till Vintersolståndet 2021. När Vintersolståndet är nära ges man en möjlighet att i göra sig av med (eller förändra) delar av sig själv, delar som man inte vill bära med sig längre då de hämmar, eller helt enkelt har slutat att vara till nytta för, individens andliga utveckling. Samtidigt vill man befästa och utmärka de delar utav ens personlighet och väsen som man vill bevara och förädla genom solen långsamma upphettning.

När Sommarsolståndet är här och Solgudens livgivande kraft når sitt klimax så berikar denna hela vårt väsen. Vi får också veta hur bra vi har lyckats med vår andliga process och genom Kräftans bevarande egenskaper kommer detta ”alkemiska elixir”, belyst utav Solen i sin höjdpunkt på året, att definiera oss tills nästa Vintersolstånd då processen ånyo börjar om. Detta kan liknas med vad alkemin kallar för cirkulation. Förhoppningen är att vid varje cirkulation så ska vi ha utvecklats vidare och uppåt i vår process, så att dessa cirkulationer kan ses som en spiral. I spiralens mitt står du och skulle du kunna betrakta denna spiral ovanifrån så bildas symbolen för Sol.

Förhoppningsvis har dessa ord fått dig nyfiken på hur du kan förädla dig själv till nästa Sommarsolstånd. Något att kanske reflektera över när Solståndet och sommaren är över och medan nätterna blir längre och mörkare igen?

Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden önskar alla ett trevligt Sommarsolstånd, vart än på jorden som ni befinner er!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

/Frater Yehohanan

1 kommentar

Under Okategoriserade

The Vernal Equinox 2022

It has been a couple of days since the Spring Equinox, but the feeling and hope lingers. Like the tired wanderer who has been traveling for a long time and the longing for home has grown strong. The hope and longing that the homecoming will be full of joy, and that everything will be exactly as it was before, burns like the Hermit’s lantern.

After a long pandemic, which is not quite over yet, and a terrible war in Europe, there are probably many who feel overwhelmed, perhaps even exhausted in body and soul. Many hope that everything will return to the way it was before the war, before the pandemic.

Maybe it’s so that with the Light of the Spring Equinox comes a turning point. Maybe that Light puts an end to the gloomy period that has been with all of us for a few years now? Maybe we can finally return to the point where the world felt normal and ordinary again?

If we return to the tired wanderer again and for a time, we will probably discover that once you get home, everything seems to be the same, at least on the surface. But in reality, everything has changed. Nothing is really as it was before even if your eyes testify to it at first sight. A world, or country or place is never quite the same as it was when you once left it. In fact, the biggest reason for this is that you yourself are no longer the same person you were when the journey began. Because of this, or perhaps the luck of it, there is no going back. The hermit’s lantern will not show us the way back to our old home, our old world. The task of the lantern is to show us and cast a light on the ashes of the world that has been, but also in the next moment show us the possibility of a new world, a new home or perhaps a path out of the ashes. A path straight through what already has been and to something new.

The Light that this equinox brings with it, like the light of the Hermit’s lantern, is a new hope. A hope for a way forward to a new world, a world not created by hands but by our hearts and minds, our hope and our desires and in that world anything we want and wish for can happen.

With these words, we wish you all a very good Vernal Equinox!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Vårdagjämning 2022

Det har gått ett par dagar sedan Vårdagjämningen men känslan och hoppet dröjer sig kvar. Likt den trötta vandraren som varit ute på resande fot lite väl länge och hemlängtan har växt sig stark. Hoppet om att hemkomsten ska vara glädjefylld och att allt ska vara precis som förut brinner likt Eremitens lykta.

Efter en lång pandemi, som inte riktigt är över än, och ett fruktansvärt krig i Europa är det nog många som känner sig överväldigande, kanske till och med utmattade i kropp och själ. Många hoppas på att allt ska återgå till så som det var innan kriget, innan pandemin.

Kanske är det så att med Vårdagjämningens Ljus så kommer även vändpunkten. Kanske sätts det punkt för den dystra period som varit med oss alla i några år nu? Kanske kan vi äntligen återvända till den punkt där världen känns normal och vanlig igen?

Om vi återvänder till den trötte vandraren ett tag till så kommer vi nog att upptäcka att när man väl kommit hem så verkar allt vara sig likt, åtminstone på ytan. Men i själva verket har allt förändrats. Ingenting är egentligen som förut även om ens ögon vittnar om det vid första anblicken. En värld, eller land eller en plats är aldrig riktigt densamma som den var när man en gång lämnat den. Faktum är att den största anledningen till detta är att man själv inte längre är samma människa som man var när resan började. På grund av detta, eller kanske tack vare, så finns det ingen väg tillbaka igen. Eremitens lykta kommer inte att visa oss vägen tillbaka till vårt gamla hem, vår gamla värld. Lyktans uppgift är att visa oss askan av den värld som varit för att i nästa ögonblick lysa upp och visa oss möjligheten till en ny värld, ett nytt hem eller kanske en ny väg att vandra ur askan. En väg rakt igenom det som varit och till något nytt.

Det Ljus som denna dagjämning för med sig likt Eremitens lykta är ett nytt hopp. Ett hopp om en väg framåt till en ny värld, en värld ej skapad av händer utan av våra hjärtan och sinnen, vårt hopp och våra önskemål och i den världen kan allt vi vill hända.

Med dessa ord önskar vi er alla en god Vårdagjämning!

1 kommentar

Under Okategoriserade

The Winter Solstice of 2021

At the time of this writing, there are just one week left until this year’s Winter Solstice. It has been and is a time of Darkness, but also a time of waiting for the Return of the King. After December 21, 2021, the Sun is reborn again and the days slowly but surely become longer and the nights shorter. This is not something new or surprising. It has always been, and will always remain so. At least for an eternity or two.

It is perfectly normal and addictive to look forward to the new year, brighter times, warmer days. We humans are often afraid of or dislike the darkness, the cold and the silence. This year’s Winter Solstice Oration will, however, be about just this darkness, this cold and this silence. There are 7 days left before everything ”starts” again, 7 days that can be valuable. I want to invite all of you who have found and read this post to use these days for something special, something maybe different than what you usually do. I would like to suggest that you take advantage of the darkness and the silence that is around you instead of just longing for brighter and more vibrant days. In the light and the active life (which of course is fantastic) we are given many opportunities but less often time to reflect on what is within us, displaced in favor of all activity. Rarely can we hear what our inner being is trying to tell us as its voice is often overpowered by all other sounds and activity..

Use these last days of darkness to try to listen to your inner self and above all try to listen to the sides of yourself that you may not really want or have had ”time” to listen to. Find out how you feel and what parts of yourself that you no longer want to affect your life in a destructive direction. Find out and clarify for yourself which of your behaviors, habits and attitudes that you have and that you do not want to carry with you when the time comes for the King’s (Sun) rebirth. Change, refine or burn them and something new will emerge from the ashes. Also find out what hopes and desires you have and want to realize when the Sun will once again take its throne. And when the time comes for the Winter Solstice, light a candle and remember the hopes you have for the new year.

With these words, I wish you readers a nice Winter Solstice!

1 kommentar

Under Okategoriserade

Vintersolståndet 2021

I skrivandes stund är det drygt 10 dagar kvar till årets Vintersolstånd. Det har varit och är en tid av Mörker, men även en väntans tid på Konungens Återkomst. Efter den 21:a december 2021 återföds Solen igen och dagarna blir sakta men säkert längre och nätterna kortare. Detta är inte något nytt eller överraskande. Det har alltid varit så och kommer alltid att så förbli. Åtminstone i en evighet eller två.

Det är fullkomligt normalt och vanebildande att se fram emot det nya året, ljusare tider, varmare dagar. Vi människor räds ofta mörkret, kylan och tystnaden. Detta årets Vintersolståndsorerande kommer dock att precis handla om just detta mörker, denna kyla och denna tystnad. Det är 10 dagar kvar innan allt ”sätter igång” igen, 10 dagar som kan bli värdefulla. Jag vill inbjuda er alla som hittat och läser detta inlägg att använda dessa dagar till något speciellt, något kanske annorlunda än vad man brukar göra. Jag skulle vilja föreslå att ni tar tillvara på det mörker och den tystnad som finns runtomkring er istället för att enbart längta till ljusare och livfullare dagar. I ljuset och det aktiva livet (vilket såklart är fantastiskt) ges vi många möjligheter men mer sällan tid till att reflektera över det som finns inom oss, undanträngt till förmån för all aktivitet. Sällan kan vi höra vad vårt inre försöker att berätta för oss då dess röst ofta överröstas av allt annat ljud och aktivitet. Använd dessa sista dagar av mörker till att försöka lyssna på ditt inre och framför allt försök att lyssna till de sidor av dig själv som du kanske egentligen inte vill eller har haft ”tid” att lyssna på. Ta reda på hur du mår och vilka delar av dig själv som du inte längre vill ska påverka ditt liv i en destruktiv riktning. Ta reda på och klargör för dig själv vilka av dina beteenden, ovanor och förhållningssätt som du har och som du inte vill bära med dig när tiden kommer för Konungens (Solens) återfödelse. Förändra, förädla eller bränn upp dom och ur askan skall något nytt träda fram. Ta även reda på vilka förhoppningar och önskningar som du har och som du vill förverkliga då Solen återigen ska inta sin tron. Och när tiden har kommit för Vintersolståndet skall du tända ett ljus och minnas de förhoppningar som du har inför det nya året.

Med dessa ord önskar jag er läsare ett trevligt Vintersolstånd!

1 kommentar

Under Okategoriserade

The wheel of the year and the restrained knowledge

Soon the time has come for the Vernal Equinox of 2021. On the 20:th of March 2021 (in Sweden), the earth’s orbit around the sun has taken us here again. What once stood at the beginning of its growth, has blossomed and spread during the summer, rotted to nourish the soil in the autumn and laid to rest during the winter and, so to speak, paved the way for what is to come. 

From the Sol Invictus (ie the Winter Solstice) in late 2020, the Sun King once again began to regain his throne piece by piece in order to create enough light and heat at the Spring Equinox on 20:th of March 2021 for nature to start growing again. However, there is still a long way to go before the seeds that have just become buds will come to full bloom to enrich nature again. 

What then does this have to do with what we in this case call ”the retained knowledge” and why do we choose that parable right now? 

To explain this, we beg to answer the latter question. Recently, especially through various social media, podcasts and blogs, criticism has been directed toward Orders and societies who is considered to possess the so-called “secret material” or “hidden knowledge”. By secret material is meant documents, writings, study materials, books, teachings, etc. that have not yet been made public and published for the general public. The critics usually accuse the Orders to withhold important knowledge that should be published or doubt the possession of such knowledge. Furthermore, these people want to claim that the only reason why there has even been secret knowledge is that one could previously be oppressed if it was discovered that one possessed a certain knowledge. Today, it is considered by critics that such a measure is completely superfluous and that the only reason for knowledge to be withheld now is the potential, financial gain and legitimacy that may exist in possessing this material. 

H.O.G.M. + R wants to respond to this criticism by an explanatory analogy. However, we first want to confirm the criticism. It is not without merit. There are plenty of orders, companies, associations, people who claim to possess secret knowledge and these charge well for this ”knowledge”. Not infrequently, it becomes something out of a personal cult and in the end quite miserable conditions. There are many who, in the hope of increasing control over their circumstances, have lost their capital, the ability to think critically and the ability to decide over their own lives. Often there has never been any ”secret knowledge”, only the egocentric or financial motives of a person or group. So far, the critics are right. It is also true that one aspect of keeping secret or withholding material is the risk of repression. In most countries of the world today, this is an unnecessary precaution. 

However, there are other aspects that justify the retention of unpublished material. We will not go into all of these aspects here but limit ourselves to one of them. 

H.O.G.M. + R holds esoteric material that is unpublished. We have chosen to follow our predecessors in not making these into public material for what we consider to be a good reason. One of the absolute biggest reasons for this can be compared to the Sun’s apparent orbit around the earth, its equinoxes and solstice and how nature is affected by this. Imagine a seed or sprout, either on a tree or in the ground, that has the ability to grow strong and bloom. This may seem simple but the fact is that it is only under the right conditions that this can happen! If the seed is exposed to too fast or strong heat, it can become bad harvest or completely destroyed. It is through the slow warming of the earth and nature that the opportunity for growth exists. Of course, there is vegetation that can withstand a faster heating, but it is far from everything in the plant kingdom that has that ability. If too much heat were to be added, the balance of nature would be disturbed. 

Now compare and equate the Sun with Knowledge and the Vegetation with The Occult Student. We see that every human being has a spark of divinity within him, a seed. When the student first gets the esoteric knowledge revealed to him (the Winter Solstice), everything is in its infancy. Through a slow heating, ie through a reasonable amount of given knowledge and which slowly increases, the student is given time to grow stronger and stronger. At the vernal equinox (ie when the student has come a little bit on the way and have learned basic knowledge), the seed has begun to grow and peeks out of the ground, but is still sensitive to heat. Since esoteric knowledge often needs to be experienced practically as well as contemplatively to be truly understood, it requires time (just like a seed in the earth). If there is too much knowledge and too soon, the student may become overwhelmed or lack the required pre-understanding, you simply learn wrong. It is also the case that our tradition is based on gradual initiations and these ceremonial ”markings” often give many, deep impressions. The candidate often undergoes (through introspection) a process of self-degradation and construction and it takes time (and sometimes support) to get through this with a good and healthy result. 

This is accompanied by theoretical knowledge that is presented in the form of the grade material. This knowledge is intended to create an understanding of the process and a further development that only comes into its own right if you have gone through certain previous ”steps”. It is precisely this material that in the wrong hands and at the wrong time in the initiation process (if the recipient of this material has even undergone any esoteric initiation) can be more harmful than useful. If this happens, you can at best have the opportunity to, so to speak, ”rewind the tape” and start again from the point where your understanding is. In the worst case, the student is caught in the illusion that he ”understands everything” and when he then wants to spread this misconception, the effects can be devastating for its recipients. The sun’s rays have thus been applied incorrectly. 

We as heirs and bearers of a Western mystery tradition have made promises to always use the wisdom we have acquired for good purposes. To not disclose the unpublished documents we hold for the uninitiated mass. We are not prepared to take on the ”karmic guilt” of negligent distribution of material. Our ambition is to, like the wheel of the year, allow the divine seeds that exist to grow strong during a slow but steady heating. Like a Golden Dawn starting a new day and a new life. 

With these words, we wish you all a happy Vernal Equinox! 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Årshjulet och den återhållna kunskapen

Det är snart dags för Vårens Dagjämning 2021. Den 20:e mars har jordklotets bana runt solen återigen tagit oss hit. Det som en gång stod i början av sin tillväxt, slagit ut i full blom och spridit sig vidare under sommaren, förmultnat till näring för jorden under hösten och lagts till vila under vintern har så att säga banat vägen för det som komma skall.

Från och med Sol Invictus (dvs Vintersolståndet) 2020 började solkungen återigen att bit för bit återta sin tron för att vid Vårdagjämningen den 20:e mars skapat tillräckligt mycket ljus och värme för att naturen återigen skall börja växa. Dock är det en bra bit kvar innan de frön som precis har blivit till knoppar, ska slå ut i full blom för att berika naturen igen.

Vad har detta då att göra med vad vi i detta fall kallar ”den återhållna kunskapen” och varför väljer vi den liknelse just nu?

För att förklara detta ber vi att få besvara den sistnämnda frågan. Det har på senare tid, framför allt genom olika sociala medier, podcasts och bloggar riktats kritik mot Ordnar som anses besitta s.k. hemligt material. Med hemligt material menas dokument, skrifter, studiematerial, böcker, läror mm som ännu inte gjorts offentligt och publicerats för den breda massan. Kritiken brukar delat anklaga Ordnarna för att undanhålla viktig kunskap som borde offentliggöras alternativt betvivla att sagda Ordnar besitter denna kunskap. Vidare vill dessa människor hävda att den enda rimliga anledningen till att det ens har funnits hemlig kunskap är att man förr kunde råka ut för förtryck om det uppdagades att man besatt en viss kunskap. Idag anses det av kritikerna att en sådan åtgärd är helt överflödig och att den enda anledningen till att kunskap undanhålls numer är den potentiella, ekonomiska vinst och legitimitet som kan finnas i att besitta detta material.

H.O.G.M.+R vill bemöta denna kritik genom en förklarande analogi. Vi vill dock först ge kritiken en bekräftelse. Den är inte utan meriter. Det finns gott om ordnar, sällskap, föreningar, personer som säger sig besitta hemlig kunskap och dessa tar bra betalt för denna ”kunskap”. Inte sällan blir det något utav en personkult och i slutändan ganska så miserabla förhållanden. Det finns många som i hopp om en ökad kontroll över sina omständigheter har förlorat sitt kapital, förmåga till kritiskt tänkande och förmågan att bestämma över sina egna liv. Ofta har det aldrig funnits någon ”hemlig kunskap”, bara en persons eller grupps egocentriska eller finansiella motiv. Så långt har kritikerna rätt. Det stämmer även att en aspekt av att hemlighålla eller återhålla material är risk för förtryck. I de flesta av världens länder är detta idag en onödig försiktighetsåtgärd.

Det finns dock andra aspekter som berättigar återhållandet av opublicerat material. Vi kommer inte att gå in på samtliga av dessa aspekter här utan begränsa oss till en utav dom.

H.O.G.M.+R innehar esoteriskt material som är opublicerat. Vi har valt att följa våra föregångare i att inte göra dessa till offentligt material utav vad vi anser vara en god anledning. En av de absolut största anledningarna till detta kan liknas med Solens skenbara årsbana runt jorden, dess dagjämningar och solstånd och hur naturen påverkas av detta. Föreställ dig ett frö eller grodd, antingen på ett träd eller nere i jorden, som kan växa sig starkt och slå ut i full blom. Detta kan verka simpelt men faktum är att det är endast under rätt förutsättningar som detta kan ske! Om fröet utsätts för en alltför snabb eller stark hetta kan det bli missväxt eller förgöras fullständigt. Det är genom den långsamma upphettningen av jorden och naturen som möjlighet för tillväxt finns. Visst finns det växtlighet som klarar av en snabbare upphettning, men det är långt ifrån allt i växtriket som har den förmågan. Om en alltför stark hetta skulle tillsättas rubbas naturens balans.

Jämför och likställ nu Solen med Kunskap och Växtligheten med Den ockulta studenten. Vi ser att varje människa har en gnista av gudomlighet inom sig, ett frö. När studenten först får den esoteriska kunskapen uppenbarad för sig (Vintersolståndet) så är allt i sin början. Genom en långsam upphettning, dvs genom en lagom mängd given kunskap och som långsamt ökar ges studenten tid till att växa sig starkare och starkare. Vid vårdagjämningen (dvs när studenten kommit en bit på vägen och lärt sig grundläggande kunskap) har fröet börjat växa och tittar fram ur jorden, men är fortfarande känslig för hetta. Eftersom esoterisk kunskap ofta behöver upplevas praktiskt liksom kontemplativt för att verkligen förstås så kräver detta tid (precis som ett frö i jorden). Vid för mycket kunskap och en för snar tidpunkt kan studenten blir överväldigad eller sakna den förförståelse som krävs, man lär sig fel helt enkelt. Det är även så att vår tradition bygger på gradvisa initiationer och dessa ceremoniella ”markeringar” ger ofta många, djupa intryck. Ofta genomgår kandidaten (genom introspektion) en process av eget nedbrytande och uppbyggnad och det krävs tid och ibland stöd för att ta sig igenom detta med ett gott och hälsosamt resultat. Till detta medföljer teoretisk kunskap som presenteras i form av gradmaterialet. Denna kunskap är till för att dels skapa förståelse för processen och dels för en vidareutveckling som först kommer till sin fulla rätt om man gått igenom vissa tidigare ”steg”. Det är just detta material som i fel händer och vid fel tidpunkt i den initiatoriska processen (om mottagaren av detta material ens har genomgått någon som helst esoterisk initiation) kan vara mer skadligt än nyttosamt. Om detta sker kan man i bästa fall få möjlighet att så att säga ”backa bandet” och börja om från den punkt där ens förståelse finns. I värsta fall blir studenten fångad i illusionen om att denne ”förstår allt” och när denne sedan vill sprida denna felaktiga förståelse kan effekterna bli förödande för dess mottagare. Solens strålar har alltså applicerats felaktigt.

Vi som arvtagare och bärare av en Västerländsk mysterietradition har avlagt löften om att alltid bruka den visdom vi fått till oss för goda syften. Att inte avslöja de opublicerade dokument som vi innehaver för oinitierade. Vi är inte beredda på att ta på oss den ”karmiska skulden” av oaktsamt spridande av material. Vår ambition är att, likt årshjulet, låta de gudomliga frön som finns växa sig starka under en långsam, men stadig upphettning. Likt en Gryende Morgonrodnad som påbörjar en ny dag och ett nytt liv.

Med dessa ord önskar vi er alla en glad Vårdagjämning!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade