Härkomst

Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden (H∴O∴G∴M+R∴), även känd som Aurora Nascente in Hyperborea, utgör självaste basverksamheten i vårt brödraskap genom att administrera ett fullt auktoriserat Modertempel i Sverige som tillhandahåller en initiatorisk undervisning och träning. Till sig har detta Modertempel även knutit ett Nordiskt Kollegium av Adepter. Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden och dess Modertempel utgör Den Första eller Yttre Orden. Adepternas Kollegium utgör den Andra eller Inre Orden som i sin tur bildar länken till den Tredje Orden, vars sanna namn är fördolt för den yttre världen. Även namnet på vår Inre Orden är endast känt för våra initierade. Vi låter det dock vara osagt huruvida vår Orden besitter en dylik förbindelse med en ”Tredje Orden” eller inte. Till skillnad från många andra ordenssällskap anser vi frågan om ”Hemliga Ledare” ej vara en angelägenhet för den yttre och profana världen. Vad vi kan säga dock är att vi är fasta i vår övertygelse om att en Tredje Orden existerar.

Ordens officiella sigill

”Den Tredje Orden” är en vedertagen beteckning (decknamen) inom Golden Dawns tradition på ett Hermetiskt Brödraskap med mångtusenårig tradition och kontinuerlig operativ verksamhet, med rötter i Kaldéen och Egypten, och som under den Hellenistiska eran spred sig vidare till Grekland och senare till Apenninska halvön (Romerska Riket). Av vissa moderna Rosenkorsiska författare har det hänförts till såsom ”Det Stora Vita Brödraskapet”. Sedan senantikens dagar har detta brödraskap varit verksamt över hela den Europeiska kontinenten och sedan renässansen legat bakom olika former av yttre redskap i form av Hermetiska och Rosenkorsiska organisationer, såsom det italienska och tyska Gyllene Rosenkorset (Rosae et Aureae Crucis) under 1500–1700-talen och det italienska och franska Egyptiska Frimureriet (även känt såsom riten Misraïm) under 1700- och 1800-talet.

Rosenkors-Tempel

Fraternitate Rosae et Aureae Crucis (R. et A.C.) är den äldst kända Rosenkorsiska organisationen vars dokumenterade existens sträcker sig så långt som till år 1580 och i Italien. R. et A.C. var en löst sammansatt organisation verksam i ett flertal Europeiska länder förutom Italien, såsom i Frankrike, Tyskland och Sverige. Det har gjort sig mest känt till eftervärden i Tyskland på 1700-talet genom die Gold und Rosenkreutzes (”De Gyllene Rosenkorsarna”). I denna senare version genomförde brödraskapet en generell reformation år 1777 som sammanfogade Rosenkorstraditionen med Frimureriet och händanefter kallade den Gold und Rosenkreutz des alten Systems. Det var också denna tyska gren av R. et A.C. som så småningom överfördes till Sverige.

Gold- und Rosenkreutz Orden

Ur Gold und Rosenkreutz utkristalliserades ytterligare en viktig frimurerisk organisation som starkt har influerat den moderna Rosenkorstraditionen, kallat Asiatiske Bröderne (en kortform för ”Evengelisten St. Johannes Bröder i Asien och Europa”), ursprungligen kända såsom Fratres Lucis (kortform för ”Ritter und Bruder des Lichts”). Det viktigaste bidraget som kom ur detta sällskap var dess förmåga att kanalisera och i en hermetisk form presentera den Qabalistiska tradition som skapades av Isaac Luria (1534–1572) under senare 1500-talet, och vidare utvecklades genom Nathan av Gaza (1643–1680) och Sabbathai Zevi (1626–1676) runt 1666, samt i Polen och genom Jacob Frank (1726–1791) i mitten av 1700-talet.

Jacob Frank

Inom den specifika traditionen Golden Dawn (G∴D∴) så kan man se tre generationer av Adepter som har legat bakom eller möjliggjort en aktivering av de tre olika Ordnarna som idag hänförs till eller erkänns av Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden, nämligen Kenneth MacKenzie i en första generation (Första Orden), Samuel Liddell MacGregor Mathers i en andra (Andra Orden), samt Jean-Pascal Ruggiu och David John Griffin i en tredje (Tredje Orden). Dessa tre generationer av Adepter har tjänat såsom vägröjare, förmedlare och kanaler för var och en av dessa tre nivåer inom G∴D∴.

H∴O∴G∴D∴ sigillet i original

Den engelske Adepten Kenneth MacKenzie (1833–1886) invigdes i den Hermetiska traditionen av ett sändebud från Tredje Orden, ungraren Greve Apponyi, till vilket MacKenzie hänvisade såsom en ”Rosenkorsisk Adept”. Denna invigning skedde i Österrike, en nation mättat med flera operativa Rosenkorsiska Loger vid den här tiden, bl.a. hörande till Gold und Rosenkreutz och Asiatiske Bröderne (Fratres Lucis). En annan viktig Rosenkorsisk Loge i synnerhet verksam under denna tid var Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vars hebreiska namn var Chevrah Zerach Bequr Aur och till vilket Greve Apponyi var knuten, förutom till Gold und Rosenkreutz.

Kenneth MacKenzie

Kenneth MacKenzie

Loge sur Aufgehenden Morgenröthe (”Gryende Morgonrodnaden”), vilket tidigt även var känt såsom L’Aurore Naissante, var en frimurerisk Loge i Frankfurt-am-Main som liksom Asiatiske Bröderne tillät judar i sin medlemskara. Grundarna av denna Logen Gryende Morgonrodnaden var medlemmar i Asiatiske Bröderne och därför så tog även denna en Hermetisk-Qabalistisk form så typisk för den tyska Rosenkorsiska traditionen vid denna tid, och det var också i denna tradition som Kenneth MacKenzie blev invigd och stöpt. Denna tyska Loge anses traditionellt utgöra Tempel No. 1 i G∴D∴.

Chiffer från Trithemius Polygraphiae

Med sig från dessa österrikiska invigningar hade MacKenzie bl.a. med sig ett manuskript skrivet i ett chiffer som brukade sig av en nyckel taget från Trithemius Polygraphiae, vilket i dag hänförs till såsom ”Chiffer-manuskripten”. Dessa manuskript lade grunden för en ny Orden inom denna Hermetiska Qabalistiska tradition som i texten har givits det hebreiska namnet Chevrah Zerach Aur Bequr. Väl hemvändande grundade MacKenzie ett sällskap som han kallade Fratres Lucis, till vilket cirkeln ”The Society of Eight” i London knöts. MacKenzie grundade ytterligare en cirkel i Bristol, under ledning av Majoren F. G. Irwing (1828–1892). Detta engelska sällskap anses traditionellt utgöra Tempel No. 2 i G∴D∴.

Chiffermanuskriptets första blad

Kenneth MacKenzie var personlig vän med både Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854–1918) och Dr. William Wynn Westcott (1848–1925), och efter MacKenzies död överlämnades Chiffer-manuskripten till Westcott som tillsammans med MacGregor Mathers utvecklade anteckningarna däri till fulla ritualer 1887. Året därefter grundade S. L. MacGregor Mathers, W. W. Westcott och Dr. William Robert Woodman (1828–1891) Hermetic Order of the Golden Dawn, ett namn vilket kom att bli den engelska översättningen av hebreiskans ”Chevrah Zerach Bequr Aur” och det tyska ”Loge sur Aufgehenden Morgenröthe”. Det Tempel som sålunda grundades 1888 var Isis-Urania Tempel No. 3, vilket var en direkt hänvisning MacKenzies Fratres Lucis och att Golden Dawn i själva verket var en kontinuitet av denna. Detta var också året för en generell reformation enligt den traditionella Rosenkorsiska cykeln på 111 år.

Privilegiebrev för Isis-Urania Templet

Samtliga av de tre grundarna, liksom Kenneth MacKenzie, var medlemmar av Societas Rosicruciana in Anglia (S.R.I.A.), ett ordenssällskap som öppnades i London år 1867 av Robert Wentworth Little (1840–1878) efter att han hade blivit initierad i Societas Rosicruciana in Scotia, som i sin tur grundades något eller några decennier tidigare i Skottland. Härkomsten till denna organisation är mycket dunkel men faktum är att de använder samma gradsystem och titlar som Gold und Rosenkreutz, information som dock redan var offentlig på grund av tysk publikation. Därför måste man anta denna orden såsom inspirerad av snarare än härstammande från den tyska förlagan. Efter Littles död blev Woodman Supreme Magus (hösta ledare) över S.R.I.A., och efter Woodmans död tog Westcott över detta ämbete.

Robert Wentworth Little

Robert Wentworth Little

Influenserna från S.R.I.A. till Hermetic Order of the Golden Dawn är ganska substantiella när det kommer till administrationen av Orden, exempelvis i Gradernas namn, uppdelningen av tre Ordnar, bruket av ett ”Adepternas Valv”, etc. Men det faktum att både Woodman och i synnerhet Westcott båda var Supreme Magi och dessutom Adepti Exempti (7°=4°), den sistnämnde utgörande en kontrollerande Grad inom Golden Dawns tradition och som ger vederbörande en legitim rätt att grunda ett Tempel, kan man även hävda det omvända; att S.R.I.A. emottog en specifik och legitim härkomst från G∴D∴. I synnerhet Westcott förde tids nog med sig vissa typiska Golden Dawn relaterade läror till S.R.I.A. och dess ritualer. Men den första impulsen kom från S.R.I.A. till Hermetic Order of the Golden Dawn.

Westcott som Supreme Magus i S.R.I.A.

År 1888 hade endast Den Yttre eller Första Orden grundats därmed, det som utgör det egentliga Hermetic Order of the Golden Dawn (H∴O∴G∴D∴), från Neofytgraden (0°=0°) till Filosofus (4°=7°). Någon operativ Andra Orden existerade inte inledningsvis, bortom det som idag kallas för ”Portalen till Adepternas Valv”, i alla fall inte tills MacGregor Mathers ånyo träffade ett sändebud från den Tredje Orden i Paris år 1891, till vilket MacGregor Mathers refererade såsom ”Lux ex Tenebris”. Denne ”Hemlige Ledare” gav MacGregor Mathers allt material han behövde för att lägga grunden för den operativa verksamheten hos Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis eller R.R. et A.C., vilket verkställdes året därefter i form av Graden Adeptus Minor (5°=6°).

S. L. MacGregor Mathers

År 1900 bröt sig Isis-Urania Tempel No. 3 och dess Adepter ur Hermetic Order of the Golden Dawn och fortsatte under namnet Hermetic Order of the Morgenröthe, avsägande alla förbindelser med S. L. MacGregor Mathers. År 1903 genomgick den sistnämnda Orden en schism varav den ena gruppen samlade sig runt Dr. R. W. Felkin (1853–1926) under namnet Stella Matutina, vilket forsatte med Golden Dawns tradition i en i stort sett intakt form. W. W. Westcott tog inte någon del i revolten mot MacGregor Mathers men verkar inledningsvis inte heller aktivt motsatt sig den.

Dr. R.W. Felkin

Dr. R. W. Felkin

Arthur Edward Waite (1857–1942) tog nu över kontrollen över Isis-Urania Tempel No. 3 och bildade Holy Order of the Golden Dawn 1903, vilket sedermera utvecklades till Fellowship of the Rosy Cross (F.R.C.) 1915 som var verksamt ända tills 1942. Vid det laget hade F.R.C. ett flertal medlemmar från S.R.I.A. (inte minst Waite själv som gick med i S.R.I.A. 1902), vilket innebar att härkomsten till F.R.C. (och Isis-Urania Tempel No. 3) överlevde inom ett särskilt kollegium av höggradiga medlemmar av S.R.I.A. Sedermera återupplivades F.R.C. år 1968 av dessa Fratres under ledning av sin Supreme Magus W. R. Semken, tillika Waites dödsboägare, och är verksamt ännu i våra dagar.

A. E. Waite

Mellan 1910–14 upprätthöll R. W. Felkin en kontakt med Rudolf Steiner (1861–1925) och hans unika tyska Misraïm-system som han kallade Misraim-Dienst (Misraim-tjänsten), vilket ursprungligen utgjorde den till Ordo Templi Orientis anknutna logen Mystica Aeterna i Berlin. Under dessa år utgjorde Misraim-tjänsten en del av det Teosofiska Samfundets esoteriska sektion i Tyskland. Steiner hade 1906 erhållit ett priviliegiebrev från Theodor Reuss att arbeta med detta esoteriska frimurarsystem och reformerade det från 97 till 9 grader, vilket av Felkin kom att korresponderas med G∴D∴ enligt följande: I° med hela Yttre Orden (dvs.  1°=10° till 4°=7°), Portalen till Adepternas Valv med II°, 5°=6° med III°, 6°=5° med IV°, 7°=4° med V°, 8°=3° med VI°, etc. R. W. Felkin hävdade snart att han hade erhållit Magister Templi 8°=3° Graden genom Misrim-tjänstens VI° och hans fru Harriet Felkin hävdade Adeptus Exemptus 7°=4° Graden genom Steiners V°.

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner

Sålunda bildade den Teosofiska O.T.O. logen Misraim-Dienst/Mystica Aeterna Stella Matutinas ”Tredje Orden”, vilket inte hade något att göra med den Tredje Orden som konstituerade Hermetic Order of G∴D∴ och Rosicrucian Order of A∴O∴ genom S. L. MacGregor Mathers person. Dock måste det här klargöras att det från Theodor Reuss och hans föregångare Carl Kellner (1851–1905), såsom grundare av O.T.O., går att spåra en härkomst i rakt nedstående led till de Asiatiske Bröderne (Fratres Lucis) genom Max Théon (1848–1927) och ytterst till Paschal Beverly Randolph (1825–1875) och det enigmatiska Hermetic Brotherhood of Light. Detta var samma ockulta strömning som låg bakom grundadet av Hermetic Brotherhood of Luxor (H. B. of L.) i England år 1884.

Paschal Beverly Randolph

Paschal Beverly Randolph

År 1906 började MacGregor Mathers använda sig av namnet Rosicrucian Order of Alpha Omega (A∴O∴), även om det nya namnet i vissa fall användes parallellt med det gamla ”Hermetic Order of the Golden Dawn”, och vid det laget hade han utvecklat systemet vidare till att även operativt och initiatoriskt omfatta Graderna Adeptus Major (6°=5°) och Adeptus Exemptus (7°=4°). Eftersom Westcott, som till en början hade hållit sig undan alla stridigheter i Orden, insåg att Alpha Omega var en direkt och oavbruten fortsättning på H∴O∴G∴D∴ valde han till slut att återvända till ett aktivt medlemskap i MacGregor Mathers Rosicrucian Order of A∴O∴. MacGregor Mathers för tidiga död år 1918 innebar dock att Ordens initiatoriska system aldrig fullbordades bortom Adeptus Exemptus. John William Brodie-Innes (1848–1923) blev av MacGregor Mathers utsedd att överta Ordens högsta ämbete, Archon Basileus, men styrde i praktiken över A∴O∴ tillsammans med MacGregor Mathers änka Moïna Mathers (1865– 1928). Efter några decennier började Orden att sakta övergå till en allt mer inaktiv fas.

G.W. MacGregor Reid

År 1916 grundades Nauda Templet av Ärke-Druiden George Watson MacGregor Reid (1862?–1946) som en hybrid mellan Golden Dawn och den druidiska traditionen, som praktiserade Golden Dawns ritualer (både Yttre och Inre Orden) vid sidan av keltiska ritualer i Chapman, London. MacGregor Reid hade inlett denna syntes över ett decennium tidigare med S. L. MacGregor Mathers efter att ha grundat An Uileach Druidh Braithreachas (The Druid Universal Bond) och givit S. L. MacGregor Mathers titeln som Ärke-Druid. Den senare gav G. W. Reid titeln ”MacGregor” som frukten av detta samarbete tillsammans med Graden Adeptus Exemptus (7°=4°) och således rätten att grunda Tempel och förätta Grader inom Golden Dawns tradition. MacGregor Reids personlige sekreterare var också han initierad i G∴D∴/A∴O∴ av Graden Adeptus Minor 5°=6°.

Paul Foster Case

Paul Foster Case

År 1922 bildades två nya schismerande ordenssällskap ur Rosicrucian Order of A∴O∴, Builders of the Adytum (B∴O∴T∴A∴) i Amerika grundad av Paul Foster Case (1884–1954) och Fraternity of the Inner Light i England grundad av Violet Firth (1890–1946), mera känd för sin pseudonym ”Dion Fortune”. Båda två hade blivit uteslutna av Moïna Mathers efter att de hade upptagits till Adeptus Minor 5°=6°. Case hade vid tillfället installerats som Förste Adept över Andra Orden i Amerika. Efter hans död tog Ann Davies (1912–1975) över som ”Prolocutor General” för B∴O∴T∴A∴. Inom ramen för Builders of the Adytum och dess föregångare School of Ageless Wisdom producerade P. F. Case ett rikt lektionsmaterial av högsta kvalitet i korrespondensform, mestadels omfattande den hermetiska qabalah och Tarot.

Dion Fortune

Dion Fortune

Fraternity of the Inner Light hade inledningsvist skapats med Moïna Mathers goda minne som en yttre förgård till Rosicrucian Order of A∴O∴ i London men en bitter strid bröt ut emellan dem efter att Fortune hade hävdat att hon fått kontakt med egna Hemliga Ledare på de inre planen. Efter brytningen med A∴O∴ började Fortune istället att samarbeta med Hermes Tempel No. 28 i Bristol, det enda kvarvarande engelska Templet i Stella Matutina. År 1965 grundade Walter Ernest Butler (1898–1978), en senior medlem av Fraternity of the Inner Light, sin egen ockulta skola kallad Servants of the Light (S.O.L.) vilket utvecklade den Brittiska Ockulta Traditionen vidare i en magiskt riktning efter att föregångaren hade anammat en mer mysticistisk inriktning. År 1978 tog Dolores Ashcroft-Nowicki (1929–) över ledning för S.O.L.

Dr. Israel Regardie

År 1933 invigdes Israel Regardie (1907–1985) till Stella Matutinas enda kvarvarande Tempel i Storbritannien, Hermes Templet i Bristol. Enligt utsago var Dion Fortune närvarande vid hans upptagning. Knappt två år senare upptogs Regardie till Adeptus Minor 5°=6° Graden och Hermes Templets Andra Orden. Mellan åren 1937 och 1940 valde han att publicera huvuddelen av alla dokument han hade fått ta del av upp till Graden Adeptus Minor i det idag klassiska verket The Golden Dawn: An account of the teachings, rites, and ceremonies of the Hermetic Order of the Golden Dawn. I kölvattnet på Regardies publicering och i skuggan av Andra Världskriget började Rosicrucian Order of Alpha Omega, ledda av Dr. W. E. Carnegie-Dickson (d. 1954) och Maiya Tranchell Hayes (d. 1949), att avveckla sin verksamhet. Senare under 1950-talet inleddes ett samarbete mellan det lilla som fanns kvar av Alpha Omega och Stella Matutina, med Hermes Templet i Bristol som gemensam bas och Carnegie-Dickson som ledare. Hermes Tempel lade dock ner hela sin verksamhet 1972, och med den släcktes Alpha Omegas Tempelflamma ut. Ett kvarvarande Stella Matutina Tempel på Nya Zeeland, Whare Ra, fortsatte dock sin verksamhet fram tills år 1978 då även detta Tempel stängde sina portar permanent.

The Golden Dawn av Israel Regardie

Whare Ra var egentligen ett alternativt och senare oftare använt namn på Smaragdum Thalasses Tempel No. 49, vilket hade grundats av Dr. R. W. Felkin redan år 1912 i Hastings-förorten Havelock North vid Hawke’s Bay, Nya Zeeland. Trots att Templet hade stängts 1978 efter en längre tids inaktivitet så fortsatte olika subgrupperingar utspritt över Nya Zeeland att arbeta med Ordens tradition med olika emfas. En av dessa operativa grupper leddes av Whare Ra Templets sista Daemonstrator (den ämbetsman som i Stella Matutina hade ansvar över undervisningen i Templet) Frank Salt (1917–1994), vilket tillika var en Adeptus Exemptus 7°=4° genom Felkin-familjens hand och även hade tjänat Templet som Cancellarius (arkivarie). Salt initierades som Neofyt i Stella Matutina redan 1936 och fick uppleva Ordens mest kreativa fas i Nya Zeeland. Som Daemonstrator producerade han en hel del skrivna föreläsningar som håller en mycket hög kvalitet. Salts grupp var verksamt långt in på 1980-talet och utförde regelrätta initiationer från 0°=0° till 7°=4°. En av dem som har emottagit Salts initiationer och muntliga undervisning genom hela systemet är engelsmannen Tony Fuller (1948–), en legitim Adeptus Exemptus och erkänd G∴D∴ (S∴M∴ och A∴O∴) historiker vilket skriver under pseudonymen ‘Anthony Fleming’.

Frank Salt

Frank Salt

En annan känd författare inom Golden Dawns traditon är australiensaren Patrick Zalewski (1948–) som 1979 kom i kontakt med Jack Taylor, en före detta Hierofant i Whare Ra Templet och Adeptus Exemptus, som vid tillfället ledde avläggaren Order of the Table Round (O.T.R.) och undervisade den självinvigde Pat Zalewski i Whare Ras muntliga undervisning och initierade honom till 6°=5° och 7°=4°. Baserat på denna undervisning har Pat Zalewski givit ut en mängd böcker i ämnet och utvecklat Golden Dawns tradition vidare efter eget huvud och Taylors personliga efterforskning i O.T.R. I synnerhet Zalewskis skrifter angående Golden Dawns initiationsritualer och hans egna djupgående analyser av dessa har fått ett stort genomslag i hela Golden Dawn-samfundet, även det i Sverige, sedan de publicerades på 1990-talet. Han grundade även Thoth-Hermes Tempel No. 1 i Wellington, Nya Zeeland, år 1982 tillsammans med sin dåvarande fru Chris Zalewski och Jack Taylor vilket Zalewski drev fram tills 1999 då han flyttade tillbaka till Australien.

Pat Zalewski

Pat Zalewski

En av Englands mer berömda ockultister Madeline Montalban (d. 1982) grundade 1956 ett sällskap hon kallde Order of the Morning Star, eller Ordo Stella Matutina (vilket inte skall förväxlas med Felkins Stella Matutina) som existerar än idag. I denna Orden avancerade Desmond Bourke (1918–2005) upp till graden Adeptus Maximus, samtidigt som han såsom en hög dignitär inom den brittiska druidrörelsen även besatt en genuin Alpha Omega härkomst såsom  7°=4° genom G. W. MacGregor Reid, vilket överfördes till honom från sonen Dr. Robert A. F. MacGregor Reid. Bourke var även en Magus (IX°) i S.R.I.A. och aktiv i dess senare version av Waites Fellowship of the Rosy Cross, där han erhöll Graden Magister Templi (8°=3°) direkt efter antagning som ett erkännande av hans samlade härkomster inom Golden Dawns tradition.

Madeline Montalban

Under tidiga 1960 talet grundade Grevinnan Tamara Bourkoun (1911–1990) en Orden som arbetade med Golden Dawns initatoriska och magiska system, fritt efter Israel Regardies böcker och personliga korrespondens, vilket hon kallade Order of the Pyramid and the Sphinx (O.P+S). Så småningom överfördes en genuin Alpha Omega (och Golden Dawn) härkomst till Grevinnan Bourkoun som härstammade från Miss Tranchell Hayes, som var Imperatrix över Alpha Omega, förmedlat genom en engelsk Samfrimurar-loge som även innehöll medlemmar från Stella Matutina och Waites Fellowship of the Rosy Cross. Bourkoun var även en officell representant för och medlem i L’Eglise Universelle de la Nouvelle Alliance (E.U.N.A.) som grundades av Roger Caro (1911–1992), Imperatorn över Frères Aînés de la Rose+Croix (F.A.R+C). Två viktiga medlemmar i O.P+S under sena 1970-talet var Marquis Nicholas Tereschenko (1920–2001) och Jean-Pascal Ruggiu (1954–), den senare även invigd i den alkemistiska traditionen enligt F.A.R+C.

Jean-Pascal Ruggiu

Jean-Pascal Ruggiu grundade redan 1980 Isis-Hermes Templet i Strasbourg under auktorisation av O.P+S, och han var dess Imperator fram tills 1986. Tillsammans med sin ordensbroder i O.P+S, Nicholas Tereschenko (som också var Adeptus Maximus i Montalbans Order of the Morning Star), återuppväckte Ruggiu år 1992 MacGregor Mathers gamla Ahathôor Tempel No. 7, vilket var Alpha Omega Ordens ursprungliga Modertempel, efter en resa till Bristol, England, där de båda träffade Robert Andrew Gilbert (1942–), arkivarie i S.R.I.A. och en av de mest ansedda forskarna inom Golden Dawns historia, och av honom erhöll Ahathôor-templets gamla mötesprotokoll. Ruggiu och Tereschenko invigdes till Adeptus Exemptus 1993 i Serapis Templet i London. Under denna befordran var Apollon Leontas Imperator och Desmond Bourke Praemonstrator över Serapis Templet av Ancient Magical Order of the Golden Dawn, den senare som genom sin person överförde legitima härkomster från Stella Matutina, Alpha Omega och A. E. Waites Fellowship of the Rosy Cross till Adepti Exempti Tereschenko och Ruggiu. Med sig till Paris hade de även med sig en formell auktorisation att driva det nyss återupplivade Ahathôor-templet inom ramen för Ordre Rosicrucien de l’Alpha et Omega.

Nicholas Tereschenko

Vid sidan av Nicholas Tereschenko och Jean-Pascal Ruggiu fick även amerikanen Robert Word emottaga 7°=4° Graden Adeptus Exemptus i Serapis Templet, den Grad inom Golden Dawns tradition som bemyndigar Adepten att kunna grunda ett Tempel inom traditionen. Med denna Grad medföljer även äldre Rosenkorsiska esoteriska överföringar från Gold und Rosenkreutz, Asiatiske Bröderne och Sigismund Bacstroms Societas Rosae Crucis. Med denna auktorisation grundade Robert Word således en ny Orden i Amerika som kallade sig August Order of the Mystic Rose (A.O.M.R.). Denna Orden blev affilerad med Ahatoor Templet No. 7 i Paris och verkade som dess representant i den Nya Världen. Det skall här också noteras att Word även besatt en mindre härkomst till Rosicrucian Order of A∴O∴, genom Builders of the Adytum (B∴O∴T∴A∴) och Ann Davies som upptog honom till 5°=6° Graden Adeptus Minor, vilket i sin tur hade erhållit denna Grad från Paul Foster Case, som själv emottog den år 1921 under sin tid i Thoth-Hermes Tempel No. 9 av A∴O∴.

The Golden Dawn från 1969

I kölvattnet på en ny utgåva av Israel Regardies bok The Golden Dawn år 1969 såg den anglosaxiska världen en renässans i Golden Dawns tradition. 1970-talet såg en ny generation av solomagiker och självskapta Adepter inom denna tradition och Regardie korresponderade med ett flertal av dem. Mot slutet av 1970-talet tog Regardie upp en kvinna som kallade sig Cris Monnastre som sin personlige lärjunge och gav henne en personlig handledning i Golden Dawns magiska system. År 1982 helgade Regardie ett nybyggt Adepternas Valv, konstruerat av Chic Cicero (1936–) i Florida efter anvisningar i Regardies The Golden Dawn, och i denna invigde han två kandidater till Adeptus Minor, sin lärjunge Cris Monnastre och en Adam Forrest. Samma år grundade Cris Monnastre tillsammans med Laura Jennings (1938–) Osiris Khenti-Amenti Templet i Los Angeles, under Israel Regardies direkta översyn och handledning, och med detta återupplivades Hermetic Order of the Golden Dawn i U.S.A .

Chic Ciceros Valv i Florida

Chic Ciceros Valv i Florida

År 1992 invigdes David Griffin (1955–) i Osiris Khenti-Amenti Templet och genomgick hela den Yttre Ordens initiatoriska process under Monnastres personliga handledning. År 1994 invigdes Griffin till Adeptus Minor i samma Valv i Florida som 12 år tidigare hade helgats av Israel Regardie. Samma år gav Cris Monnastre auktorisation till Griffin att grunda det första svenska Templet inom Golden Dawns tradition, Isis-Nuit Templet i Stockholm tillhörande Hermetic Order of the Golden Dawn. Under denna tid hade även Robert Word ur A.O.M.R. kommit att affiliera sig med Osiris Khenti-Amenti Templet i Los Angeles, och med hans rekommendationsbrev kom David Griffin i kontakt med Jean-Pascal Ruggiu och Nicholas Tereschenko i Paris år 1997. Detta möte resulterade i att även Isis-Nuit Templet kom att ingå i Rosicrucian Order of Alpha et Omega, som nu fick siffran No. 8 tilldelat till sig. I samband med detta befordrades David Griffin till Adeptus Exemptus 7°=4° Graden; i och med detta importerades även de ovan uppräknade Rosenkorsiska överföringarna till Sverige.

David Griffin

Samma år som Golden Dawn i Sverige kom att bli Rosenkors-Orden, Alpha et Omega (R∴O∴A∴O∴) auktoriserade David Griffin ytterligare ett Tempel i Sverige att grundas av Tomas Stacewicz (1965–), vilket hade tagits upp i Isis-Nuit Templet och Neofyt 0°=0° Graden under februari månad, 1995. Stacewicz hade sedan 1993 varit medlem i B∴O∴T∴A∴, något han skulle fortsätta att vara under hela sin initiatoriska process genom Yttre Orden tills han 1999 blev en Herre över Portalerna; P. F. Cases korrespondenskurser skulle visa sig vara ett gott komplement till det traditionella studiematerialet i G∴D∴/A∴O∴. Stacewicz nya Tempel, vilket han själv döpte till Thoth Ter Maximus såsom verksamt i västra Sverige, kom att bli det nionde i nedstigande led till Ahatôor Templet No. 7; det blev så småningom officiellt känt såsom Alpha et Omega Tempel No. 9 av Gryende Morgonrodnaden. Under de föregående två åren som Stacewicz hade varit aktiv i Orden hade han åkt varje månad till Isis-Nuit Templet i Stockholm för att deltaga som ämbetsman och erhålla muntliga instruktioner i den ceremoniella magins praktik. Under 1996 agerade en senior medlem i S.O.L. och personlig vän till Dolores Ashcroft-Nowicki Hierofant i Isis-Nuit Templet och under hans spira förmedlades muntligen hemliga formler för astralt arbete i Neofyternas Sal och formulerandet av ett Tempel ”ej skapat av händer”. År 1998, i samband med att den svenska Alpha et Omega-orden helgades av Jean-Pascal Ruggiu och Tomas Stacewicz installerades som dess Imperator, förmedlades muntligen instruktioner att framställa den hemliga elden och det alkemiska Saltet, det första steget i alkemins våta väg brukandes Den Röda Draken enligt traditionen i F.A.R+C.

Tomas Stacewicz

År 1999 genomförde de två Templen i Sverige och Ahathoor Templet i Paris, samt A.O.M.R. i Amerika, en generell reformation exakt 111 år efter grundandet av Hermetic Order of the Golden Dawn. Reformationen innebar att mycket av det Teurgiska material som var reserverat för Adepter sedan 1888 års reformation nu också var tillgänglig och anmodad för medlemmar av Yttre Orden; Golden Dawn i Det Yttre blev nu en magisk tränande Orden vilket förberedde medlemmen för den reformerade versionen av R.R. et A.C., som nu innehöll operativt arbete med inslag av de äldre tyska Rosenkorsiska alkemistiska traditionerna samt det franska F.A.R+C. En milstolpe i Ordens svenska jurisdiktion var etablerandet av det första svenska kollegiet av Adepter. År 2002 såg ett flertal aspiranter som hade väntat länge nog såsom Herrar över Portalerna. De Mycket Ärade Ledarna för Den Andra Orden, Adepti Exempti Jean-Pascal Ruggiu, Robert Word och David Griffin beslutade att samlas för ett årligt och traditionellt firande av Corpus Christi i juni samma år, på plats i Stockholm. Tomas Stacewicz tog på sig uppgiften att tillverka ett Adepternas Valv, vilket monterades i Stockholm och helgades vederbörligen av Ruggiu, Word och Griffin. Under denna Adepternas Konvokation upptogs Tomas Stacewicz, tillsammans med ett flertal aspiranter från Sverige, Frankrike och Amerika, till Adeptus Minor 5°=6° Graden, varefter de av Ruggiu instruerades i en hemlig rosenkorsisk alkemisk process att skapa ett aurum potabile (drickbart guld). Detta var ett enastående historisk tillfälle; aldrig tidigare hade en Adepternas Konvokation samlat till sig dessa Adepti Exempti under ett och samma tillfälle, en händelse som aldrig skulle komma att upprepas igen.

Initiationens berg

Initiationens berg

År 2002 såg ytterligare en milstolpe i Rosenkors-Orden, Alpha et Omegas historia. Exakt 111 år efter att MacGregor Mathers hade mött en representant för det kontinentala brödraskapet som han refererade till såsom ”Tredje Orden” stämdes ett möte med vad som antogs vara samma Tredje Orden återigen i Paris, med en representant som ånyo presenterade sig såsom ”Lux ex Tenebris” för David Griffin och Jean-Pascal Ruggiu. Rosicrucian Order of Alpha et Omega hade nu slutit sin cirkel och återfick nu sin direkta auktorisation av den ursprungliga källan till den Rosenkorsiska traditionen. Som ett led i detta gjordes nu Andra Orden formellt till en förgård till Tredje Orden. Det skulle dock ta ytterliga sju år innan Adepternas Kollegium skulle samlas i en ny Konvokation, denna gång i Paris, för att befordra Tomas Stacewicz till nästa Grad, den av Adeptus Major 6°=5°. Officierande Adepter denna gång var bland annat Jean-Pascal Ruggiu och David Griffin. Tre år senare inställde sig Stacewicz i Pahrump, Nevada, för att fullborda sin initiatoriska cykel inom Andra Orden och befordras till Adeptus Exemptus 7°=4° Graden. Eftersom David Griffin vid det laget hade utvecklat nya och reformerade befordringsceremonier för både 6°=5° och 7°=4° Graderna, ett revisionsarbete som hade skett på initiativ från Den Tredje Orden och Lux ex Tenebris, fick Tomas Stacewicz som förste person någonsin gå igenom båda ceremonierna ånyo under ett och samma tillfälle, i samma Gravvalv som han själv hade konstruerat och nu var permanent uppsatt i Amerika.

Adepternas Valv i Nevada

Adepternas Valv i Nevada

Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden utgör en direkt avkomma till Rosenkors-Orden, Alpha et Omega, en helt autonom kropp som under ledning av Tomas Stacewicz administrar ett Svenskt Modertempel, det enda av sitt slag i Norden (Hyperborea). Genom sina initiationer, vilket kulminerade år 2012 genom erhållandet av Adeptus Exemptus 7°=4° Graden, har i Tomas Stacewicz person samlats en myndighet och auktorisation att oberoende grunda och avveckla Tempel i Första Orden och självständigt leda ett Adepternas Kollegium i Andra Orden; en rättighet att upptaga och befordra alla lämpliga kandidater oberoende av kön genom samtliga Grader i Första och Andra Ordnarna, från 0°=0° till 7°=4° i Hermetic Order of the Golden Dawn (G∴D∴) och Rosicrucian Order of Alpha Omega (A∴O∴). Med denna befogenhet har Stacewicz permanent stängt och avvecklat det tidigare Alpha et Omega Templet No. 9 av Gryende Morgonrodnaden såsom utgörande en del av Rosenkors-Orden, Alpha et Omega, och alltså istället öppnat och grundat ett helt nytt oberoende Modertempel i en självständig Yttre eller Första Orden. Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden, vilket sålunda har erhållit alla initiatoriska härkomster att bemyndiga dess självständighet och status som ett eget ordenssällskap, erbjuder idag en invigningsväg inom de magiska konsterna och undervisar därtill i den högsta och ursprungliga Hermetiska traditionen och tränar de initierade i den Inre Alkemins operativa praktik – att genom Det Stora Verket finna Kvintessensen, De Vises Sten, Sann Visdom, Fullkomlig Lycka, SUMMUM BONUM.

Släktträd

*Hermetic Order of the Golden Dawn splittrades 1900 och båda falangerna kallade sig med samma namn under de närmaste åren. Den urspungliga gruppen (grundad 1888) bytte 1906 ut namnet ”Golden Dawn” mot ”Alpha Omega” och representerade den ursprungliga Orden. Den schismerande gruppen Hermetic Order of the Morgenröthe, vilket opererade klandestint och utan auktorisation, bytte till detta nyare namn först 1902. 1903 tog A. E. Waite över ledningen för Hermetic Order of the Morgenröthe från Dr. R. W. Felkin och använde sig av  detta namn i några år tills han reformerade Orden och döpte om den till ”Holy Order of the Golden Dawn” eller ”Independent and Rectified Rite”. De Adepter som följde med Felkin samlades under namnet ”Stella Matutina”.

En röd rektangel markerar platsen för Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden på detta släktträd, såsom utgörandes en avknoppning ur Rosenkors-Orden, Alpha et Omega.

”Direkt härkomst” (helstreckad pil) avser en grupp bildad på en reguljär eller autentiskt grund, av någon initierad med privilegiet eller dispansen att göra det från en tidigare härledd organisation. ”Esoterisk överföring” (bruten eller streckad pil) avser en grupp som har emottagit en nertecknad och muntlig tradition från en initierad som formellt ej har priviliegium eller dispans från moderorganisationen att grunda eller överföra denna. Vid oklara fall där den esoteriska överföringen måste anses vara dunkel eller begränsad förevisas pilen extra bruten eller punkterad, som i fallet mellan S.R.I.A. och Gold und Rosenkreutz.

Det måste också observeras att härkomsterna som strålar samman hos Hermes Tempel No. 28 i Bristol har kommit under olika faser av Templets 56 år långa historia. Det sanktionerades ursprungligen av Stella Matutina 1916 och fick som ett tillägg sin Alpha Omega härkomst ca. 40 år senare, alltså drygt 20 år efter att Israel Regardie hade blivit initierad i Templet. Alltså medföljer ingen härkomst från Rosicrucian Order of Alpha Omega genom Regardie till det av honom år 1982 grundade Hermetic Order of the Golden Dawn i Amerika. Sålunda kan denna brutna linje (förevisad i rött) från Hermes till Hermetic Order of the Golden Dawn vara något missvisande.

Ett ”?” med en heldragen linje är lagt till Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden bara för att förtydliga att vårt Modertempel innehar Hermetiska härkomster och auktorisationer av väsentlig art som inte är för den yttre världen att känna till. Dessa kommer för all framtid att vara förborgade för offentligheten att ha någon kännedom om och även vara okända för våra medlemmar tills de har nått en tillräcklig senioritet i vår Orden.

De härkomster som är kartlagda i släktträdet utgör dem som har kommit till Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden genom försorg av det kontinentala Rosenkors-Orden, Alpha et Omega, under en tid då H∴O∴G∴M+R∴ utgjorde en Nordisk Jurisdiktion till R∴O∴A∴O∴ och dessa blev offentliggjorda; dessa utgör sålunda ”exoteriska” härkomster som dock är goda nog i sig. I samband med och efter att det hyperboreiska H∴O∴G∴M+R∴ har lösgjort sig från den internationella moderorganisationen så har det dock oberoende erhållit hemliga eller ”esoteriska” härkomster vilket aldrig kommer att vara föremål för en dylik offentlig redogörelse och kartläggning som den ovan redovisade.

Apologi

Vid en analys av den ovanstående texten så framstår det som tydligt att i synnerhet en karaktär i dramat utgör en nyckelperson i överföringen av härkomst från S. L. MacGregor Mathers och hans Rosicrucian Order of A∴O∴ till Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden, nämligen Desmond Bourke. Denna har kommit genom George Watson MacGregor Reid och Golden Dawn-druidhybriden Nauda Temple, vilket omnämns och beskrivs i Ithell Colquhouns eminenta MacGregor Mathers-biografi  Sword of Wisdom (1975). Ithell Colquhoun (1906–1988) var en praktiserande ockultist inom Golden Dawn-traditionen och en framstående medlem av Tamara Bourkouns O.P+S. Det som är intressant med Colquhoun och som gör henne så trovärdig som källa är att hon var kusin till Edward John Langford Garstin (1893–1955), en av det Moïna Mathers grundade Isis Templets ledare, och själv stod under hans handledarskap. Detta faktum gör att Colquhoun stod närmare den högsta hierarkien i Rosicrucian Order of the A∴O∴ (vilket var den enda autentiska kontinuiteten av Hermetic Order of the Golden Dawn) än någon annan modern eller postmodern författare om Golden Dawns historia. Detta är vad hon skrev i sin Sword of Wisdom om dessa förhållanden (på sidorna 117-128 & 246):

Mystified by certain resemblances in structure and wording between the Druid-rituals and those of the Hermetic Order of the Golden Dawn, I once asked Dr. Robert A. F. MacGregor Reid, late Chosen Chief of An Uileach Druidh Braithreachas (= The Druid Universal Bond) what connection there was between the two fraternities. He replied: ‘Doesn’t it occur to you that the Druid Order is the survivor of the Golden Dawn?’ Later he passed on to me the rumour of a more intriguing survival, that of ‘a very strict GD Lodge [Nauda Temple] in the Regent’s Park area working in the manner of the Jesuits’, though he was unable to discover more about it.

This Temple [Nauda] operated in Clapham, S.W.4, and a photograph of its interior exists (or until recently existed) showing the Hierophant’s Throne, the Altar and the Two Pillars. Ariovistus [Robert A. F. MacGregor Reid] told me that ‘the Sanctuary’, which I gathered was another structure within the temple, was then in the possession of a Unitarian minister unwilling to surrender it. Was this Sanctuary a Vault of the Adepts, on the orthodox GD model, for the use of Nauda’s Second Order initiates?

A Vault was housed [by Nauda] (though not used since the 1930’s) at Narbonne Road, S.E., until some twenty years later at least.

G. W. MacGregor Reid was the Archbishop of a Universalist (Culdee) Church with which Nauda had a close connection, both spiritual and geographical.

On the occasion of the GD Schism of 1900, according to Amenophis, the Grove of Mount Haemus [An Uileach Druidh Braithreachas] stood aside from controversy in an attempt to avoid the consequent dissensions and splinterings. It had lost many supporters to the GD in the latter’s hey-day and they did not return, though many now left the Golden Dawn also. By 1907 Mount Haemus had severed its last links; this date, or one soon after it, may indicate the founding of Nauda even if this was a revival of some differently-named and earlier Temple. I suspect that a certain amount of pre-Schism material came to it through Charles Rosher, though Nauda apparently owed something also to A. E. Waite: the colours of the regalia in An Uileach Druidh Braithreachas’s Ovate Og [0°=0°] ceremony are those prescribed for Officers in Waite’s Fellowship of the Rosy Cross…

What An Uileach Druidh Braithreachas works as inner ritual it probably took over from Nauda.

By 1953 the Druid Order had a threefold structure in the Golden Dawn tradition:

A Third or Innermost Order, The Mound-Builders–also called the Hendeka so presumably consisting of eleven members–styled Druids. This claimed direct descent from the Grove of Antiquity, Mount Haemus; the tradition of the Hendeka is associated with Mount Haemus from its earliest years;

A Second or Inner Order, An Uileach Druidh Braithreachas properly so called, the members being styled Chaired Bards and having passed the 5°=6° Grade (Adeptus Minor in the GD);

The First or Outer Order, which had adopted the name of A.O.D.H. (Mrs. Ansell’s Ancient Order of the Druid Hermetists), the members being of Grades 1°=10° to 4°=7° and styled Bards.

Outside of this, the Central Collage of Mount Haemus ran a correspondence course of three ‘Steps’ for scattered members who were styled ovates; it seems that candidates had to pass through this course before presenting themselves for the First Order.

Oberoende källor, trots att de är skeptiska till Colquhouns tes om sambandet mellan den brittiska druidrörelsen och Golden Dawn, medger åtminstone att G. W. MacGregor Reid hade en personlig sekreterare som var initierad i G∴D∴ såsom Adeptus Minor 5°=6° och att MacGregor Reid under en begränsad tid firade vissa högtider med An Uileach Druidh Braithreachas  genom att utföra en viss G∴D∴ ritual kallad ”Golden Dawn” som inledde deras vanliga ceremoni. Trots detta har det gjorts ihärdiga försök av vissa mottraditionella Golden Dawn-författare sedan förra decenniet att underminera Colquhouns författarskap och trovärdighet som källa i historiska frågor, i synnerhet angående Nauda Templets existens vilket antyds vara ett rent fantasifoster kommet ur Dr. Robert A. F. MacGregor Reid, George Watsons son, en teori som har framförts av forskarna Ronald Hutton och Adam Stout. Den senare lär ha sagt följande till en likaledes kritisk Golden Dawn-författare angående Robert Macgregor Reid:

Ronald Hutton and I were musing about the Nuada Lodge, and came to the conclusion that the whole thing was invented by Reid junior as part of his policy of erasing all trace of G W Smith from druidic history while at the same time annexing his achievements. You’ll notice that Ithell Colquhoun mentions Smith’s journal The Pendragon several times, which he had published from his home address in Narbonne Avenue and designated as “the official organ of Mount Nuada of the Ancient Order of Druid Hermetists”. My guess is that she (Colquhoun) asked Robert about this magazine, and he cooked up the ‘Nuada Lodge’ story as a plausible-sounding explanation. Colquhoun’s claim for a connection with Waite seems to be based on similarities between Waite’s regalia and that of the later ADUB, which if anything confirms the suspicion that Robert was at the root of it all. She tells us (pp. 129-30) that a complete set of rites from Waite’s fellowship appeared on the open market: Ronald suggests that Robert might simply have bought them! In short, Nuada Lodge never existed, and that answers your other question about Desmond Bourke, who incidentally I’ve never heard of…

Adam Stout är forskare på University of Wales och Ronald Stutton är professor i historia på University of Bristol. Stout har specialiserat sig på druidism och ansluter sig till den postmoderna relativismen. I Stutton ser vi en kontroversiell forskare som har specialiserat sig på den brittiska nyhedendomen. Han har anslutit sig till den postmoderna rekonstruktionistiska skolan inom nyhedendomen, vilket betonar akademisk forskning framför någon muntlig tradition, och polemiserar starkt mot den traditionalistiska skolan som just betonar den muntliga traditionen och hävdar en levande hednisk tradition och länk till forntida hedendom. Sålunda har det bildats två läger som antingen stödjer hans polemiserande forskning (rekonstruktionisterna) eller som söker att vederlägga hans teser (traditionalisterna). Man kan därför inte mena att Hutton är opartisk utan snarare att han har en preferens för att stödja och bekräfta den rekonstruktionistiska världssynen i sin polemik mot traditionalismen. Båda dessa forskare hyser en skarp skepticsim mot alla påståenden om autentisk härkomst av något slag. Enligt vår uppfattning representerar de båda, men i synnerhet Hutton, en mottraditionell strömning. Det är därför inte att förundras över att mottraditionella författare inom Golden Dawn-samhället baserar sina egna slutsatser på de gissningar och spekulationer som Stout ger uttryck för i sitt privata brev, kategoriska påståenden och slutsatser som knappast hade varit gångbara i en akademisk avhandling.

Ithell Colquhoun

Ithell Colquhoun

Sålunda försöker man, genom att hävda auktoritet från dessa partiska akademiker, att vederlägga Bourke som någon verklig förmedlare av Golden Dawn-härkomst till vår tids återuppväckelse av R∴O∴A∴O∴ och genom denna till H∴O∴G∴M+R∴, trots att han i privata konversationer med Nicholas Tereschenko, Jean-Pascal Ruggiu och Robert Word har varit mycket tydlig med autenciteten i denna härkomst från Ahathôor Templet i Paris och de Londonbaserade Templen Nauda och Serapis i olika generationsled, med sig själv som förmedlande länk. Robert Word återgav år 2007 delar av bakgrunden till denna initiatoriska länk, sålunda:

MacGregor Reid the father and founder of Nuada obtained the title for the name ”MacGregor” from MacGregor Mathers, in addition to giving the authorities of 7=4 for working the GD rite. Reid was one of 4 who were ”MacGregored” by Mathers, and all fully involved in GD ritualism! One of Reid’s main projects, though, was legalizing the celebration of the Druid summer solstice at Stonehenge. His GD was carried out under cover of Druidism. Bourke the Druid personally knew MacGregor Reid the younger and participated in his ritualism including GD rituals. Gerard Noel, an associate of Bourke’s, also received the 7-4 Druid / GD authorities from Reid, and recently signed a GD charter for an english GD Temple founded by a former student of Regardie’s!!! Therefore not only the late Bourke, but also his associate Noel (still living) has chartered various GD groups over the years.

Det främsta beviset mot detta som verderläggarna och belackarna har velat framställa är ett påstått brev skrivet av Desmond Bourke själv där han påstås dementera alla anspråk om härkomst eller rättigheter till G∴D∴ och A∴O∴ och överhuvud förringa sin roll som en nyckelspelare i den brittiska ockulta scenen. Detta brev som är skrivet till en okänd ”Frater” (troligtivs någon nyfiken broder i S.R.I.A. eller Fellowship of the Rosy Cross där man kallar sig för ”Frater” istället för ”Brother”) och daterar sig självt till ”15/10/03,” dvs. exakt ett decennium efter att omnämnda trio blev initierade i Adeptus Exemptus-graden 7°=4° och fick alla överföringar till G∴D∴ och A∴O∴ från Desmond Bourke med sig på köpet, vilket sedermera överfördes till Tomas Stacewicz och Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden genom David Griffins, Jean-Pascal Ruggius och Robert Words händer. Bourkes brev publicerades delvis som en inskannad kopia först år 2013 enligt följande:

Bourke

Den  inskannade första sidan av Desmond Bourkes brev dök upp på Internet först vid vintersolståndet 2013, troligtvis som en svar på nyheten om att H∴O∴G∴M+R∴ formellt hade avskiljt sig från R∴O∴A∴O∴. Publiceringen av denna inskannade version (vilket saknar en hel sida) föregicks av spridningen av en transkription vilket dök upp för första gången år 2006, vilket vi återger här i sin fulla och ursprungliga form:

Dear Frater,

Thank you for your letter dated 6th October.

My memory is bad (I am now over 85) but I will try and help. One thing is certain: I’ve never had any contact with the Hermes Temple in Bristol.

However, your reference to Felkin struck a note. I think Richard Jac de Palatine made such a claim regarding the Order of the True Rosy Cross: though he also claims to have received that Order from America.

As you know I have done some research. Firstly regarding Martinism and secondly about Yarker, both involving Richard. The first led ultimately to the formation of a Martinist Lodge by me, John Emerson, David Walker, and others which led to the formation of the Hermetic Order of Martinists.

The second led to me acquiring a number of “charters” and things which I wanted for my research and to illustrate my work. However, after I had acquired a large amount of material, I was pre-empted by another study and lost interest. It is these so-called “charters” which may have led to confusion as some included “The Order of the True Rosy Cross” and recipients may claim to have received an authority from me, which I did not and could not give.

Three friends from that time may have had my “charters”: – John Fitzpatrick, Howard Doe, and Apollon (?spelling?).

John F. is inaccurate. Howard Doe has also received the same sort of things (some but not all through me) from Dr. Crow including he claims the Ancient and Arcane Order of the Rosy Cross. Both have contacts in France.

Apollon was a member of an active group and expressed interest in my charters. I told him he could have one but do not remember if he accepted the offer, and if he did I do not remember if I wrote a covering letter or MS. I went to one of his meetings in the Neophyte Grade conducted by a lady whose name I forget. I met Pat Zalewski and the one who went to Australia once or perhaps twice in the company of John F. and Howard Doe.

In my time the True Rosy Cross has only met as a Study Group and not conferred any grades but if I or they did, it could only be valid within that Order. In my opinion initiation can only be conferred by someone who has himself received it in person, which is why I might & could only say that the True Rosy Cross is in the G.D. Tradition or system.

All good wishes
I hope this helps,
Desmond

Tyvärr vet vi inte vad de ursprungliga frågorna är från den som Bourke korresponderar med, vilket gör budskapet sammanhangslöst. Dock kommer den uppmärksamme läsaren att märka att inga referenser är gjorda varken till G. W. MacGregor Reid, Nauda Templet, Serapis Templet eller Ancient Magical Order of the Golden Dawn, utan endast till ”The  Order of the True Rosy Cross” och ett ”Ancient and Arcane Order of the Rosy Cross”. I brevet påstås Bourke säga att ”Apollon [Leontas] var medlem i en aktiv grupp och uttryckte ett intresse för mina priviligiebrev. Jag hälsade honom att han kunde få ett…”, vilket kan vara en hänvising till Serapis Templet men inte alls behöver vara det. Det som talar emot att detta är en hänvisning till Serapis är att Bourke i brevet knyter sina ”priviligiebrev” till frimuraren John Yarker, vilket var något av en handelsman i härkomster till ytterhetsfrimureriska system, exempelvis det rosenkorsiska Memphis-Misraïmsystemet. Yarker hade inget med Golden Dawn-traditionen att göra. Så vad Bourke beskriver är att han gav ett priviligiebrev som härstammade från Yarker och troligtvis handlade om något obskyrt frimureriskt rosenkorssystem.

Något annat som talar emot att privilegiebrevet är en hänvisning till Serapis och Ancient Magical Order of the Golden Dawn är följande påstående att Bourke ”gick till ett av hans [Leontas] möten i Neofytgraden som leddes av en kvinna vars namn jag har glömt”. Denna ständiga hänvisning till sitt dåliga minne är kuriöst med tanke på att han ett decennium tidigare beskrivs av Robert Word såsom varande mycket skärpt och lätt till hågkomsten att i minsta detalj återge alla fakta rörande sina Golden Dawn-härkomster, vilket dessutom bekräftades av de övriga ledarna i Serapis Templet. Dessutom har trion av Adepti Exempti Tereschenko, Ruggiu och Word intygat att Bourke var Praemonstrator i Templet och att han hade en omfattande korrespondens med samtliga av dem under en period. Antingen ger Bourke en referens till en annan organisation eller så försöker han medvetet att vara mycket diskret angående sina härkomster till denne nyfikne frimurar-broder.

Jean-Pascal Ruggiu & David Griffin

Jean-Pascal Ruggiu & David Griffin, mars 2009

Ingenstans i detta brev kan vi utläsa några bevis för att Desmond Bourke skulle förneka sina Golden Dawn-relaterade härkomster, utan endast att han har svårt att minnas detaljerna kring vissa av sina härkomster och hurvida de relaterar till Golden Dawn eller inte, vilket han alltså ett decennium tidigare har kunnat göra utan problem muntligen till dem som har emottagit dem. I brevet är Bourke medvetet vag som om han försöker sopa igen spåren till sina Golden Dawn-härkomster. I brevet antyder han om att en överföring av en härkomst har skett bl.a. till Appolon Leontas. Vi kan dock inte utläsa av brevet exakt vilka dessa härkomster är. Ingenting här i brevet säger att dessa ens har något med G∴D∴ eller A∴O∴ att göra. De enda ordenssällskap som nämns har ”Rosy Cross” i sina namn, inte ”Golden Dawn” eller ”Alpha Omega” vilket har hävdats av belackarna. Vad man kan utläsa av Bourkes ord är att han förnekar sin rätt att förmedla ett priviligiebrev för “The Order of the True Rosy Cross”, en högst irrelevant grupp i sammanhanget.

Ett senare argument, vilket har kommit i samband med uppkomsten av den inskannade första sidan av Bourkes brev, är publiceringen av ett brev från Robert Word daterat ”June 24, 1994,” där han klargör vissa detaljer angående Serapis Templet och härkomsterna som överfördes där till Tereschenko, Ruggiu och Word ett år tidigare. Låt oss citera relevanta delar från detta brev:

The English conferral was inter-Order rather than Intra-Order; thus I received the degree as a visiting Head of an Order [August Order of the Mystic Rose] rather than as a Student of the previous Order [Ancient Magical Order of the Golden Dawn]. The intent of the conferral was to transmit the authorities of the 7=4 grade as received through the four Orders or lineages: 1) The Stella Matutina; 2) The Secret college of SRIA; 3) The Order of the Sacred Word; 4) The Traditional Golden Dawn Order. The combination of the various lineages is due to the ubiquitous activities of a certain Initiate [Desmond Bourke] in the various Bodies. Since the Initiates whom I contacted are impeccably connected with the various Inner Orders and Occult Schools, and connection with them reached me through numerous channels independently, I have not the slightest doubt of the veracity, on their own terms, of their claims…

For the present, without quoting names without permission, I shall simply state that Frater A. [Bourke] received the 7=4 in the Stella Matutina; that he was a member of the Hermes Temple which closed in 1972; that he is in possession of the original warrants of Dr. Felkin; that he is a member of the SRIA and the Secret Collage of the SRIA; that he formerly governed access to the manuscripts room in the British Library; that he is Druid; that he holds Charters also for the Rite of Memphis in Britain; that he is recognised as an Initiate by the Heads of various occult Orders in Europe. G.H. Frater A. was a member of, and actually at the head of, quite a number of Occult Orders in Britain, and was active in several Golden Dawn type Orders. Then in the early 1980’s, G.H. Frater A. ceremoniously conferred the grade of 7=4, in combined lineages cited above, upon a certain G.H Frater B. [Apollon Leontas], who was himself never at any time a member of the Stella Matutina, but who had forumlated independently a successful Occult Order working along Golden Dawn lines [Ancient Magical Order of the Golden Dawn]. Thus, Frater A. intended to transmit the full authorities of the Grade of 7=4 which he had aquired in the  Stella Matutina and elsewhere on Frater B.

Then in 1993 G. H. Frater B ceremonially conferred the Grade of 7=4 on me, with the intent of transmitting simultaneously the authorities of the four lineages cited above.

The same lineages were transmitted at the same time to the Chiefs [Nicholas Tereschenko & Jean-Pascal Ruggiu] of at third Temple [Ahathôor] located in another country [Frankrike]. Thus, at the present there are three Temples [Serapis, Ahathoor & A.O.M.R.], in the three countries [England, Frankrike & USA], which share fraternal relations and lineage. This of course includes the Temple with which I am presently working.

Vi har identifierat de olika personer, ordenssällskap och länder som logiken dikterar oss, även om vi inte kan vara helt säkra. Om ”G.H. Frater A.” verkligen är Desmond Bourke så framställer sig en motsägelse i förhållande till det påstådda brevet från Bourke som vi citerade ovan, avseende hans påstående att ”En sak är säker: Jag har aldrig haft någon kontakt med Hermestemplet i Bristol”. Om vi utgår ifrån att det påstådda brevet från Bourke skrevs av honom själv och att det är korrekt att identifiera ”Frater A.” med honom så är det uppenbart att han har ljugit antingen till den mystiske ”Fratern” som han har adresserat brevet till eller till Robert Word. Vi vet inte vem Bourke skriver till och hur nära honom han står, eller inom vilken ordenskontext de kommunicerar; vi vet dock vem Robert Word är och inom vilken kontext han har haft relation till Bourke, nämligen den som emottagare av en autentisk härkomst från en Adeptus Exemptus till en annan. Word noterar själv angående detta drygt 20 år senare:

I spoke directly with Desmond Bourke in London in September of 1993, and he acknowledged to me at that time that he possessed 4 (four) distinct lineages of the Golden Dawn, with authorities to confer the Grades of the Order.

En dylik härkomst är inget man pratar med vem som helst om, ty den är förseglad av stängaste tystnadsförpliktelser, i alla fall om man är traditionellt hågad och vi vet att engelsmännen vid den här tiden var mycket traditionella och är det ännu idag. En bärare av en såpass exalterad härkomst har inget att vinna på att ljuga om sin härkomst till sina initiander eftersom han inte kan tala om den med särskilt många och mycket sällan förmedlar den vidare till andra. Hög ålder är en god anledning att lämna över facklan till en ny generation Adepter och vid Words, Ruggius och Tereschenkos befodran till 7°=4° var Bourke över 75 år gammal (han skulle endast leva 11 år till). Däremot har han desto större anledning att ljuga åt någon som inte har något att göra med vilka härkomster han besitter, vilket uppenbart frågeställaren som Bourke skriver till inte har.

De fyra särskiljda härkomsterna som Robert Word nämner i sin kommentar från 2014 är uppenbarligen en hänvisning till de fyra som han nämner i sitt brev från 1994. ”The Secret Collage of the S.R.I.A.” är garanterat en hänvisning till A. E. Waites The Fellowship of the Rosy Cross vilket återupplivades av en inre cirkel av Fratres i S.R.I.A. år 1968 på initiativ av sin Supreme Magus W. R. Semken, vilket besatt en legitim härkomst till Waites Order som hade avecklats år 1942. Det är väl känt att Bourke hade högsta Graden i S.R.I.A. och att han även var med i Waites återupplivade Fellowship. Hänvisningen till ”The Order of the Sacred Word” är dock mer oklar. Det har existerat ett sällskap med detta namn mellan åren 1957 och 1971, vilket härstammade från Ordo Aurum Solis och arbetade med den s.k. ”ogdoatiska traditionen”. Ithell Colquhoun skriver följande om The Hermetic Order of the Sacred Word i Sword of Wisdom (på sidorna 197-198):

The Hermetic Order of the Sacred Word appeared recently in London claiming descent from the Stella Matutina; one would suppose it to have come through Merlin [ett Stella Matutina Tempel som grundades av R. W. Felkin, likaväl som Modertemplet Amoun] but this was denied. The only remaining alternative is that it is derived from scattered remnants of Amoun–if in fact its SM affiliation is genuine. Its moving spirit was a Doctor of Music named Roger Hunt who was at one time closely linked with the dissident Bardic and Druid Order, several adherents belonging to both organisations. The Sacred Word met at the Bardic and Druid Order’s premises and wore the same type of robe and head-dress. It had a chequered career with several upheavals and shifts in leadership, during the course of which it changed its name to the Order of the Light and of the Darkness. It severed relations with the Bardic and Druid Order, itself a dissident from A.D.U.B. [An Druidh Uileach Braithreachas]; then essayed a return to source by amalgamating itself with the A.D.U.B. under Dr. Thomas Maughan. This alliance was short-lived and I understand that the darkness has now overcome the light.

Det som belackarna belyser i Words brev, skriven ett år efter hans befordran till 7°=4°, är att den helt saknar några referenser till MacGregor Mathers Rosicrucian Order of A∴O∴ och att denna härkomst till A∴O∴ genom Bourke och från G. W. MacGregor Reids Nauda Temple skulle vara en senare ”fabrikation” som i synnerhet har framhållits av Tereschenko och Ruggiu i samband med återuppväckelsen av Ahathôor Templet No. 7 och Ordre Rosicrucien de l’Alpha & Omega. Vad belackarna missar är dock hänvisningen till ”The Traditional Golden Dawn Order”. Vad annars är detta än en hänvisning till det ursprungliga Hermetic Order of the Golden Dawn grundat och lett av W. W. Westcott och S. L. MacGregor Mathers? Det är ett faktum att den senare referensen till ”Rosicrucian Order of A∴O∴”  endast utgjorde ett namnbyte inom en och samma Orden, som fortfarande leddes av MacGregor Mathers och Westcott efter 1906, det år då namnbytet blev ett faktum.

Ahathoor-templets Ledare

Ahathôor-templets Ledare samlade på Podiet mars 2009

Sålunda är orden ”Golden Dawn” och ”Alpha Omega” synonymer och brukliga för samma Orden som hade en kontinuerlig existens i England från 1888 och ända fram tills Andra Världskrigets utbrott. I kontrast till detta är det brukligt att göra referenser till Stella Matutina såsom en egen Orden, distinkt från G∴D∴ och A∴O∴, vilket inte är att förundras över då Stella Matutina schismerade från Orden, då känd såsom ”Hermetic Order of the Golden Dawn”, redan år 1900. Observera också att Robert Word i brevet räknar upp en specifik härkomst till ”The Stella Matutina” vid sidan av ”The Traditional Golden Dawn Order”.

Om Desmond Bourke var ärlig till Robert Word angående alla sina härkomster, vilket vi inte har någon anledning att betvivla, och Word hade uppfattat det på ett korrekt sätt att Bourke var initierad till 7°=4° i Hermes-templet, så innebär detta att han därigenom emottog en ytterligare genuin härkomst till G∴D∴ och A∴O∴, vid sidan av Nauda-templets, eftersom Dr. W. E. Carnegie-Dickson såsom ensam efterträdare till John William Brodie-Innes (som i sin tur hade efterträtt S. L. MacGregor Mathers) hade överfört dessa härkomster till Hermes-templet när han hade utnämnts till dess högste ledare. Vi utesluter dock inte att Bourke egentligen syftade på Madeline Montalbans Ordo Stella Matutina (i vilket han de facto var 7°=4°) och att Word kan ha misstagit detta för att vara synonymt med Templet i Bristol, alternativt Bourke själv inte har varit noggrann med att klargöra skillnaden mellan Felkins och Montalbans organisationer. Om detta sista antagande är sant och eftersom vi inte kan vara säkra i detta fallet har vi utelämnat detta från vår Ordens släktträd.

Källmaterial

Ovanstående beskrivning av härkomsten till Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden utgör vår nuvarande syn på detta vilket kan komma att revideras om nya fakta presenteras av oberoende forskare som inte har något jäv eller om de ej härstammar från anonyma källor. Vi är väl medvetna om att frågan om autentisk härkomst till Hermetic Order of the G∴D∴ och Rosicrucian Order of A∴O∴ är en akademiskt osäker fråga, som står under ständig förändring allt eftersom nya uppgifter framkommer i den seriösa forskningen. Man kan säga att det sista fullt auktoriserade och legitima Templet med formellt privilegiebrev i denna tradition utgjordes av Hermes Tempel No. 28 i Bristol, dock inte i egenskap av att ursprungligen ha grundats av R. W. Felkin såsom utgörande en del av Stella Matutina. Den så kallade ”Stella Matutina” eller ”Whare Ra härkomsten” till G∴D∴ utgör en återvändsgränd då den är baserad på en schism som ursprungligen sträckte sig till Theoricus Adeptus Minor 5°=6° Graden. Allt som inom Stella Matutina har tillkommit efter år 1900 utgör utifrån ett strikt Golden Dawn-perspektiv en ”klandestin” rekonstruktion i kombination med främmande element hämtade från Rudolf Steiner och hans unika tyska Misraïmsystem (Misraim-Dienst/Mystica Aeterna).

The Magicians of the Golden Dawn av Ellic Howe

The Magicians of the Golden Dawn av Ellic Howe

Den ursprungliga andliga härkomsten och esoteriska överföringen auktoriseras av en Adeptus Exemptus 7°=4° allena, vilket ursprungligen utgjordes av W. W. Westcott och S. L. MacGregor Mathers, och i ett senare skede av Moïna Mathers, J. W. Brodie-Innes, Isabel Morgan Boyd, Dr. W. E. Carnegie-Dickson och Maiya Tranchell Hayes. Carnegie-Dickson utgjorde den siste i raden av dessa regelrätt installerade Adepti Exempti under den tid då G∴D∴ utgjorde en operativ kontinuerlig verksamhet. Efter att det sista A∴O∴ Templet hade stängts år 1939 överförde han sedermera denna härkomst till Hermes Templet någon gång under 1950-talet när han blev dess ledare, ett Tempel som formellt stängdes år 1972. Inget Tempel har till vår kännedom blivit auktoriserat av Carnegie-Dickson efter Hermes; inte heller känner vi till att han har överfört sin 7°=4° auktorisation till någon efterträdare. Några privilegiebrev existerar sålunda inte i G∴D∴ eller A∴O∴ efter 1972 och påstådda härkomster tillbaka till denna tradition är på sin höjd vaga och osäkra, då de till stor del baserar sig på anekdotisk kunskap, inte akademisk forskning. Dock måste här tilläggas att en esoteriskt överförd härkomst till G∴D∴ och A∴O∴ inte främst baserar sig på priviligiebrev utan på initiatorisk härkomst som överförs från en Adeptus Exemptus 7°=4° till en annan.

R. A. Gilbert

R. A. Gilberts The G∴D∴ Scrapbook

Våra källor angående den officiella historien om Hermetic Order of the G∴D∴, Rosicrucian Order of A∴O∴ och Stella Matutina under åren 1888–1972 (från Isis-Urania Tempel No. 3 till Hermes Tempel No. 28) kommer från relevant publicerad litteratur, främst Israel Regardie, Ellic Howe, Robert A. Gilbert, Francis King och Ithell Colquhoun, som har kompletterats av privat efterforskning utförd av Tony Fuller. Colquhoun utgör också en av källorna till vår presentation om George Watson MacGregor Reid och Nauda Templet, vilket bekräftas och substantiellt har utvecklats av en muntlig tradition som härstammar från Desmond Bourke och som har förmedlats vidare till oss genom Jean-Pascal Ruggiu och David Griffin. Kopplingarna mellan G∴D∴ och Loge sur Aufgehenden Morgenröthe (M+R) i Frankfurt-am-Main, och genom denna till Asiatiske Bröderne och Gold und Rosenkretuz, kommer ursprungligen från en muntlig tradition förmedlad av Ruggiu och Griffin, vilket dock till stora delar har bekräftats av oberoende forskning, främst Gershom Scholem, Christopher McIntosh, Gerald Suster och Olen Rush. Informationen om Kenneth MacKenzie som den förmedlande länken mellan M+R och G∴D∴ genom Fratres Lucis bildar vår muntliga tradition förmedlat av Ruggiu och Griffin, även om information angående Society of Eight och MacKenzies koppling till Chiffermanuskripten bekräftas av oberoende forskning, främst Carroll ”Poke” Runyon.

Poke Runyon

Secrets of the Golden Dawn Cypher Manuscripts av Poke Runyon

Den information som vi besitter angående vår Orderns härkomst till Rosicrucian Order of A∴O∴ och som förmedlades av Serapis Tempel i London år 1993 genom Desmond Bourke, vilket kan härledas tillbaka till George Watson MacGregor Reid, har kommit till oss muntligen genom Robert Word, Jean-Pascal Ruggiu och David Griffin. Härkomsten till A∴O∴ som förmedlades av Order of the Pyramid and the Sphinx genom Tamara Bourkoun, vilket kan härledas till Miss Tranchell Hayes, utgör en muntlig tradition förmedlad av Ruggiu och Griffin. Den moderna historien om det återuppväckta Hermetic Order of the Golden Dawn och Rosicrucian Order of Alpha et Omega har återberättats till oss av Griffin och Ruggiu, vilket även inkluderar dessa herrars umgänge med De Hemliga Ledarna. Den Tredje Ordens relation till MacKenzie, MacGregor Mathers och Ruggiu och Griffin har förmedlats till oss muntligt av de två sistnämnda. Inget av denna information kan av oss verifieras på något sätt, då vi baserar detta på förstahands- och andrahandskällor, men vi hyser inga tvivel om äktheten i detta. Angående existensen av En Tredje Orden och Hemliga Ledare är vi själva ej förmögna att varken bekräfta eller förneka äktheten i Ruggius och Griffins redogörelse, men vi hyser en stark övertygelse om dess sanningsenlighet.

Francis King

Francis Kings Ritual Magic in England

Det enda som vi med full säkerhet kan bekräfta om vår Ordens historia är det vi själva har upplevt i Hyperboera, Europa och Amerika sedan 1995 och redogörelsen om överföringen av alla relevanta härkomster till vår egen Archon Basileus Tomas Stacewicz, genom Robert Words, Jean-Pascal Ruggius och David Griffins händer mellan åren 2002–2012. Vår härkomst tillbaka till Hermes Tempel No. 28, genom Israel Regardie (1934), Cris Monnastre (1982) och David Griffin (1994), bekräftas av oberoende källor knutna till Chic Cicero som tillsammans med Adam Forrest och Monnastre bevittnade Griffins befordran till Adeptus Minor 5°=6° Graden. Denna mindre härkomst kan dock inte i sig självt formellt och traditionellt auktorisera vår Orden, även om det förvisso medföljer en viss andlig initiatorisk härkomst. Det samma kan sägas om 5°=6° härkomsten till den amerikanska avdelningen av Rosicrucian Order of A∴O∴ genom Paul Foster Case (1921), Ann Davies och Robert Word, förutom att vi endast måste förlita oss på Words egen utsago som enligt vad vi själva känner till ej har bekräftas av andra källor.

My rosicrucian adventure

Israel Regardies My Rosicrucian Adventure

Avseende vår Ordens större härkomst till A∴O∴ och Adeptus Exemptus 7°=4° Graden så kan denna ej bekräftas av oberoende källor, men det faktum att Robert Word bekräftar Nicholas Tereschenkos och Jean-Pascal Ruggius uppgifter om att de alla tre emottog denna Grad år 1993 av Appolon Leontas och Desmond Bourke i Serapis-templet ger stor trovärdighet åt denna källa. Men att det saknas oberoende källor är inte att förundras över då överföringen skedde ceremoniellt av edsvurna initierade; det engelska Templet utgjorde som sig traditionellt bör en hemlig verksamhet. Avseende trovärdigheten i Desmond Bourkes egna anspråk på denna Grad och dess härkomst tillbaka till A∴O∴ så kan vi endast förlita oss på hans eget ord, så som det har återgetts oss i andra hand från Word och Ruggiu. Återigen har vi ingen anledning att misstro äktheten i Bourkes påståenden, trots det påstådda brev där han uttrycker sig mycket vagt om sina frimureriska, rosenkorsiska och martinistiska härkomster (se föregående avsnitt). Vi väljer att lita på våra andrahandskällor i dessa fall då vi såsom traditionalister inte har någon anledning att misstro våra anfäder i Traditionen.

Sword of Wisdom

Sword of Wisdom av Ithell Colquhoun

Sammanfattningsvist ger detta en något oklar bild om vår Ordens härkomster tillbaka till Hermetic Order of the G∴D∴ och Rosicrucian Order of A∴O∴ utifrån en rent akademisk synvinkel; dock måste vi komma ihåg att esoteriska härkomster och överföringar till sin natur är en ljusskygg historia och att de traditionellt inte får utgöra ett ämne för akademisk forskning. Denna situation är sålunda typisk för alla andra ordenssällskap som hävdar någon form av autentisk härkomst tillbaka till G∴D∴. Den härkomst som vi delar med vissa andra Ordenssällskap som ett garanterat minimum kommer ursprungligen från Stella Matutina, antingen från Whare Ra eller Hermes (som i vårt fall), och begränsar sig till Adeptus Minor 5°=6° Graden. Sålunda lägger vi inte någon större tonvikt på denna särskilda härkomst, vilket kan bekräftas av oberoende källor och därför erkännas av Golden Dawn-samfundet i stort, utan väljer att lägga tonvikten på den påstått autentiska härkomsten till G∴D∴ och A∴O∴ genom Adeptus Exemptus 7°=4° Graden, som har tillerkänts oss genom den muntliga tradition som härstammar från Word, Tereschenko och Ruggiu. Även om vi medger att Bourke-linjen inte går att bevisa med dokumentation eller andra oberoende sagesmän och att det görs starka försök att vederlägga den (dock med politiska förtecken snarare än akademiska), utgör den samtidigt den mest intressanta såväl som legitima av dem alla. Dock är varken Bourke eller hans initiator längre med oss och de tog hemligheten med sig i graven; i brist på substantiella bevis som kan vederlägga Bourkes påståenden väljer vi att lita på våra sagesmän och initiatorer, vilket är kutym i esoteriska sammanhang, och tro på den muntliga tradition som traditionellt har förmedlats till oss och som vi här återger till fullo. Det är nu upp till läsaren att själv avgöra trovärdigheten i detta utifrån vår egen återgivna berättelse.

Nödvändigheten av härkomst

I vår post-moderna tid kan det verka som underligt och förlegat att betona vikten av härkomst så som vi har givit uttryck för här på vår hemsida. Men läsaren måste erinra sig att H∴O∴G∴M+R∴ utgör ett traditionalistiskt ordenssällskap. Som sådan betonar vi Traditionen och har tagit på oss uppgiften att bevara och skydda den mot mottraditionen. Traditionalismens huvudtes är att det existerar en Primordial Tradition som traderas initiatoriskt från initiator till initiand genom en temporal tradition som söker att efterlikna Den Primordiala. Detta är seden och sättet varmed Traditionen förs över till nästa generation, vilket gör den till en levande princip och ej en torr vetenskap som man blott kan läsa sig till; den muntliga kunskapen och gense praxis utgör själva essensen i Traditionen. Såsom traditionalister är vi medvetna om vår historia och hedrar våra anfäder och föregångare. Sålunda utgör initiation och härkomst två oskiljaktiga principer, där den ena inte kan vara utan den andra och där den ena förutsätter den andra; då de utgör två sidor av samma mynt.

Initiation

Initiation

Såsom traditionalister erkänner vi att där finns legitima och autentiska ordenssällskap som genom initiation överför en sann temporal tradition, vilket återspeglar Den Primordiala Traditionen, men också att där finns mottraditionella organisationer som snarare förmedlar motinitiation, i synnerhet i dessa moderna och postmoderna tider under järnålderns tidsepok. Legitima och traditionella ordenssällskap representerar en obruten initiatorisk härkomst som i direkt nedgående led leder tillbaka till Den Primordiala Traditionen i förhistorien. Illegitima och mottraditionella organisationer är de som antingen representerar en bruten länk tillbaka till Den Primordiala Traditionen eller utgör temporala traditioner som har skapats eller rekonstruerats under den moderna eller postmoderna tidseran, med material som delvis har inhämtats från publicerad litteratur och delvis har tillkommit hos en specifik individ eller grupp av individer som ej är initierade i Traditionen eller som har genomgått en motinitiation.

Mottradition

Mottradition

H∴O∴G∴M+R∴ anser att den hermetiska temporala tradition som går under beteckningen ”Golden Dawn” eller ”G∴D∴” i vår postmoderna tid utgör en av de få kvarvarande autentiska traditioner som har sammanställts och utvecklats av sant initierade, som har fått Traditionen förmedlad av äldre Adepter och därför är värd att bevara med alla till buds stående medel. Vår Orden anser dock att detta erkännande och tillägnande av G∴D∴ ej är tillräcklig om den blott har inhämtats genom publicerad litteratur. Denna typ av traditioner anser vi behöver traderas genom en genuin initiation; G∴D∴ utgör i grunden ett initiatoriskt system och är avsedd att förmedlas inom en ceremoniellt kontext. Dessutom utgör temporala traditioner som G∴D∴ ej blott manuskript vilket kan ges ut i offentlig litteratur; den utgör även en muntlig tradition vilket bidrar till att låsa upp manuskriptens mysterier för att kunna tillämpas på ett optimalt sätt. Denna muntliga tradition kan endast förmedlas inom en initiatorisk kontext. Därav vikten av en autentisk initiatorisk generationslinje.

Tradition

Tradition

Här kan vi göra en jämförelse med en traditionalistisk exoterisk religion såsom den västerländska Katolska Kyrkan eller den österländska Ortodoxa Kyrkan vilket båda betonar den ”apostliska successionen” förmedlad enbart av Kyrkans biskopar eller patriarker. På samma sätt ges en motsvarande ”apostlisk succession” en lika stor betydelse i esoteriska initiatoriska system såsom Golden Dawn. Den apostliska successionen i G∴D∴ och därigenom i H∴O∴G∴M+R∴ kan endast förmedlas av en Adeptus Exemptus 7°=4°. Successionen kan således endast förmedlas från en Adeptus Exemptus till en annan Adept, som först när denne uppnår 7°=4° i sin tur själv kan förmedla successionen vidare. Därför ser vi på härkomst som essentiell för bevarandet och överförandet av Traditionen, och därför anser vi att initiation och härkomst är intimt förknippade med varandra; att de är ömsesidigt bekräftande av varandra.

Apostlisk succession

Apostlisk succession

Men med härkomst och initiation medföljer också reella förändringar hos den initierade. Det överförs inte blott en tradition och esoterisk överföring i form av kunskaper genom en initiation utan även en tradition och esoterisk överföring i form av ockulta energier som aktiverar den initierades energikropp och dess energicentran. Initiatorn, som själv i sin tur har fått dessa energier överförda och aktiverade av sin egen initiator, väcker upp dessa i initianden såsom en katalysator; precis som överförda kunskaper och erfarenheter bistår initianden att strukturera och sätta sina egna kunskaper och erfarenheter i en ny kontext, vilket fördjupar dem, så kommer initiatoriska energier att föras över till initianden för att bistå dennes egna energier och sätta dem i en ny kontext, vilket för den till en ny nivå som under normala fall inte skulle kunna utvecklas på egen hand. I vår alkemiska tradition kallar vi denna energetiska funktion att initiatorn utgör ett ”jäst” för initianden. Detta ”jäst” är ett energetiskt tillstånd som även motsvaras av ett korresponderande medvetandetillstånd.

Energikroppen

Initiation av energikroppen

Läsaren behöver här förstå att vår Orden representerar en andlig disciplin och att dess initiatoriska system syftar till att förmedla förändringar hos initianden som både representeras av energetiska (fysiska) och medvetandemässiga (andliga) komponenter. Därför gör vi så stor betoning på den andliga och initiatoriska härkomsten eftersom detta ”jäst” endast kan förmedlas i denna kontext, från initiator till initiand i en lång kedja av generationer som sträcker sig tillbaka till den individ som först kunde förmedla Den Primordiala Traditionen till människan. Detta kan jämföras med Zen-Buddismens praxis kring Dharmaöverföring, vilket dels representerar en överföring av tradition men också av illumination, vilket liknas av att en flamma överförs från ett ljus till ett annat. Den vediska trantriska tradititonen, vilket står den hermetiska mycket nära, lägger lika stor vikt vid härkomst och vördar sina forna mästare, vilket på samma sätt i generationsled har förmedlat det initiatoriska jästet. Vad vi här diskuterar är något mycket djupgående som helt ämnar att transformera initianden till kropp, själ och intellekt.

Tantrisk härkomst

Tantrisk härkomst

Sålunda medför initiation i H∴O∴G∴M+R∴ ej blott en överföring av esoteriska dokument och muntlig traditionsförmedling utan även en djupgående förändring av hela initiandens väsen. Detta förutsätter dock att dennes initiator i sin tur har blivit vederkvickt initiatoriskt av en tidigare generation av initiatorer, vilket i sin tur blev initierade av en ännu äldre generation av initiatorer, i en obruten succession tillbaka till mänsklighetens Guldålder. I vårt post-moderna samhälle, vilket utgör den hittills mest fallna och degenererade formen av Järnåldern, är det av yttersta vikt att detta ”gyllene” jäst detta ”hermetiska dharma” – bevaras och skyddas från mottraditionella element och motinitiatoriska aktiviteter, för att kunna förlösa järnmänniskan från hennes förslavade tillvaro och väcka guldet i hennes själ. Detta kan endast göras, anser vi, genom upprätthållandet av en dylik autentisk initiatorisk härkomst. Detta, att bevara successionen okränkt, är också det enda vaccinet att sätta emot den mottraditionella pandemins ständiga försök att tillintetgöra den autentiska Traditionen.