Orden

Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden (H∴O∴G∴M+R∴), även känd som Aurora Nascente in Hyperborea, särskiljer sig från övriga nordiska autentiska esoteriska skolor såsom administrerande det enda Modertemplet i Hyperborea (Norden) varandes ursprungligen auktoriserat av det i Europa baserade och sedan 1993 återuppväckta Ordre Rosicrucien de l’Alpha et Omega (Rosicrucian Order of Alpha et Omega), en i rakt nedstigande led legitim avkomma till det ursprungliga Hermetic Order of the G∴D∴ som grundades i London 1888 av S. L. MacGregor Mathers och William Wynn Westcott och som år 1906 bytte namn till Rosicrucian Order of A∴O∴.

Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden utmärker sig även såsom administrerande det enda renodlade och traditionella Templet i Golden Dawn-traditionen under kontinuerlig operativ och aktiv verksamhet i Sverige sedan dess grundande i mitten av 1990-talet. Detta Tempel utgör Den Yttre eller Första Orden av sammanlagt tre Ordnar, även hänvisat till såsom Den Gryende Morgonrodnaden i Det Yttre. H∴O∴G∴M+R∴ ställer sig i sin tur under direkt uppsikt och kontinuerlig auktorisation av ett hyperboreiskt Kollegium av Adepter, utgörande Den Inre eller Andra Orden.

Som sådant har dess operativa verksamhet alltigenom varit inriktat emot att erbjuda traditionell initiering och undervisning för alla lämpliga kandidater oberoende av ras, religion, kön, politisk hemvist, sexuell läggning eller medlemskap i någon annan Orden, samt för att tillgodose en möjlighet till gradbeforan för initierade, hemmahörande i Västsverige. Ända till våra dagar fortfar Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden att erbjuda initiering och traditionellt medlemskap för en noggrant utvald skara av kvalificerade kandidater. Sedan år 2010 har Templet dessutom öppnat upp sina portar för korresponderande medlemmar över hela Hyperborea som studerar per distans. Alla dess initierade är förseglade under ett gemensamt sigill:

Under vintersolståndet år 2013 avknoppade sig det svenska Templet från det större globala familjeträdet inom Rosicrucian Order of Alpha et Omega och planterades varsamt i den svenska myllan att gro i mörker och tysthet. Vårdagjämningen år 2014 såg födelsen av ett hyperboreiskt Ordensällskap med anor tillbaka till 1997, det år då dess första Tempel ursprungligen grundades i Västsverige, tidigare i offentligheten känt som ”Alpha et Omega Tempel No. 9 av Gryende Morgonrodnaden” men som bland sina initierade kallades Thoth Ter Maximus Tempel No. 9, ett namn som fram tills nu hade hållits helt fördolt från offentligheten för att skydda dess egregore.

Efter 17 år stängdes Thoth Ter Maximus Templet för all framtid av det hyperboreiska Kollegiet och dess egregore avvecklats permanent, ty det gamla ansågs vara tvunget att döden dö för att det nya skulle kunna gro i den förmultnade myllan. I dess ställe och på samma grund skådade världen ett helt nytt och återfött hyperboreiskt Modertempel ställa upp sina dörrar, nu med full autonomitet och en helt ny identitet; det nya Templets namn och siffra är helt förseglat från allmänhetens insyn för att värna om dess egregores pånyttfödelse. Samtidigt är dess initierade medvetna om sin lokala historia och värnar om kontinuiteten, samt det svenska arvet och ordenstraditionen; det är inte på något sätt en ”ny” Orden utan en förnyad sådan. Även om vinlägeln har blivit utbytt så är vinet ingalunda av ny sort.

Initiation

Syftet med Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden är att såsom en esoterisk skola tillhandahålla sina initierade instruktioner i det Rosenkorsiska ceremonimagiska systemet (teurgin) och den Konungsliga Konsten (alkemin) i en systematisk och graderad studieplan och personlig handledning från erfarna Adepter i vårt Hyperboreiska Kollegium, vilket överser Den Gryende Morgonrodnaden. Detta magiska och alkemiska system som lärs ut i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden främjar både personlig och andlig utveckling, samt kroppslig transmutation, genom ett systematiskt program av rituell initiering och andliga övningar under noggrann uppsikt av erfarna handledare.

Låt läsaren dock inse att Ceremoniell Magi, till skillnad från den allmänna missuppfattningen om den, i huvudsak är ett redskap för självförverkligande och transformation, i stället för att enbart vara ett sätt att åstadkomma förändringar i den yttre världen. Men ett dylikt utvecklande av ockulta förmågor kräver ett stort mått av självdisciplin av den initierade där daglig tid reserveras åt en stringent rutin som omfattar självstudier, såväl som individuellt magiskt arbete. Dessutom medför ett aktivt medlemskap i ett Golden Dawn-baserat Tempel alltid ett krav på närvaro och deltagande i det gemensamma rituella arbetet inom ramen för regelbundna möten.

Vidare åstadkommer en legitim initiering tillsammans med ett magiskt och alkemiskt arbete ofta djupgående förändringar i alla aspekter av den initierades liv, vilket många gånger kan vara nog så prövosamma. Ty den initierades liv är, till skillnad från den solitära studentens, av en betydligt mer intensifierad art eftersom Templets egregore (gruppsjäl) tillsammans med Ordens strömning befrämjar dylik utveckling och inom den initiatoriska kontexten ger optimal utdelning av den magiska och alkemiska tillämpningen, samtidigt som den kontrolleras och hålls kvar inom sunda ramar inuti dess trygga och säkra hägn.

Initieringarna i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden och den traditionella undervisningen som bedrivs genom vårt Modertempels försorg har således som funktion att skapa en kontext där vissa högt kvalificerade individer, tillsammans med likasinnade personer, kan finna ett stöd i att uppenbara och vidareutveckla sina inneboende ockulta och andliga förmågor.

Men eftersom vårt Modertempel inte är drivet av någon ekonomisk vinning, och eftersom utrymmet i dess lokaler är begränsat, nödgas vi att vara noggranna i valet av blivande kandidater. Vi är enbart intresserade av att främja en magisk träning och undervisning av kvalitet, inte att värva en väldig mängd medlemmar. Av denna anledning är vi enbart intresserade av att upptaga verkligt seriösa kandidater som är beredda att satsa en ansenlig mängd tid på sin personlighetsutveckling och energetiska transmutation; som till fullo vill viga sina liv åt Det Stora Verket.

Dessutom kräver vi att kandidaten underkastar sig en prövotid före sin initiering och upptagning i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden. Syftet med denna prövotid är dels att undersöka om kandidaten har de personliga egenskaper som krävs för att kvalificera sig för initiering i Den Hermetiska Traditionen och dels för att vederbörligt förbereda denne inför sin förestående initiering i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden.

Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden rekryterar i första hand medlemmar från västra Sverige; Västra Götalands Län och Hallands Län. Kandidater som bor inom en 10 mils radie från Templet och måste färdas långväga för initiering måste betänka att Templet även kräver obligatorisk närvaro vid månatliga möten och att de initierade själva måste ombesörja för sina resor till och från Templet samt vara förberedda på att själva bekosta kost och logi i samband med övernattning.

För kandidater som bor på annan ort eller utanför denna 10-milaradie erbjuder Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden ett korrespondens-medlemskap för hyperboreiska (nordiska) medlemmar med e-brevbaserade studier inom ramen för ett graderat system av korrespondenskurser och träning under handledning av svenska Adepter, med möjlighet till initiering och gradbefordran genom försorg av vårt auktoriserade Modertempel.

Om läsaren önskar få mer information angående traditionellt medlemskap eller korrespondens-medlemskap i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden kan denne skicka en förfrågan eller intresseanmälan till Modertemplets Cancellarius efter att först ha grundligt läst igenom denna information om initiation i H∴O∴G∴M+R∴.

Observera! Ordens väktare har 2016-05-09 beslutat att på obestämd tid ej ta emot fler ansökningar om distansmedlemskap via vårt Modertempel. Vårt Tempel kommer uteslutande behandla seriösa ansökningar från kandidater som bor inom 10 mils avstånd från Tempelplatsen för ett aktivt och lokalt medlemskap eller från dem som bor längre än 10 mil från Tempelplatsen under förutsättningen att de har för avsikt att vara fullt aktiva i dess verksamhet på samma villkor som våra lokala medlemmar. Intressenter kan kontakta Modertemplets Cancellarius  för att utröna huruvida Templet befinner sig på ett behörigt avstånd från den ort där de har din hemvist och uppmanas att i sitt ansökningsbrev uppge den ort i vilket de för tillfället är bosatta för att underlätta ansökningsförfarandet.

Traditioner

Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden har sin huvudsakliga grund i Golden Dawn-traditionen och i vad som har kommit att kallas för Västerländska Mysterietraditionen (Western Mystery Tradition). Relevant Golden Dawn-tradition definieras här såsom den lära, både i dokumentform och muntligen förmedlad, som har sitt ursprung i Hermetic Order of the G∴D∴ (W. W. Westcott), Rosicrucian Order of A∴O∴ (S. L. MacGregor Mathers) och Stella Matutina (R. W. Felkin). Den Västerländska Mysterietraditionen definieras såsom den lära som har vidareutvecklats av Adepter ur någon av dessa tre ursprungliga ordenssällskap och som har förmedlats till vår Orden genom dokument, litteratur och muntlig tradition, främst från Paul Foster Case, Dion Fortune och Israel Regardie, och i begränsad omfattning från Aleister Crowley. Dessa traditioner och undertraditioner har förmedlats till H∴O∴G∴M+R∴ genom ordenssällskap såsom Ordre Rosicrucien de l’Alpha et Omega (Jean-Pascal Ruggiu), Hermetic Order of the Golden Dawn (Cris Monnastre), Servants of the Light (Dolores Aschcroft-Nowicki) och Builders of the Adytum (Paul Foster Case).

H∴O∴G∴M+R∴ hämtar även sin inspiration och sina läror från den äldre Rosenkors-traditionen, såsom den har blivit representerad genom olika manifest, som i Thesaurus Thesaurorum (1580), Naometria (1604), Fama Fraternitatis (1614), Confessio Fraternitatis (1615), Christian Rosencreutz Alkemiska Bröllop (1616), Themis Aurea (1618), Codex Rosae Crucis (1650), Geheime Figuren der Rosenkreuzer (1785), etc., förmedlat genom diverse alkemiska ordenssällskap verksamma under den moderna tidseran, såsom Die Unzertrennlichen/Sincera Confoederatio (Johann Valentin Andreae), Gold und Rosenkreutz Orden/Fraternitas Rosae et Aurea Crucis (Samuel Richter), Fratres Lucis/Asiatiske Bröderne (Hans Heinrich von Ecker und Eckhoffen), Egyptiska Frimureriet/Misraïmriten (Alessandro Cagliostro), Loge St. John de l’Aurore Naissante/sur Aufgehenden Morgenröthe (Franz Josef Molitor), Societas Rosae+Crucis (Sigismund Bacstrom) och Frères Aînés de la Rose Croix (Roger Caro).

Vidare finner vår Orden inspiration i de Hermetiska och Kristna Qabalistiska traditioner så som de framför allt har formulerats och utvecklats under medeltiden och renässansen av Dante Alighieri och gruppen Fedeli d’Amore, Marsilio Ficino och Giovanni Pico della Mirandola tillhörande Den Platonska Akademin i Florens, samt de hermetiska filosoferna Giordano Bruno och Tommaso Campanella. Även magiker och alkemister såsom Geber, Nicolas Flamel, Johannes Trithemius, Henry Cornelius Agrippa von Nettesheim, Theophrastus ”Paracelsus” Bombastus von Hohenheim, John Dee, Edward Kelley, Simon Studion, Michael Sendivogius, Heinrich Khunrath, Henricus Madathanus, Basilius Valentinus, Michael Meier, Robert Fludd, Thomas Vaughan och Eirenaeus Philalethes utgör en stor inspiration för vår Orden. Vi erkänner även moderna alkemister som Cyliani, och inte minst Fulcanelli och hans närmaste elev Eugène Canseliet såsom auktoriteter, samt Solazaref och Jean Dubuis i ett senare led som viktiga kännare av Den Konungsliga Konsten.

Hermes Mercurius Trismegistus

Vår Orden finner även den tyska teosofin som en viktig del av den kristna esoteriska traditionen, så som den representeras av Jacob Böhme, Dr. John Portage och Johann Georg Gichtel, samt den specifika pansofiska form som denna tog inom den rosenkorsiska rörelsen såsom framfört av Johan Amos Comenius. Vi beundrar även Louis Claude de Saint Martin, ”Den Okände Filosofen”, och hans lära om hjärtats väg. Orden erkänner även den Salomoniska traditionen såsom utgörande en essentiell del av den kristna esoteriska och qabalistiska traditionen med sitt rika arv av grimoire-litteratur, såsom Picatrix, Ajnas, Abramelin, Liber Juratus, Clavicula Salomonis, Grimoirum Verum, Lemegeton och Liber Armadel. Vidare finner vi romantiken som en viktig inspirationskälla till vår Ordens tradition, vilket bl.a. utmynnade i 1800-talets ockulta renässans med viktiga författare som Francis Barrett, Edward Bulwer-Lytton, Frederick Hockley, Eliphas Levi, Paschal Beverly Randolph, Giustiniano Lebano, Kenneth MacKenzie, Giuliano Kremmerz och Gérard ”Paupus” Encausse.

Eftersom H∴O∴G∴M+R∴ är en Qabalistisk Orden så utgör de medeltida verken Sefer Yetzirah, Sefer HaBahir och Sefer Zohar, samt det alkemiska verket Asch Metzaref, kanoniska texter i vår undervisning. Med det är i synnerhet den qabalistiska skola som inleddes av Isaac ”Ari” Luria som utgör det största fokus i vår Orden, Den Lurianska Qabalah, i synnerhet som den kom att utvecklas av Nathan av Gaza såsom utgörande en teosofi kring den messianska figuren Sabbatai Zevi. Denna kom att kallas Den Sabbateiska Qabalah, överförd till den moderna tidseran genom den turkiska Dönmeh-sekten och dess messianska avatarer Jacob Querido, Berechiah Russo (Osman Baba) och Jakob Frank i ett sista led under 1700-talets senare hälft, en lära som överfördes till de rosenkorsiska Asiatiske Bröderne genom förmedlan av Moshe Dobruschka och Efraim Josef Hierschfield. Bland de kristna Qabalisterna viktiga för vår Orden skall även nämnas Athanasius Kircher, Georg von Welling och Christian Knorr von Rosenroth, vars verk Kabbala Denudata utgör en kanonisk text i vår Orden.

Sist men inte minst söker våra bröder och systrar i H∴O∴G∴M+R∴ inspiration i antikens initiatoriska mysterietraditioner vilka har utgått från Alexandria som ett andligt och kulturellt centra, främst representerat av de nypytagoréanska, hermetiska, gnostiska och nyplatonska skolorna, företrätt av så framstående personligheter som Numenius från Apamea, Apollonios från Tyana, Hermes Trismegistus, Zosimos från Panopolis, Basilides, Valentinus, Plotinus, Origenes, Porphyrios från Tyre, Iamblichos från Chalkis, Proklos från Konstantinopel och Stephanos från Alexandria, författaren av det alkemiska verket De chrysopeia. De kanoniska texterna från denna tid utgörs framför allt av De kaldeiska oraklen, Corpus HermeticumAsclepius, Tabula Smaragdina, Pistis Sophia och Enneaderna. Dessa antikens mästare hämtar i sin tur inspiration från de tre klassiska grekiska filosoferna Pytagoras, Platon och Aristoteles, de tre ensamt viktigaste förgrundsgestalterna i den västerländska esoteriska traditionen. Platons verk Dialoger och Aristoteles Metafysiken utgör två grundtexter i vår Orden.

Det kan ur denna uppräkning av esoteriska traditioner och ockulta strömningar härledas att H∴O∴G∴M+R∴ har sitt primära fokus på den västerländska esoteriska traditionen, så som den har kommit att utvecklas i Främre Orienten och så småningom spridit sig vidare till Europa, genom förmedlan av den arabiska renässansen. Vår Orden är ingen religiös organisation utan undervisar i Den Andliga Vetenskapen, vilket även omfattar djupgående studier av de judeo-kristna religionerna tillsammans med de klassiska hedniska traditionerna, de kaldeiska, egyptiska, grekiska, hellenistiska och romerska i Mellanöstern och medelhavsområdet, samt även nordisk hedendom ty vi är en Hyperboreisk Orden. Detta faktum hindrar oss dock inte att göra komparativa studier av religioner i Fjärran Östern, främst Hiduism och Buddhism, och den österländska esoteriska traditionen såsom tantra, yoga, vajrayana, dzogchen och taoism. Sålunda ansluter vår Orden sig till philosophia perennis och den Traditionella skolan inom religionsfilosofi, såsom utvecklat och förmedlat av René Guénon, Ananda Coomaraswamy, Guido de Giorgio, Julius Evola, Frithjof Schuon, Mircea Eliade och Alain Daniélou, samt svenskarna Ivan Aguéli, Tage Lindbom och Kurt Almqvist.

Konfederation

Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden utgör en del av ett vidsträckt nätverk av Tempel och Ordenssällskap över hela världen vilket har samlat sig och organiserat sig under en gemensam Konfederation. Denna är endast känd för den yttre världen under sin akronym S. et R+C. F. T. och dess verkliga namn i sin fullhet är endast en angelägenhet för dess medlemmar och för dess invigda. H∴O∴G∴M+R∴ utgör en central medlem såsom en av de ursprungliga grundarna och initiativtagarna till Konfederationen och vars Modertempel utgör den äldsta och ursprungliga initiatoriska skolan. Vi vill dock kungöra Konfederationens sigill vilket uttrycker mången mysterier sammanfattade i sin symbolik:Ouroborus Sigill

Denna Konfederation är ett edsförbund mellan självständiga och autonoma Ordenssällskap och Tempel inom den Hermetiska och Rosenkorsiska Traditionen som delar en Traditionalistisk kultur- och historiesyn, inte minst angående den Västerländska Esoteriska Traditionen självt. Samtliga medlemmar av Konfederationen arbetar inom Golden Dawn-traditionen specifikt och i andra Hermetiska, Rosenkorsiska och Qabalistiska traditioner i allmänhet. Konfederationen har satt som sitt främsta mål att upprätthålla Traditionens råmärken och att erbjuda lämpliga kandidater en Traditionell invigning och undervisning i de urtida och klassiska mysterierna såsom utgörande ett vitalt alternativ till vår moderna och postmoderna världs rådande materialistiska och reduktionistiska paradigm.

S. et R+C. F. T. ämnar att skapa en gemensam kvalitetsstandard för den Yttre eller Första Ordens initiatoriska system, träning och undervisning. Inom ramen för denna minsta gemensamma nämnare arbetar varje konfedererad Yttre Orden självständigt under full autonomi och eget namn. Konfederationen är uppdelad i regionala jurisdiktioner vilket definieras och sammanbinds av gemensamma geografiska, språkliga, etniska, kulturella och/eller historiska nämnare. Exempelvis utgör H∴O∴G∴M+R∴ den nordiska eller hyperboreiska jurisdiktionen av S. et R+C. F. T. vilket i dagsläget omfattar alla nordiska länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Åland, Färöarna och Grönland) samt de baltiska länderna (Estland, Lettland och Litauen).

Samtliga konfedererade Ordnar i Det Yttre lyder under och delar en gemensam Inre eller Andra Orden. Denna Inre Orden är i sin tur i regel uppdelad i olika Kollegier vilket i de flesta fall sammanfaller med de regionala jurisdiktionerna. Var och en av de konfedererade Ordnarna i Det Yttre är auktoriserade av De Högt Ärade Ledarna för Den Andra Orden och svarar mot dem i alla sina förehavanden. På detta sätt upprätthåller S. et R+C. F. T. den traditionella hierarkien och slöjan mellan De Yttre och Inre Mysterierna. Konfederationens högste översyningsman är dess Archon Basileus eller Basilinna vilket bemyndigar Den Inre Orden i kraft av Graden Adeptus Exemptus 7°=4°. Var och en av de konfedererade Ordnarna i Det Yttre väljer ut kandidater för upptagning och ansvarar självständigt för den individuella initiatoriska processen och undervisningen av sina initierade inom ramen för sin geografiska jurisdiktion under stående dispens från Den Inre Orden.

De Högt Ärade Ledarna för Den Andra Orden kan i undantagsfall ta speciella hänsyn och utfärda en särskild dispens att efter en formell ansökan till S. et R+C. F. T. låta upptaga och genom privilegiebrev auktorisera ett redan etablerat autonomt och oberoende Tempel, utan någon aktuell anknytning till ett redan existerande ordenssällskap, under förutsättningen att det före sin upptagning efterföljer Traditionens råmärken och upprätthåller en hög kvalitet i sin verksamhet åtminstone enligt följande:

  • Troget arbetar initiatoriskt enligt 1888 års allmänna reformation med Graderna och studieplanen såsom traditionellt har angivits av Hermetic Order of the Golden Dawn (1888–1903), Rosicrucian Order of Alpha Omega (1901–1939) eller Stella Matutina (1903–1972), från Neofyt 0°=0° upp till Adeptus Minor 5°=6°, väglett av publicerad litteratur och officiella manuskript, samt idkar avhållsamhet från att rekonstruera några av Graderna bortom den mindre adeptens.
  • Betonar kvalitet framför kvantitet vid urvalet av sina kandidater samt upprätthåller en hög standard i undervisningen och träningen av sina invigda, underkastande dem stränga kriterier och rigorösa fordringar för befordran till högre Grad med krävande skriftliga och praktiska examinationer.
  • Administrerar och styr verksamheten enligt ett traditionellt tredelad ledarskap inom ramen för en Imperator (ledare), Praemonstrator (lärare) och Cancellarius (arkivarie), tillsammans med en temporärt installerad Hierofant (initiator) som leder ett ämbetsmannalag bestående av en Hegemon (psykopomp), Hiereus (offerpräst), Kerux (härold), Stolistes (vattuman), Dadouchos (fackelbärare) och Vaktpost.
  • Kräver av sina invigda medlemmar ett aktivt deltagande i Templets aktiviteter och obligatorisk närvaro vid regelbundna sammankomster på en månatlig basis samt förpliktigar dem att ta kollektivt ansvar för skötseln av verksamheten, ej blott begränsat till inbetalningen av medlemsavgifter, och att officiera såsom ämbetsmän i samband med invigningar och befordringar eller andra former av ceremoniellt arbete i grupp.
  • Efterlever de traditionella trohetsederna såsom invigda, i synnerhet exemplifierat genom Neofytens och Adeptens förpliktelser, och i synnerhet helgar tystlåtenhetens heliga principer, med reservation för att upprätthålla en semi-offentlig tillvaro där Templets existens må vara allmänt känd, antingen lokalt eller på Internet, men där dess verksamhet, mötesplatser, dokumentation och medlemsmatrikel hålls helt hemlig.
  • Avhåller sig från mottraditionell och nyandlig dubiös verksamhet såsom aggressiv marknadsföring, kommersialism, profanering, sekterism, självinvigning, seriell invigning, astral invigning, kanalisering och spiritism eller att blanda upp traditionell hermetisk och qabalistisk undervisning med nymodigheter såsom nyhedendom, nyshamanism, thelema, kaosmagi, mörkermagi, satanism, ateism, teosofism, antroposofi, new age, reiki, nyyoga, nytantra, etc., för att bevara den traditionella läran obefläckad.
  • Efterföljer en traditionalistisk kultur- och historiesyn, inte minst på andlighet och religion, dels enligt den perenniella eller traditionella skolan såsom stadfäst av bl.a. René Guénon, Ananda Coomaraswamy, Julius Evola, Frithjof Schuon och Mircea Eliade, och dels genom tron på den möjliga existensen av en ursprunglig hermetisk tradition som har förmedlats sedan antiken fram till modern tid genom ett urtida brödraskap officiellt känt såsom Den Tredje Orden vilket genom sändebud agerandes såsom Hemliga Ledare historiskt har överfört esoterisk undervisning och auktorisation till Den Andra Orden.

De Högt Ärade Ledarna för Den Andra Orden kommer efter godkänd ansökan om medlemskap och upptagning i Konfederationen att reglera Templets verksamhet enligt en individuell konverteringsplan för att anpassa det enligt Reformatio Fraternitatas Ad Rosae Crucis Anno 1999 och Reformatio Minore Anno 2010 (de allmänna respektive mindre reformationerna). Samtliga medlemmar i detta nyauktoriserade och konfedererade Tempel kommer att få sina Grader kollektivt tillerkända och dess tidigare ledarskap likaledes bibehålla sin status inom Konfederationen. Templet kommer i sin tur att antingen ingå i en befintlig jurisdiktion eller utgöra Modertemplet i en helt nygrundad konfedererad jurisdiktion.

Officiellt fullvärdiga medlemmar av S. et R+C. F. T. är för närvarande följande Tempel och Ordenssällskap (med anknutna jurisdiktioner):