Månadsarkiv: mars 2023

The Vernal Equinox 2023

This year’s traditional Vernal Equinox post has been slightly delayed. Partly because of a high workload, but at the same time also because of a much-needed reflection on life. This year, the vernal equinox (in Sweden) occurred on Monday, March 20 at 10:24 p.m.

Normally, an Equinox gives us a sense of well-being and, in a sense, an end, an equilibrium, and a beginning of something new. If you are used to paying attention to the equinoxes through ceremonies, meditation or similar tasks, you usually notice changes in everyday life, mood and also in the world in a very direct way. Of course, this also happened this time.

One can quietly ask whether the increasing presence of the Sun King also brings with it a gradual thawing of the coldness and passivity that exists in the outside world and our minds? Perhaps we are entering a time of warmth and activity where the soul comes back to life closely followed by the desire and will to do something new, to change something in one’s everyday life and the world?

During the Equinoxes, if we are lucky, we get a glimpse of equilibrium, a small moment where we stop and have the ability to look both forward and backward but also inward. We make a kind of reckoning with ourselves and the worldly events around us.

Springtime is here now! The last snow is melting away and the crocuses are starting to peek out. Maybe it’s time to follow the crocuses and dare to raise your head and gaze towards the sun. Illuminate your whole being, your personality, your choices or non-choices. Have you lived as you wished, or could you have done it in a better way for yourself and for the world around you? One thing is certain and that is that not much will actually happen if you only allow yourself to remain in your reflection without acting.

With these few words, the Hermetic Order of the Nascent Aurora wishes you all a lovely and belated Vernal Equinox!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

/Frater Yehohanan

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Vårdagjämningen 2023

Detta årets traditionella Vårdagjämningsinlägg har blivit något försenat. Dels på grund av hög arbetsbelastning men samtidigt även på grund utav en välbehövlig reflektion av tillvaron. I år inträffade Vårdagjämningen (i Sverige) på måndagen den 20:e mars klockan 22:24.

Normalt sätt brukar en Equinox på en gång göra sig tillkänna genom ett välbefinnande och, på ett sätt, ett avslut, en jämvikt och en början på något nytt. Om man är van vid att uppmärksamma dagjämningarna genom ceremonier, meditation eller liknande sysslor så brukar man förnimma skiftningar i vardagen, måendet och även i omvärlden på ett mycket direkt vis. Detta skedde såklart även denna gång.

Man kan stilla fråga sig om huruvida Solkonungens ökande närvaro även bär med sig en gradvis upptining av den kyla och passivitet som finns i omvärlden och våra sinnen? Kanske går vi in i en tid av värme och aktivitet där själen åter vaknar till liv tätt följd av viljan att göra något nytt, att förändra något i sin vardag och världen?

Under årets Dagjämningar får vi om vi har tur ett ögonblick av jämvikt, en liten stund där vi stannar upp och har förmågan att titta både framåt och bakåt men även inåt. Vi gör en slags avräkning med oss själva och de världsliga skeenden runtomkring oss.

Våren är här nu! Den sista snön håller på att smälta bort och krokusarna börjar att titta fram. Kanske är det dags att göra som krokusarna och våga höja huvudet och blicken mot solen. Belys hela ditt väsen, din personlighet, dina val eller icke-val. Har du levt såsom du önskat, eller hade du kunnat göra det på ett bättre sätt för dig själv och för din omvärld? En sak är säker och det är att det egentligen inte kommer att ske så mycket om man endast tillåter sig stanna kvar i sin reflektion utan att agera.

Med dessa få ord önskar Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden er alla en härlig Vårdagjämning!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade