Månadsarkiv: mars 2022

The Vernal Equinox 2022

It has been a couple of days since the Spring Equinox, but the feeling and hope lingers. Like the tired wanderer who has been traveling for a long time and the longing for home has grown strong. The hope and longing that the homecoming will be full of joy, and that everything will be exactly as it was before, burns like the Hermit’s lantern.

After a long pandemic, which is not quite over yet, and a terrible war in Europe, there are probably many who feel overwhelmed, perhaps even exhausted in body and soul. Many hope that everything will return to the way it was before the war, before the pandemic.

Maybe it’s so that with the Light of the Spring Equinox comes a turning point. Maybe that Light puts an end to the gloomy period that has been with all of us for a few years now? Maybe we can finally return to the point where the world felt normal and ordinary again?

If we return to the tired wanderer again and for a time, we will probably discover that once you get home, everything seems to be the same, at least on the surface. But in reality, everything has changed. Nothing is really as it was before even if your eyes testify to it at first sight. A world, or country or place is never quite the same as it was when you once left it. In fact, the biggest reason for this is that you yourself are no longer the same person you were when the journey began. Because of this, or perhaps the luck of it, there is no going back. The hermit’s lantern will not show us the way back to our old home, our old world. The task of the lantern is to show us and cast a light on the ashes of the world that has been, but also in the next moment show us the possibility of a new world, a new home or perhaps a path out of the ashes. A path straight through what already has been and to something new.

The Light that this equinox brings with it, like the light of the Hermit’s lantern, is a new hope. A hope for a way forward to a new world, a world not created by hands but by our hearts and minds, our hope and our desires and in that world anything we want and wish for can happen.

With these words, we wish you all a very good Vernal Equinox!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Vårdagjämning 2022

Det har gått ett par dagar sedan Vårdagjämningen men känslan och hoppet dröjer sig kvar. Likt den trötta vandraren som varit ute på resande fot lite väl länge och hemlängtan har växt sig stark. Hoppet om att hemkomsten ska vara glädjefylld och att allt ska vara precis som förut brinner likt Eremitens lykta.

Efter en lång pandemi, som inte riktigt är över än, och ett fruktansvärt krig i Europa är det nog många som känner sig överväldigande, kanske till och med utmattade i kropp och själ. Många hoppas på att allt ska återgå till så som det var innan kriget, innan pandemin.

Kanske är det så att med Vårdagjämningens Ljus så kommer även vändpunkten. Kanske sätts det punkt för den dystra period som varit med oss alla i några år nu? Kanske kan vi äntligen återvända till den punkt där världen känns normal och vanlig igen?

Om vi återvänder till den trötte vandraren ett tag till så kommer vi nog att upptäcka att när man väl kommit hem så verkar allt vara sig likt, åtminstone på ytan. Men i själva verket har allt förändrats. Ingenting är egentligen som förut även om ens ögon vittnar om det vid första anblicken. En värld, eller land eller en plats är aldrig riktigt densamma som den var när man en gång lämnat den. Faktum är att den största anledningen till detta är att man själv inte längre är samma människa som man var när resan började. På grund av detta, eller kanske tack vare, så finns det ingen väg tillbaka igen. Eremitens lykta kommer inte att visa oss vägen tillbaka till vårt gamla hem, vår gamla värld. Lyktans uppgift är att visa oss askan av den värld som varit för att i nästa ögonblick lysa upp och visa oss möjligheten till en ny värld, ett nytt hem eller kanske en ny väg att vandra ur askan. En väg rakt igenom det som varit och till något nytt.

Det Ljus som denna dagjämning för med sig likt Eremitens lykta är ett nytt hopp. Ett hopp om en väg framåt till en ny värld, en värld ej skapad av händer utan av våra hjärtan och sinnen, vårt hopp och våra önskemål och i den världen kan allt vi vill hända.

Med dessa ord önskar vi er alla en god Vårdagjämning!

1 kommentar

Under Okategoriserade