Initiation

Download    English    Latvian

Det Hermetiskt teurgiska och alkemistiska system som lärs ut i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden (H∴O∴G∴M+R∴) främjar den personliga och andliga utvecklingen, samt den energetiska evolutionen av de subtila kropparna, genom bruket av den Läkande Kraften hos L.V.X. (Lux är latinska ordet för ”Ljus” och är betecknande för livskraft eller ande.) Det yttersta målet med denna utveckling och evolution, inom ramen för vad som  har kommit att kallas Det Stora Verket, är att överskrida den vanliga mänskliga medvetandenivån och materiella tillvaron för ernå ett Solart Medvetande och ett varande i en Solar Ljuskropp – att bli mer än människa genom en personlig process av transmutation från ”bly” till ”guld” som kan liknas vid en Gryende Morgonrodnad.

Alkemistisk Morgonrodnad

Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden ombesörjer denna process genom en esoterisk överföring av ett beprövat och systematiskt program av rituell initiation och andliga övningar under noggrann uppsikt av en erfaren handledare. Inom ramen för undervisningen i vårt Modertempel presenteras en strukturerad och systematisk studieplan inom olika relaterade esoteriska eller ockulta ämnen och praktiska tillämpningar. Dessa omfattar:

 • Ceremoniell magi (invokation): För att stärka viljestyrkan samt främja psykisk integration och enhet mellan världen (makrokosmos) och människan (mikrokosmos) genom åkallelse av arketypiska krafter
 • Geomantik och tarotens divination (orakel): För att etablera och stärka Intuitionen och förmågan att tyda synkronistiska tecken
 • Skådande i andevisionen (astral projektion): För att utveckla den klärvoajanta förmågan att beskåda det fördolda som finns bortom den yttre materiella tillvaron
 • Henokiansk magi: För att åkalla angeliska krafter genom en sinnrik metodik för konversation med Änglar
 • Hermetisk alkemi: För att utforska naturliga processer som ytterst syftar till att omvandla både kropp och själ
 • Helig qabalah och hermeticism: För att utveckla visdom och förmedla en livskonst, samt öka sinnesnärvaron och minnesförmågan
 • Sakral teurgi: För att höja och vidga det andliga medvetandet genom rituell invokation vilket kan leda till mystika sinnestillstånd
 • Tarotens meditation: För att ge ett tillflöde av kreativ energi och skapa en struktur för tankeprocesserna i vardagen
 • Skyddande ritualer: För att utveckla emotionell jämvikt och balans i sinnet, samt stärka energikroppen och höja den allmänna motståndsförmågan
 • Praktisk ockultism: För att inbjuda till ett liv i tillfredsställelse, samt stimulera målmedvetenheten och öka initiativförmågan
 • Talismanisk magi: För att skapa önskade förändringar i vardagen och öka inflytandet över omständigheterna
 • Astrologisk magi: För att omvandla ödet och ernå kännedom om människans relation till hennes omvärld
 • Esoterisk psykologi: För att leda den initierade till självkännedom och herravälde över det egna varat
 • Salomonisk magi (evokation): För att ge den initierade förmågan att frammana andeväsen vilket kan leda till herravälde över materien och själslig reintegration
 • Numerologi: För att skapa förståelse för dolda samband och blotta dolda mönster i tillvaron
 • Meditation: För att ger inre frid och insikter om egna andliga och psykiska processer, vilket kan medföra en ökad själsstyrka och känsla av samvaro med Självet eller Alltet

Denna undervisning administreras av Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden genom Modertemplets försorg, som så att säga utgör Yttre Ordens ”akademi” eller ”högskola”; en fullgången kurs i Modertemplet genom hela Yttre Orden motsvarar  en akademisk examen i esoterisk teori och praktik. Beroende på vart kandidaten är hemmahörande så erbjuds denne två olika former av medlemskap och tillhörande undervisning i detta Modertempel, antingen aktivt och traditionellt lokalt medlemskap eller korrespondens-medlemskap och undervisning per distans.

Lokalt medlemskap

Initierade som har förmånen att bo inom en radie av 10 mil från den ort där Modertemplet är förlagt förväntas vara aktiva medlemmar av detta Tempel enligt ett traditionellt snitt. Detta medför en optimal träning och traditionell undervisning, vilket delvis sker i dokumentform som överlämnas i samband med initiering och dels i formen av föreläsningar och instruktioner i öppnat Tempel, men också genom privata instruktioner i muntlig form. Examinationen inför befordran till högre grad omfattar både en praktisk och teoretisk del och sker traditionellt på plats inför en examinator. Såsom aktiv lokal medlem förväntas den initierade delta vid allt gemensamt arbete i Templet och stå till förfogande för detta som officierande ämbetsman. Sålunda krävs ett stort engagemang av den initierade som kan omfatta deltagande i månatliga möten.

Korrespondens-medlemskap

För den som bor långväga (mer än 10 mil) till Modertemplet kan det vara mycket krävande att delta i obligatoriska månatliga Tempelmöten. Därför erbjuds långväga medlemmar ett korrespondens-medlemskap i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden med e-postbaserade studier och träning under handledning av våra svenska Adepter, med möjlighet till initiering och gradbefordran genom försorg av vårt Modertempel.

Initiation i Gryende Morgonrodnaden

Initiation i Gryende Morgonrodnaden

Den stora skillnaden mellan ett korrespondens-medlemskap och ett traditionellt aktivt och lokalt medlemskap i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden är att den initierade är befriad från vissa av de förpliktelser som normalt följer med ett traditionellt Tempelmedlemskap, utöver en obligatorisk medverkan i följande Tempelverksamhet:

 • Den initierades egna första upptagning eller initiation till Neofytgraden
 • Alla efterföljande befordringsceremonier (till graderna Zelator, Teoricus, Practicus, etc.)
 • Regelbundet deltagande i Tempelmöten i snitt en gång i kvartalet, bl.a. vid Vår- och Höstdagjämningarna, examinationer, m.m.

Det är sålunda korrekt att beskriva distansmedlemskapet som ett semi-aktivt medlemskap i Modertemplet. Såsom korrespondens-medlem har den initierade även möjlighet att besöka Templet vid de möten som denne enligt Grad är bemyndigad att besöka, under förutsättning att den initierade har deltagit vid föregående dagjämningsmöte (vilket bemyndigar medlemmen med det gällande lösenordet nödvändigt för att få tillträde till Templet). Sålunda har distansmedlemmen möjlighet att vara helt aktiv i Templets verksamhet, utifrån gradtillhörighet (vilket vi rekommenderar).

Deltagande i initiation, befordran, samt vår- och höstdagjämning, kvalificerar den initierade att emottaga sina lektioner i motsvarande korrespondenskurs. Observera att om studenten underlåter sig att närvara vid någon av dagjämningsceremonierna tillsammans med Modertemplet så kommer denne som en konsekvens ej kunna emottaga fler lektioner tills studenten deltar i närmaste dagjämning; besittande av det periodiska lösenordet bemyndigar studenten att få ta fortsatt del av sina gradlektioner.

Den mesta kontakt med Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden har distansmedlemmen dock per e-postkorrespondens med sin handledare, som överser korrespondens-medlemmen i dennes studier och praktik så att undervisningen i klassisk Ceremoniell Magi och traditionell Alkemi motsvarar den standard som annars förmedlas traditionellt till lokala medlemmar. Den relativt höga frekvensen av obligatorisk närvaro tillförsäkrar att undervisningen överförs på ett så korrekt och traditionellt sätt som det är möjligt, genom exempel och med möjlighet att korrigera felaktigheter i utförandet av de andliga teknikerna.

Invigning och undervisning

Såsom korrespondens-medlem i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden kommer den initierade kunna ta del av all traditionell undervisning och träning i fullständiga korrespondenskurser som översänds som nerladdningsbara lektioner med instruktioner och föreläsningar på svenska formaterade till pdf-format. Vi är dock medvetna om att alla nordiska residenter inte behärskar det svenska språket och därför erbjuder vi även motsvarande korrespondenskurser på engelska.

Dessa korrespondenskurser är strukturerade på olika nivåer i vad vi inom vår tradition kallar ”grader”. Den initierade kommer endast ha tillträde till det material som tillkommer dennes grad, vilket utsändes av handledaren i månatliga lektioner. Detta gradrelaterade studiematerial syftar till att bistå den initierade att kvalificera sig för gradbefordran.

Bedjen, läs, läs igen, arbeta, och ni skola finna!

Inom ramen för den traditionella undervisningen och ett aktivt lokalt medlemskap i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden erbjuds den initierade ingen korrespondenskurs. Istället erhåller den initierade samma information samlat i olika kompendier som delas in i enlighet med de olika studieområderna, privat tryckta och inbundna. Denna form av undervisning, då den bedrivs på ett traditionell sätt, är ganska snarlik den som var aktuell vid det förra sekelskiftet med den skillnaden att studiematerialet är mycket mer omfattande och betydligt bättre redigerat, samt det praktiska arbetet mycket mer krävande för den initierade.

Kvalifikation och prövotid

Såsom initierad i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden kommer medlemmen, oavsett om denne studerar lokalt eller per distans, ha tillträde till sitt gradmaterial eller kurser först efter att denne har genomgått sin motsvarande gradinitiation och befordran. För att kunna bli kvalificerad till befordran måste den initierade genomgå en examen av både teoretisk och praktisk art. Denna examination utförs på plats i Modertemplet och är en förutsättning för att kunna gå igenom befordringsceremonin. Den praktiska examinationen utförs i öppnat Tempel och utförs separat och vid en annan tidpunkt än själva befordringsceremonin. I regel är det relativt kort tid mellan deltagande i examination och den efterföljande befordringen, optimalt sätt med ungefär en till två månaders mellanrum.

Innan den formella upptagningen till Neofyt kommer studenten dessutom  ställas under prövning och därigenom ha tillgång till ett studiematerial av förberedande slag – för korrespondensmedlemmen i form av en introducerande korrespondenskurs som omfattar teoretiska studier och praktiska instruktioner – och först efter sin traditionella upptagning till Neofyt kommer denne att få ta del av Neofytgradens studieplan eller korrespondenskurs såsom en initierad medlem.

Klappa och för er skall måhända vara upplåtet

Kandidater som bor inom 10-milsradien från Modertemplet kommer att bli tilldelad en sponsor som de kommer ha regelbunden kontakt med under sin prövotid vid regelbundna möten. Denne sponsor ger handledning och överser deras arbete och förhållningssätt (dedikation) till detta. Korrespondens-medlemmar blir på samma sätt tilldelade en handledare som genom månatlig e-korrespondens fyller en motsvarande uppgift. Även om en medlem bor längre än 10 mil från Modertemplet kommer denne under sin prövotid dock att behöva träffa sin handledare minst två gånger på plats på den ort där Templet är beläget.

Såsom prövomedlem behöver studenten sålunda vänta med sin första initiering till en tidpunkt då studenten i samråd med sin personlige sponsor eller handledare upplever att denne är tillräckligt förberedd och har möjlighet att ta detta viktiga steg, varefter tid och plats kommer att fastställas vid närmsta möjliga tillfälle.

Handledning

Att försöka lära sig magins hantverk och de ockulta konstarterna på egen hand kan vara tämligen förvirrande. Såsom aktiv lokal medlem i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden är relationen till initiatorn (Modertemplets Hierofant) av väsentlig betydelse i den initiatoriska processen. Utöver själva upptagningsceremonierna och deltagande i Tempelmöten handleder Hierofanten den initierade genom regelbundna individuella samtal, där initiatorn överser utvecklingsprocessen och ger individuell muntlig undervisning som kompletterar den formella studieplanen alternativt modifierar denna enligt studentens individuella behov.

På ett liknande sätt blir korrespondens-medlemmen i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden tilldelad en personlig handledare så snart som denne blir antagen som prövomedlem vilket kommer att följa med denne även efter den första initiationen. Handledaren sänder ut de månatliga lektionerna, håller per e-postkorrespondens uppsikt över korrespondens-medlemmens teurgiska och alkemistiska studier och arbete, svarar på dennes frågor och ger det stöd som denne behöver.

Att följa i naturens fotspår

När den initierade väl har bemästrat materialet i någon grad kan denne på egen begäran gå upp i en praktiskt och teoretisk examen, vilket kvalificerar för befordran. För korrespondens-medlemmar sker detta först vid avslutad korrespondenskurs för en viss grad och efter godkännande av den personlige handledaren att denne har tillgodogjort sig studiematerialet för att kvalificera sig för gradbefordran. Oavsett om den initierade är aktiv och lokal medlem eller korrespondens-medlem administreras denna skriftliga examen på ett traditionellt vis i närvaro av en examinator och det praktiska provet i öppnat Tempel inför alla närvarande medlemmar; någon skillnad görs alltså inte här mellan lokala medlemmar och korrespondens-medlemmar. Den teoretiska och praktiska examinationen utförs dock i regel under samma dag för korrespondens-medlemmar, vilket inte behöver vara fallet för lokala medlemmar.

Varje gång den initierade har fullgjort fordringarna inför en ny grad, och har blivit godkänd i sina examinationer, kommer denne att kvalificera sig för initiering och vidare gradbefordran i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden. Efter initieringen eller den initierades gradbefordran kommer denne att erhålla ett mer utmanande och avancerat magiskt och alkemistiskt gradmaterial i den efterföljande studieplanen eller korrespondenskursen.

Kostnader

Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden är en icke-vinstdrivande organisation och har därför inga intressen av att ta ut några dyra avgifter för sina tjänster. Alla ämbetsmän och handledare arbetar ideellt och den enda belöningen de får ta del av är att bevittna sina studenters och de initierades utvecklingsprocesser mot en allt mer ökad emancipation och integration; mot sin återställelse till en ursprunglig och arketypisk Solar eller ”angelisk” existens. De avgifter som tas ut av medlemmarna är enkom ämnade att täcka löpande omkostnader för driften av Modertemplet och undervisningen. Men trots medlemsavgifterna så täcks inte alla kostnader av dessa och det är enbart tack vare vissa Adepters generösa välvilja och personliga engagemang som Templet har en fungerande ekonomi.

Alkemistiskt Guld

Den sammanlagda kostnaden för ett nytt medlemskap såsom prövomedlem uppgår till 777 SEK vilket täcker årsavgiften till Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden. Denna årsavgift betalas genom banköverföring. En betalningsförfrågan med bifogat bankkonto kommer endast att skickas ut till kandidaten efter vederbörlig korrespondens med Ordens Cancellarius.

Till den årliga medlemsavgiften på 777 SEK tillkommer avgifter för upptagningen till Neofytgraden och befordringsavgifter från 500 SEK i en stigande tariff vilket endast betalas till Modertemplet i samband med den första initiationen och efterföljande gradbefordran i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden. Denna kostnad omfattar även det studiematerial som följer på den erhållna Graden. Vid deltagande i firandet av Vår- eller Höstdagjämning i Modertemplet kommer den initierade även få betala en avgift på 200 SEK, som tas ut direkt av Templet.

En tid för reflektion

Det sägs att ”när studenten är redo skall läraren uppenbara sig”. Det är frestande att som läsare tolka informationen ovan som en uppenbarelse. Men i dessa tider av överflöd av information, inte minst genom Internet, kan det vara förvirrande för den prospektive studenten. Det kryllar av tämligen oseriösa websidor som utlovar ett näst intill omedelbart Adeptsskap. Hur skall studenten kunna välja rätt alternativ mitt i allt detta myller av esoteriska skolor?

Mångfald är dock något gott, ty det finns inte en väg som passar alla individer, i synnerhet inte när det gäller andlig utveckling. Men en negativ aspekt av denna konkurrens som under de senaste decennierna har skapas mellan organisationer är att dagens elever serveras betydligt mera färdigpackade produkter jämfört med förr. Post-moderna studenter förväntar sig därför att mycket skall göras åt dem, ty idag är det deras marknad. Situationen är nu snarare det omvända i förhållande till det ovan citerade talesättet: ”När Templet är redo (läs konkurrenskraftigt) skall eleven uppenbara sig.”

Detta är dock inte fallet med traditionella esoteriska skolor såsom Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden. Vi frågar istället kandidaten vad denne kan tänkas göra för Templet; vad har studenten för kvaliteter som kan vara gynnsamt för de övriga i Templets kollektiv? Medlemskap i ett traditionellt Hermetiskt Tempel är sannerligen ett givande och tagande. Templets lärare satsar 110% på sina studenter, men å andra sidan förväntar sig Adepterna att de initierade i gengäld skall investera 110% på sin tid i Templet och på sitt medlemskap. Även om våra medlemsavgifter är förhållandevis låga så ”kostar” det ändå medlemmen en hel del att vara medlem i vårt Tempel. Å andra sidan investerar Templet mycket i den initierade i gengäld.

Dock kommer relativt lite att göras färdigt åt studenten; mängden utdelning av ett medlemskap är avhängigt hur mycket den initierade själv investerar i medlemskapet. Vi utlovar inte ett garanterat Adeptskap inom något eller ett par år; i vårt Tempel tar det i bästa fall sju år eller ännu mer att förtjäna denna hedersamma titel. Visserligen vill vi stolt medge att vår studieplan är ypperlig och tämligen omfattande, och att våra korrespondenskurser är av högsta kvaliét och fullt tillräckliga för att även kunna erbjuda distansmedlemmar en formel för genuin personlighetsutveckling som kan leda till ett Adeptsskap värt namnet. Men detta förutsätter i samtliga fall att aspiranten investerar en ansenlig del av sitt liv åt materialet och framför allt åt den praktiska tillämpningen som medföljer dessa instruktioner. Och detta arbete påbörjas inte först efter upptagningen till Neofyt utan redan under den förberedande prövotiden såsom kandidat till denna första initiation.

Det som hindrar och hotar och kräver nya offer

Om läsaren inte är beredd på att ta dessa ord på allvar och göra sitt bästa för att leva upp till Templets förväntningar på en initierad skall denne inte ens överväga att ansöka om initiering. Till skillnad från många andra skolor rekommenderar vi inte läsaren att söka medlemskap i vårt Tempel. Tvärtom avråder vi läsaren till detta. Den initierades väg är inte majoritetens väg. Initiering är inte ens lämpad för minoriteten. Endast några få individer av populationen besitter de nödvändiga egenskaperna för att kunna ta till sig en genuin invigningsprocess hela vägen ut. Majoriteten av dem som inte tillhör skaran av några få män och kvinnor av speciell kvalité lyckas inte att fullfölja prövotiden och de övriga få som tar sig förbi den inledande gallringen lyckas inte ta sig speciellt långt i den Yttre Ordens gradsystem; endast ett fåtal initierade når fram till ett adeptskap. Närmast två decennier av kontinuerlig Tempelverksamhet har lärt oss detta såsom varande ett faktum.

Av denna anledning vill vi be läsaren – innan något definitivt beslut tas att kontakta Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden angående ett medlemskap – att betänka vilket viktigt steg denne är på väg att ta i sitt liv. Medlemskap i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden kan inte jämföras med ett medlemskap i någon annan förening eller sällskap som läsaren har varit medlem i förut. Oavsett om läsaren på grund av det geografiska läget skulle vara aktuell för ett traditionellt aktivt och lokalt medlemskap i Modertemplet, eller om denne skulle studera per distans, så kommer mycket att krävas av den prospektive medlemmen för att denne skall kunna avancera i det strukturella gradsystem av initiationer och befordringar, och de teoretiska studier och (framför allt) praktiska tillämpningar och övningar denne förväntas att utföra som ett led av sitt medlemskap.

Först och främst skall kandidaten vara beredd att färdas ner till sitt initierande Modertempel, beläget någonstans i Västsverige, i snitt fyra gånger per år. För att kunna befordra sig till en högre Grad förväntas den initierade dessutom ha regelbunden korrespondens eller kontakt med sin personlige handledare, enligt den överenskommelse de båda väljer att ha. Men oavsett det slumpmässiga avståndet till Templet som läsaren finner sig i att vara kommer denne att hädanefter såsom framtida medlem i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden föra dagbok där denne noggrannt journalför sina övningar och eventuella framsteg, eller tillkortakommanden för den delen, vilket delvis ligger som grund för bedömning om avancemang inom Orden. Medlemmen måste såsom initierad i Orden vara beredd att medverka i en initiatorisk process som medför en relativt intensiv personlighetsutveckling som denne antagligen aldrig har erfarit förut i sitt liv. Denna medför också en hel del ”växtverk”; såväl som livet i sig innehåller höjdpunkter och vågdalar, ebb och flod, så kommer även den initiatoriska processen av personlighetsutveckling att medföra tider av ljus och tider av mörker.

Nigredo

Att leva såsom initierad är således inte ”en dans på rosor”. Tvärtom kommer den initierade, om denne är seriös i sin strävan, att erfara stora prövningar i livet, antagligen av en art som denne aldrig har erfarit förut. Såsom det finns rikligt med glädjetårar i den initierades liv finns det även en hel del tårar av sorg. Den initierades väg är inte lyckans väg utan snarare svårmodets. Initiering handlar i mångt och mycket om att erhålla självkännedom, och sanningen om sig själv är inte alltid lätt eller angenäm att bära; med ökad kunskap följer inte nödvändigtvis alltid tillfredsställelse och glädje.

Sålunda, om läsarens största mål med initiering är ”lycka” och ”framgång” i livet, såsom de flesta idag definierar detta utifrån sin snäva materialistiska referensram, skall denne inte söka medlemskap i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden! Alla de förmågor och resultat som vi inledningsvis räknade upp är subjektivt garanterade, men inte utan att den initierade har uppoffrat eller investerat mycket tid, mycket ansträngning och mycket energi i det som vi kallar Det Stora Verket – det magiska och alkemistiska arbetet. Den initiatoriska vägen är av nödvändighet högst personlig och stora individuella skillnader är således oundvikliga utifrån personligt temperament, talang, uthållighet, motivation och disciplin, avseende framgång eller motgång i arbetet; den subjektiva faktorn är avgörande.

Melancholia

Melancholia

I det stora hela handlar Verket om att den initierade skall förfina sin kropp och sin själ. Det handlar ytterst om att erövra verklig odödlighet för sin själ. Men resultaten står och faller med hur mycket tid och energi den initierade är beredd att satsa på detta arbete med sin självförbättring. Går den initierade in med detta halvhjärtat kommer denne endast att skörda en mycket begränsad utdelning. I Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden förväntar vi oss av våra medlemmar att de är beredda att helhjärtat viga sina liv åt Det Stora Verket, och detta oavsett vilken livssituation de befinner sig i övrigt. Detta är det kriterium vi ställer på befordran och utveckling i vår Orden. Vi förväntar oss dessutom av kandidater till upptagning och initiering en humanistisk grundsyn, utöver en tro på andeväsen och på Gud eller Gudar.

Så om läsaren överväger att ansöka om medlemskap i vår Orden är vårt första råd till denne att söka i sitt hjärta och ställa sig frågan hur seriös och sann denne verkligen är i sin avsikt. Är läsaren verkligen beredd att göra denna omfattande investering och uppoffring som det krävs för att vara framgångsrik på den magiska och alkemistiska vägen? Även om det finns oerhörda vinster och ”premier” att hämta av ett medlemskap i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden, i vårt invigningssystem och graderade undervisning, så innebär inte detta att Templet kommer att göra arbetet åt den initierade; var och en av oss har vårt eget kors att bära. Det är bara den initierade som kan vandra längs sin väg och tyvärr är denna av nödvändighet en mycket brant och svår uppförsbacke. Läsaren skall dock komma ihåg att för den som når krönet finns mycket ”rikedom” att hämta – om han eller hon härdar ut. Vad Templet kan göra är att leda aspiranten fram till initiationens berg och ge denne kartan och det nödvändiga kompass varmed denne kan finna sin väg fram till krönet.

Filosofernas Berg

Det är dock inte alla, eller långt ifrån de flesta, som lyckas att vandra hela vägen på denna andliga bergsbestigning, som för de flesta tar flera decennier att genomföra. Många har försökt men återvänt utan att kunna fullfölja Eremitens vandring. Har läsaren det som krävs för att bestiga sitt berg? Är denne uthållig nog? Står läsaren redo idag att ta detta kanske viktigaste steg i sitt liv?

För att bistå läsaren att ta ett mer genomtänkt beslut inbjuder vi denne att förhandsgranska vår Yttre Ordens studieplan. Därigenom blir läsaren mer förmögen att bilda sig en uppfattning om undervisningens omfattning och vad denne kan vänta sig av ett medlemskap. Vi rekommenderar därefter att läsaren, förutsatt att denne är seriös i sitt övervägande, skriver till oss så att vi tillsammans på ett tidigt stadium kan avgöra vilken medlemsform i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden som kan tänkas vara aktuell i det individuella fallet: (a) aktivt och lokalt medlemskap eller (b) korrespondens-medlemskap.

Sålunda, om läsaren önskar veta mera om formerna och förutsättningarna för medlemskap i Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden, och önskar information om det faktiska avståndet till Templet, kan denne skicka en förfrågan till Modertemplets Cancellarius.

Obs! Uppdatering 2016-05-09: Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnadens väktare har beslutat att med omedelbar verkan och på obestämd tid ej längre ta emot elever som vill studera i vårt Modertempel på distans. Ansökningar om distansmedlemskap via vårt Modertempel kommer för närvarande icke tas emot. Vårt Tempel kommer uteslutande att endast behandla seriösa ansökningar från kandidater som bor i Västsverige och inom 10 mils avstånd från Tempelplatsen och/eller avser deltaga i ett aktivt och lokalt medlemskap. Kandidater som bor längre än 10 mil från Tempelplatsen kan fortfarande ansöka om medlemskap i Modertemplet under förutsättningen att de har för avsikt att vara fullt aktiva i dess verksamhet på samma villkor som våra lokala medlemmar. Du som är intresserad av att ansöka om aktivt och/eller lokalt medlemskap i H∴O∴G∴M+R∴ erbjuds fortfarande möjligheten att kontakta Modertemplets Cancellarius  för att utröna huruvida Templet befinner sig på ett behörigt avstånd från den ort där du har din hemvist. För att underlätta ansökningsförfarandet uppmanas alla intressenter som vill ansöka om medlemskap till H∴O∴G∴M+R∴ att i sitt ansökningsbrev uppge den ort i vilket de för tillfället är bosatta.

11 svar till “Initiation

 1. Ping: Kungörelse: H∴O∴G∴M+R∴ tar för närvarande inte emot några fler ansökningar om distansmedlememskap | Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden

 2. Ping: Initiation | Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden – divfranmobil

 3. Philip

  Hej jag har ”länge” studerat självutveckling/energier och jag har försökt själv förstå esoterisk lära bland annat genom källor som Manly P Hall och andra. Jag är inte världens bästa akademiker.. men jag har ett gott hjärta (vad jag tror iaf) och är en sökare jag kan liksom inte sluta tänka på dessa mythologier och hur det hänger ihop med alltet och upplevandet av världen. Försökt studera Livets träd så gott det går och det är som ett kall allt detta jag kan inte utrycka det bättre än så tyvärr, förlåt om det låter lite flummigt. Jag skriver ödmjukt om tips om var jag kan vända mig för att förstå mer ? Jag förstår också att detta är en lång Process jag är fortförande ganska ung (27 år) men jag har ett stort sinne och en osläckbar törst för tillfället till att lära mig mer.

  • Hej Philip. Tack för din kommentar, det är trevligt att höra att du är intresserad utav Livets Träd och självutveckling. Den Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden har Qabalahn (där Livets Träd är den centrala symbolen) som en av stöttepelarna i vår tradition. Som svar på din fråga på vart du kan vända dig för att förstå mer så kan du skicka ett mail med dina funderingar till gryendemorgonrodnaden@live.se.

 4. Eric Ekblom

  Hej jag heter Eric Ekblom och jag undrar hur jag kan bli medlem å studera i det här ämnet länge.hur skagenröra göra?

 5. Eric Ekblom

  Jag har länge velat studera detta ämne. De var det jag menade.

 6. Ping: Kungörelse: H∴O∴G∴M+R∴ öppnar upp portarna för ansökningar från hela Sverige | Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden

 7. Leo Stenberg

  Hej jag heter Leo och mitt andliga namn är Harumake jag har länge haft ett kall att söka upp en sån här organisation för att kunna utföra min livsuppgift det kan vara så att ni inte är organisationen jag söker men jag hade en dröm som sa att jag skulle hitta två olika organisationer och genom detta skulle jag ledas rätt till den organisation jag är menad att vara en del av och jag tänker vara ärlig och säga att jag redan är någorlunda i kontakt med en annan organisation som denna tack på förhand och väl möt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s