Etikettarkiv: Hermetic Order of the Nascent Aurora

The Vernal Equinox 2023

This year’s traditional Vernal Equinox post has been slightly delayed. Partly because of a high workload, but at the same time also because of a much-needed reflection on life. This year, the vernal equinox (in Sweden) occurred on Monday, March 20 at 10:24 p.m.

Normally, an Equinox gives us a sense of well-being and, in a sense, an end, an equilibrium, and a beginning of something new. If you are used to paying attention to the equinoxes through ceremonies, meditation or similar tasks, you usually notice changes in everyday life, mood and also in the world in a very direct way. Of course, this also happened this time.

One can quietly ask whether the increasing presence of the Sun King also brings with it a gradual thawing of the coldness and passivity that exists in the outside world and our minds? Perhaps we are entering a time of warmth and activity where the soul comes back to life closely followed by the desire and will to do something new, to change something in one’s everyday life and the world?

During the Equinoxes, if we are lucky, we get a glimpse of equilibrium, a small moment where we stop and have the ability to look both forward and backward but also inward. We make a kind of reckoning with ourselves and the worldly events around us.

Springtime is here now! The last snow is melting away and the crocuses are starting to peek out. Maybe it’s time to follow the crocuses and dare to raise your head and gaze towards the sun. Illuminate your whole being, your personality, your choices or non-choices. Have you lived as you wished, or could you have done it in a better way for yourself and for the world around you? One thing is certain and that is that not much will actually happen if you only allow yourself to remain in your reflection without acting.

With these few words, the Hermetic Order of the Nascent Aurora wishes you all a lovely and belated Vernal Equinox!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

/Frater Yehohanan

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Vårdagjämningen 2023

Detta årets traditionella Vårdagjämningsinlägg har blivit något försenat. Dels på grund av hög arbetsbelastning men samtidigt även på grund utav en välbehövlig reflektion av tillvaron. I år inträffade Vårdagjämningen (i Sverige) på måndagen den 20:e mars klockan 22:24.

Normalt sätt brukar en Equinox på en gång göra sig tillkänna genom ett välbefinnande och, på ett sätt, ett avslut, en jämvikt och en början på något nytt. Om man är van vid att uppmärksamma dagjämningarna genom ceremonier, meditation eller liknande sysslor så brukar man förnimma skiftningar i vardagen, måendet och även i omvärlden på ett mycket direkt vis. Detta skedde såklart även denna gång.

Man kan stilla fråga sig om huruvida Solkonungens ökande närvaro även bär med sig en gradvis upptining av den kyla och passivitet som finns i omvärlden och våra sinnen? Kanske går vi in i en tid av värme och aktivitet där själen åter vaknar till liv tätt följd av viljan att göra något nytt, att förändra något i sin vardag och världen?

Under årets Dagjämningar får vi om vi har tur ett ögonblick av jämvikt, en liten stund där vi stannar upp och har förmågan att titta både framåt och bakåt men även inåt. Vi gör en slags avräkning med oss själva och de världsliga skeenden runtomkring oss.

Våren är här nu! Den sista snön håller på att smälta bort och krokusarna börjar att titta fram. Kanske är det dags att göra som krokusarna och våga höja huvudet och blicken mot solen. Belys hela ditt väsen, din personlighet, dina val eller icke-val. Har du levt såsom du önskat, eller hade du kunnat göra det på ett bättre sätt för dig själv och för din omvärld? En sak är säker och det är att det egentligen inte kommer att ske så mycket om man endast tillåter sig stanna kvar i sin reflektion utan att agera.

Med dessa få ord önskar Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden er alla en härlig Vårdagjämning!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Contemplation on the Summer Solstice 2022

This year on March Day, or Tuesday the 21st of June, it is the Summer Solstice again! The solstice is a nature’s reflection of the Sun God in its strength. The God who was born at the winter solstice has reached its full power throughout the year. The solstice also coincides close to the transition to the zodiac sign Cancer, which in its nature (among other things) is homely and preservative and strangely enough victorious.

In mundane life, this apparently means nothing special except that summer is here and for many even holidays. In the inner life, or the non-mundane world of spirits and images, the summer solstice can have a much greater value, an alchemical one. By using mythology, symbolism and allegories, we can produce a map and a way forward, towards something. But only by first going backwards, that is, retrospectively. In this case, we have to go back to the Winter Solstice 2021. When the Winter Solstice is near, you are given an opportunity to get rid of (or change) parts of yourself, parts that you no longer want to carry with you when they inhibit, or simply has ceased to be useful for, the spiritual development of the individual. At the same time, you want to consolidate and mark the parts of your personality and being that you want to preserve and refine through the slow heating from the sun.

When the Summer Solstice is here and the life-giving power of the Sun God reaches its climax, it enriches our whole being. We also get to know how well we have succeeded with our spiritual process and through the preservative properties of Cancer, this ”alchemical elixir”, illuminated by the Sun at its peak of the year, will define us until the next Winter Solstice when the process begins again. This can be compared to what alchemy calls circulation. The aim is that with each circulation we will have developed further and upwards in our process, so that these circulations can be seen as a spiral. It is your being that stands in the middle of the spiral and if you could look at this spiral from above, the symbol for the Sun is formed.

Hopefully these words have made you curious about how you can refine yourself until the next Summer Solstice. Something to perhaps reflect on when this solstice and summer are over and while the nights get longer and darker again?

The Hermetic Order of the Nascent Aurora wishes everyone a pleasant Summer Solstice, wherever on earth you are!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

/Frater Yehohanan

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Kontemplation över Sommarsolståndet 2022

I år på Mars dag, eller tisdag den 21:a juni, är det återigen Sommarsolstånd! Solståndet är en naturens reflektion av Ljuset Gud i sin styrka. Den Gud som föddes vid vintersolståndet har genom året nått sin fulla kraft. Solståndet sammanfaller även nära inpå övergången till det zodiakala tecknet Kräftan, vilket i sin natur (bland annat) är huslig och bevarande och märkligt nog segerrik.

I det mundana livet betyder detta tillsynes inget särskilt utöver att sommaren är här och för många även semester. I det inre livet, eller den icke-mundana föreställningsvärlden kan sommarsolståndet få ett mycket större värde, ett alkemiskt sådant. Genom att använda oss av mytologi, symbolik och allegorier kan vi få fram en karta och en väg framåt, mot något. Men bara genom att först gå bakåt, det vill säga retrospektivt. I detta fallet får vi gå tillbaka till Vintersolståndet 2021. När Vintersolståndet är nära ges man en möjlighet att i göra sig av med (eller förändra) delar av sig själv, delar som man inte vill bära med sig längre då de hämmar, eller helt enkelt har slutat att vara till nytta för, individens andliga utveckling. Samtidigt vill man befästa och utmärka de delar utav ens personlighet och väsen som man vill bevara och förädla genom solen långsamma upphettning.

När Sommarsolståndet är här och Solgudens livgivande kraft når sitt klimax så berikar denna hela vårt väsen. Vi får också veta hur bra vi har lyckats med vår andliga process och genom Kräftans bevarande egenskaper kommer detta ”alkemiska elixir”, belyst utav Solen i sin höjdpunkt på året, att definiera oss tills nästa Vintersolstånd då processen ånyo börjar om. Detta kan liknas med vad alkemin kallar för cirkulation. Förhoppningen är att vid varje cirkulation så ska vi ha utvecklats vidare och uppåt i vår process, så att dessa cirkulationer kan ses som en spiral. I spiralens mitt står du och skulle du kunna betrakta denna spiral ovanifrån så bildas symbolen för Sol.

Förhoppningsvis har dessa ord fått dig nyfiken på hur du kan förädla dig själv till nästa Sommarsolstånd. Något att kanske reflektera över när Solståndet och sommaren är över och medan nätterna blir längre och mörkare igen?

Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden önskar alla ett trevligt Sommarsolstånd, vart än på jorden som ni befinner er!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

/Frater Yehohanan

1 kommentar

Under Okategoriserade

The Vernal Equinox 2022

It has been a couple of days since the Spring Equinox, but the feeling and hope lingers. Like the tired wanderer who has been traveling for a long time and the longing for home has grown strong. The hope and longing that the homecoming will be full of joy, and that everything will be exactly as it was before, burns like the Hermit’s lantern.

After a long pandemic, which is not quite over yet, and a terrible war in Europe, there are probably many who feel overwhelmed, perhaps even exhausted in body and soul. Many hope that everything will return to the way it was before the war, before the pandemic.

Maybe it’s so that with the Light of the Spring Equinox comes a turning point. Maybe that Light puts an end to the gloomy period that has been with all of us for a few years now? Maybe we can finally return to the point where the world felt normal and ordinary again?

If we return to the tired wanderer again and for a time, we will probably discover that once you get home, everything seems to be the same, at least on the surface. But in reality, everything has changed. Nothing is really as it was before even if your eyes testify to it at first sight. A world, or country or place is never quite the same as it was when you once left it. In fact, the biggest reason for this is that you yourself are no longer the same person you were when the journey began. Because of this, or perhaps the luck of it, there is no going back. The hermit’s lantern will not show us the way back to our old home, our old world. The task of the lantern is to show us and cast a light on the ashes of the world that has been, but also in the next moment show us the possibility of a new world, a new home or perhaps a path out of the ashes. A path straight through what already has been and to something new.

The Light that this equinox brings with it, like the light of the Hermit’s lantern, is a new hope. A hope for a way forward to a new world, a world not created by hands but by our hearts and minds, our hope and our desires and in that world anything we want and wish for can happen.

With these words, we wish you all a very good Vernal Equinox!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Vårdagjämning 2022

Det har gått ett par dagar sedan Vårdagjämningen men känslan och hoppet dröjer sig kvar. Likt den trötta vandraren som varit ute på resande fot lite väl länge och hemlängtan har växt sig stark. Hoppet om att hemkomsten ska vara glädjefylld och att allt ska vara precis som förut brinner likt Eremitens lykta.

Efter en lång pandemi, som inte riktigt är över än, och ett fruktansvärt krig i Europa är det nog många som känner sig överväldigande, kanske till och med utmattade i kropp och själ. Många hoppas på att allt ska återgå till så som det var innan kriget, innan pandemin.

Kanske är det så att med Vårdagjämningens Ljus så kommer även vändpunkten. Kanske sätts det punkt för den dystra period som varit med oss alla i några år nu? Kanske kan vi äntligen återvända till den punkt där världen känns normal och vanlig igen?

Om vi återvänder till den trötte vandraren ett tag till så kommer vi nog att upptäcka att när man väl kommit hem så verkar allt vara sig likt, åtminstone på ytan. Men i själva verket har allt förändrats. Ingenting är egentligen som förut även om ens ögon vittnar om det vid första anblicken. En värld, eller land eller en plats är aldrig riktigt densamma som den var när man en gång lämnat den. Faktum är att den största anledningen till detta är att man själv inte längre är samma människa som man var när resan började. På grund av detta, eller kanske tack vare, så finns det ingen väg tillbaka igen. Eremitens lykta kommer inte att visa oss vägen tillbaka till vårt gamla hem, vår gamla värld. Lyktans uppgift är att visa oss askan av den värld som varit för att i nästa ögonblick lysa upp och visa oss möjligheten till en ny värld, ett nytt hem eller kanske en ny väg att vandra ur askan. En väg rakt igenom det som varit och till något nytt.

Det Ljus som denna dagjämning för med sig likt Eremitens lykta är ett nytt hopp. Ett hopp om en väg framåt till en ny värld, en värld ej skapad av händer utan av våra hjärtan och sinnen, vårt hopp och våra önskemål och i den världen kan allt vi vill hända.

Med dessa ord önskar vi er alla en god Vårdagjämning!

1 kommentar

Under Okategoriserade

The Winter Solstice of 2021

At the time of this writing, there are just one week left until this year’s Winter Solstice. It has been and is a time of Darkness, but also a time of waiting for the Return of the King. After December 21, 2021, the Sun is reborn again and the days slowly but surely become longer and the nights shorter. This is not something new or surprising. It has always been, and will always remain so. At least for an eternity or two.

It is perfectly normal and addictive to look forward to the new year, brighter times, warmer days. We humans are often afraid of or dislike the darkness, the cold and the silence. This year’s Winter Solstice Oration will, however, be about just this darkness, this cold and this silence. There are 7 days left before everything ”starts” again, 7 days that can be valuable. I want to invite all of you who have found and read this post to use these days for something special, something maybe different than what you usually do. I would like to suggest that you take advantage of the darkness and the silence that is around you instead of just longing for brighter and more vibrant days. In the light and the active life (which of course is fantastic) we are given many opportunities but less often time to reflect on what is within us, displaced in favor of all activity. Rarely can we hear what our inner being is trying to tell us as its voice is often overpowered by all other sounds and activity..

Use these last days of darkness to try to listen to your inner self and above all try to listen to the sides of yourself that you may not really want or have had ”time” to listen to. Find out how you feel and what parts of yourself that you no longer want to affect your life in a destructive direction. Find out and clarify for yourself which of your behaviors, habits and attitudes that you have and that you do not want to carry with you when the time comes for the King’s (Sun) rebirth. Change, refine or burn them and something new will emerge from the ashes. Also find out what hopes and desires you have and want to realize when the Sun will once again take its throne. And when the time comes for the Winter Solstice, light a candle and remember the hopes you have for the new year.

With these words, I wish you readers a nice Winter Solstice!

1 kommentar

Under Okategoriserade

Vintersolståndet 2021

I skrivandes stund är det drygt 10 dagar kvar till årets Vintersolstånd. Det har varit och är en tid av Mörker, men även en väntans tid på Konungens Återkomst. Efter den 21:a december 2021 återföds Solen igen och dagarna blir sakta men säkert längre och nätterna kortare. Detta är inte något nytt eller överraskande. Det har alltid varit så och kommer alltid att så förbli. Åtminstone i en evighet eller två.

Det är fullkomligt normalt och vanebildande att se fram emot det nya året, ljusare tider, varmare dagar. Vi människor räds ofta mörkret, kylan och tystnaden. Detta årets Vintersolståndsorerande kommer dock att precis handla om just detta mörker, denna kyla och denna tystnad. Det är 10 dagar kvar innan allt ”sätter igång” igen, 10 dagar som kan bli värdefulla. Jag vill inbjuda er alla som hittat och läser detta inlägg att använda dessa dagar till något speciellt, något kanske annorlunda än vad man brukar göra. Jag skulle vilja föreslå att ni tar tillvara på det mörker och den tystnad som finns runtomkring er istället för att enbart längta till ljusare och livfullare dagar. I ljuset och det aktiva livet (vilket såklart är fantastiskt) ges vi många möjligheter men mer sällan tid till att reflektera över det som finns inom oss, undanträngt till förmån för all aktivitet. Sällan kan vi höra vad vårt inre försöker att berätta för oss då dess röst ofta överröstas av allt annat ljud och aktivitet. Använd dessa sista dagar av mörker till att försöka lyssna på ditt inre och framför allt försök att lyssna till de sidor av dig själv som du kanske egentligen inte vill eller har haft ”tid” att lyssna på. Ta reda på hur du mår och vilka delar av dig själv som du inte längre vill ska påverka ditt liv i en destruktiv riktning. Ta reda på och klargör för dig själv vilka av dina beteenden, ovanor och förhållningssätt som du har och som du inte vill bära med dig när tiden kommer för Konungens (Solens) återfödelse. Förändra, förädla eller bränn upp dom och ur askan skall något nytt träda fram. Ta även reda på vilka förhoppningar och önskningar som du har och som du vill förverkliga då Solen återigen ska inta sin tron. Och när tiden har kommit för Vintersolståndet skall du tända ett ljus och minnas de förhoppningar som du har inför det nya året.

Med dessa ord önskar jag er läsare ett trevligt Vintersolstånd!

1 kommentar

Under Okategoriserade

Academic services & disservices

Over the past decade, the Western Mystery Tradition has become more recognized as a subject to study and research on an academic level. In Sweden, there is a flora of courses connected to different esoteric currents. You can take a basic course in religion, get better understanding of the modern witch movement, Gnostic texts, hermetic subjects or basically anything. One can even study obscure grimoires, magical systems and alchemical processes.

In the early 2000s, it was a little bit different, there was simply not as wide a range of, or sufficient tolerance for an academic study of different or dissident spiritual traditions beyond the exoteric religion. If you wanted to study something other than the major world religions, you would have to have a very good reason for this, at least if you wanted to keep some form of credibility within the academic world. But times are changing and now the great academic progress is being made in the mapping of spiritual traditions, dating and geographical origin of ancient documents and analyzes of occult sciences and their alleged function and historical significance.

Academic progress is, of course, both interesting and an asset for esoteric practitioners outside of academia. Documents that were previously assumed to be missing or incomprehensible can suddenly see the light of day when some professor has managed to find a old book or manuscript in an old, dusty library and also managed to decipher it. This is happening all the time nowadays and often both pictures and explanatory texts are posted directly online. Everything has become very easily accessible to us.

This is of course fantastic… or is it really that and for everyone?

There is a risk that we as active practitioners and part of a living tradition will only be subject to our own or others’ academic ambitions and reviews. Academic studies present a picture of what has been (or can be) established through evidence. In principle, organic or subjective experiences and experiences are almost never included. Personal experiences is in many ways outside the academic world. The purely personal experience and the experiences created through it have been replaced with cold logic, objective evidence and intellectualizing explanatory models. This is, of course, in many cases a strength as even outside oneself and one’s own opinion one can agree on certain ”truths”. That you can objectively examine the tradition of which you are a part and even learn something new. The danger lies in the individual practitioner’s discernment. As a practitioner, it is important to be able to distinguish between objective and subjective views, but even more important is the ability to know WHEN to shift between the two different views.

The tradition that our Order embodies is based on a model where the member gradually becomes aware of the spiritual side of life and the world and how to approach it. This is done partly through theoretical knowledge but above all through practical grade initiations whose effect leads to a personal and spiritual experience. This highly personal experience runs the great risk of being shattered by an excessive intellectual focus. In the attempt to understand and objectively prove what you have experienced, you analyze the whole thing to the point of breaking. What remains is a cold and, in the worst case, halted spiritual process.

So how should one look at esoteric teachings and the academic studies of these? It is, of course, about finding a balance between personal experiences and objective truths. As an initiate, you should stay on the path that does not turn off to the right or left, between the Pillars, so to speak. How to succeed in this is up to yourself to discover, but first you have to find the path… and learn not to confuse the Map with Reality.

This year’s Autumn Equinox is here and as a final word we want to ask you dear readers whether you want to go out into nature this time to really experience all the changes of the season or if you would rather read scientific essays that explain why the forest trees shed their leaves?

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Akademiska tjänster & björntjänster

Under det senaste decenniet har Den Västerländska Mysterietraditionen blivit mer erkänd som ett ämne att studera och forska i på en akademisk nivå. I Sverige finns det en flora utav kurser kopplade till olika esoteriska strömningar. Man kan ta en grundkurs i religion, förkovra sig i den moderna häxrörelsen, gnostiska texter, hermetiska ämnen eller i princip vad som helst. Man kan till och med studera obskyra grimoirer, magiska system och alkemiska processer.

På tidigt 2000-tal såg det lite annorlunda ut, det fanns helt enkelt inte ett lika stort utbud av eller tillräckligt stor tolerans för ett akademiskt studium av annorlunda eller oliktänkande andliga traditioner utöver den exoteriska religionen. Om man ville studera något annat än de stora världsreligionerna så skulle man ha en väldigt god anledning till detta, i alla fall om man ville ha kvar någon form av kredibilitet inom den akademiska världen. Men tiderna förändras och numer görs det stora akademiska framsteg i kartläggandet av andliga traditioner, datering och geografiskt ursprung av gamla dokument och analyser av ockulta vetenskaper och deras påstådda funktion och historiska betydelse.

Akademiska framsteg är naturligtvis både intressant och en tillgång för esoteriska utövare utanför den akademiska världen. Dokument som tidigare antagits vara försvunna eller obegripliga kan helt plötsligt se dagens ljus då någon professor lyckats med att hitta en lunta i ett gammalt, dammigt bibliotek och dessutom lyckats med att tyda den. Sådant sker hela tiden numer och ofta läggs det upp både bilder och förklarande texter direkt på nätet. Allt har blivit väldigt lättillgängligt för oss.

Detta är naturligtvis fantastiskt…eller är det verkligen det och för alla?

Det finns en risk att vi som aktiva utövare och en del av en levande tradition endast blir föremål för egna eller andras akademiska ambitioner och granskningar. Akademiska studier presenterar en bild av det som man har lyckats att fastställa genom bevis. Man tar i princip nästan aldrig med organiska eller subjektiva upplevelser och erfarenheter. Detta ligger i mångt och mycket utanför den akademiska världen. Den rent personliga upplevelsen och de erfarenheter som skapats genom densamma har ersatts med kall logik, objektiv evidens och intellektualiserande förklaringsmodeller. Detta är naturligtvis i många fall en styrka då man även utanför sig själv och eget tyckande kan komma överens om vissa ”sanningar”. Att man på ett objektivt sätt kan granska den tradition som man är en del utav och rent av lära sig något nytt. Faran ligger i den enskilda utövarens urskiljningsförmåga. Som utövare är det viktigt att kunna skilja på objektivt och subjektivt synsätt, men ännu viktigare är förmågan att kunna veta NÄR man ska inta de två olika synsätten.

Den tradition som vår Orden förvaltar bygger på en modell där medlemmen gradvis blir medveten om den andliga sidan i livet och världen och hur man kan närma sig denna. Detta sker dels genom teoretisk kunskap men framförallt genom praktiska gradinitiationer vars effekt leder till en personlig erfarenhet och andlig upplevelse. Denna högst personliga upplevelse löper en stor risk att bli söndersmulad av en alltför stor intellektuell fokusering. I försöket att förstå och objektivt bevisa vad man har upplevt så sönderanalyserar man det hela. Kvar blir en kall och i värsta fall avstannad andlig process.

Så hur bör man då se på esoteriska läror och akademiska studier av dessa? Det handlar såklart om att hitta en balans mellan just personliga upplevelser och objektiva sanningar. Som initierad bör man hålla sig på stigen som varken viker av mot höger eller vänster, mellan Pelarna så att säga. Hur man lyckas med detta är upp till var och en att upptäcka, men först måste man finna stigen…och lära sig att inte förväxla Kartan med Verkligheten.

Årets Höstdagjämning nalkas och som avslutande ord vill vi fråga dig käre läsare om huruvida du denna gång vill gå ut i naturen för att på riktigt uppleva årstidens alla skiftningar eller om du hellre vill läsa naturvetenskapliga uppsatser som förklarar varför skogens träd fäller sina löv?

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade