Månadsarkiv: mars 2019

The Spring Equinox 2019

Avete!

Yesterday, 20 of March, 2019, at 9:58 pm, the center of the Sun’s disc crosses the boundary between the northern and southern hemispheres, also known as the Spring Equinox on the celestial equator. The spring equinox is one of two occasions when the sun rises exactly in the east and down in the west and if one were to be right on the equator then one would see that the sun passes straight over one’s head. It is a time when everything seems to be in equilibrium, in balance and in peace, while at the same time containing a promise of exhilarating power and life.

The equinox is an important marker for many esoteric societies, regardless of whether one is a pagan, Abrahamic, hermetic, astrologer, witch or the like. Everyone celebrates the equinox in different ways. Some perform grand ceremonies while others find a quiet grove of meditation and contemplation. No matter how or where the equinox is celebrated, or perhaps not celebrated, this is something that neither the Sun, Mother Earth nor Nature cares about. They do without ceremonies, theories or offerings. The equinox does happen anyway and the forces of spring, once again, have come to enrich our planet with new life and transformation.

Bildresultat för gratis bild vår

Like Mother Earth, the spring equinox was not something that the ancient farmer cared that much about. The only thing the farmer cared about regarding the Spring Equinox was that it was the starting point for him to put the plow in the ground and begin this year’s great planning of seeds and sprouts.

Perhaps we, that on a regular basis work with what we call Teurgy, Hermeticism, Ceremonial magic, Alchemy and the likes, should for a moment (just a little moment) pull out our noses from our books, put down the pen, ignore our geometric figures and colors and go outside of the temple doors to experience the magic and alchemy of nature in all its power. Probably we will find that for all our acquired power and wisdom, this falls quite flat compared to Nature. Perhaps we reach new insights about our relatively significant existence, but at the same time of the responsibility that we (un)consciously have taken upon us as caretakers of the earth. Maybe we find that we have more in common with the former farmer than with a table of correspondences?

With these words and thoughts, the Hermetic Order of the Nascent Aurora wish you all a Happy Spring Equinox!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Vårdagjämning 2019

Avete!

Idag, den 20:e mars, år 2019, klockan 21:58 passerar mitten av Solens skiva gränsen mellan de norra och södra himmelshalvorna, även kallad Vårdagjämningspunkten på himmelsekvatorn. Vårdagjämningen är en av två tillfällen då Solen stiger upp exakt i Öster och ner i Väster och om man skulle befinna sig rakt på ekvatorn så skulle man se att Solen passerar rakt över ens huvud. Det är en tidpunkt då allt verkar befinna sig i jämvikt, i balans och lugn, samtidigt som den innehåller ett löfte om sprudlande kraft och liv.

Vårdagjämningen är en viktig markör för många esoteriska ordenssällskap eller sammanslutningar oavsett om man är hedning, abrahametiskt inriktad, hermetiker, astrolog, häxa eller dylikt. Alla firar dagjämningen på olika sätt. Vissa utför storslagna ceremonier medan andra finner en lugn skogsdunge för meditation och kontemplation. Oavsett hur eller var dagjämningen firas, eller kanske inte firas, så är detta någonting som varken Solen, Moder Jord eller Naturen bryr sig om. Dom klarar sig utan ceremonier, teorier eller offergåvor. Dagjämningen sker ändå och vårens krafter har kommit för att återigen berika vår planet med nytt liv och transformation.

Likt Moder Jord så var vårdagjämningen inte något som den forntida bonden brydde sig särskilt mycket om. Det enda som bonden brydde sig om gällande Vårdagjämningen var att den var startskottet för att han skulle sätta plogen i marken och påbörja årets stora planering av frön och groddar.

Bildresultat för gratis bild vår

Kanske borde vi som regelbundet och hängivet arbetar med det som vi kallar för Teurgi, Hermetism, Ceremoniell magi mm för ett ögonblick (bara ett litet ögonblick) lyfta ur näsan ur våra böcker, lägga ner pennan, strunta i våra geometriska figurer och färger och gå utanför Templets dörrar för att uppleva naturens magi och alkemi i all sin kraft. Sannolikt kommer vi att upptäcka att för all vår förvärvade kraft och visdom så faller denna sig ganska platt i jämförelse med Naturen. Kanske når vi en ny insikt om vår relativt betydelsefulla existens, men samtidigt det ansvar som vi (o)medvetet tagit på oss om att förvalta vår jord. Kanske upptäcker vi att vi har mer gemensamt med den forna bonden än med en tabell med korrespondenser?

Med dessa ord och tankar så önskar Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden er alla en trevlig Vårdagjämning!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade