The Autumnal Equinox 2019, an opportunity to relax and keep your mouth shut

Our contemporary world is becoming more and more like a machine whose gear spins faster for each passing year and for every technological innovation that is realized. We humans have never had as many choices as we do now and we can perform a tremendous number of more actions and tasks at one and the same time. One of the major breakthroughs of our time has been the Internet and its subsequent applications. Never has it been so easy to share information, communicate with people on the other side of the globe, play games together or share ones day via, for example, twitter, Instagram or Facebook (or why not all three ?!). Of course, this is no breaking news, it is not even something that only applies to our time.

Man has always strived for progression, to find effective solutions, sometimes for something that will advance our time here on earth and sometimes for something that could have been too easily abused. Social media is especially easy to abuse. Our fantastic information technology has a downside, a darker outcome so to say. Many chase the “likes” on Facebook like the poor chase bread for the day. Many try to make an income through a blog or instagram while others buy ”traffic” into their account to attract advertisers. Ultimately, technology has in many cases been reduced to dealing with money and (which is much worse) to feed the deep need for confirmation that exists in so many of us.

So what does our misuse of IT have to do with Autumnal Equinox? In the name of truth, not very much at all. In contrast, autumn is characterized by the fact that it is getting darker, the days are getting shorter and the nights are getting longer. The temperature drops and the nature around us prepares for a long sleep. The oak tree outside the window lets its liquid retreat to stem and root so as not to freeze to ice, the leaves fall yellowish to the ground. Some animal species are preparing to enter the hibernation den, while our neighbor rakes their lawn free of all leaves. The whole world seems to be slowing down. All this is a natural effect of the season’s arrival.

In the past, before social media, it was easier for us humans to follow the course of nature. We stored our harvest, our food and we waited for our winter apples to be ripe enough to eat. We spent time at home with each other, drank hot chocolate, played party games, lit a fire. It was a time when it was easy to engage with and commit to one thing at a time, along with the people you love and without feeling the need (or coercion) of sharing and comparing it in social media. We had greater prerequisites for being able to live in the present, with our mind in the same place as our body. We humans seem to have reached a point where we no longer follow the course of nature or the seasons. We hardly follow our own inner voice. This voice of our Higher Self who is within us all and who quietly whispers his wisdom. A wisdom for deaf ears is seems, as we are fully occupied with letting our mouths speak, our fingers write and our eyes to see if we have got any likes on what we want to convey. Likewise, we seem to sustain a need to compete with our fellow humans about who said what, said it first and who got the most likes. We are divided in body and mind, and even in our actions.

This behavior, this abuse of confirmation (for whatever reason) has also spread to the occult world. Never has it been shared as much information from covens, secret orders, solitaire magicians and the likes. A small part of this information is useful, but for the greater part this has been shown to have a high risk of destructiveness between people but also for their own person. People are arguing as if there was no tomorrow and many are applying the technique of ‘Whoever yells loudly and first is right’. Never have there ever been so many people claiming to follow the right path, have the right traditional descent, have attained the right divine contact ad infinitum. Perhaps some of these people have found something that enriches their lives, some may even have reached a certain stage of spiritual development. Nevertheless, there is also those who believe that all information and knowledge should be free to be shared for all who has eyes to see, regardless if the information has been confirmed to the true or not. Not infrequently (although there are exceptions) these people would like to tell you that THEY, their website, their posts have something important to share and they are the first to do so too! These people usually care less about what information they share, the important thing is that they are the ones who share it. They care more about being recognized in their field, getting their confirmation needs satisfied than what effects their information has on the recipient.

In the contemporary occult arena, everyone seems to be full of accumulated knowledge but lacks the wisdom and ability to show consideration. The wisdom to realize when, where and to whom one should share their information with, but above all to be considerate and clear-minded enough to know when one should not share one’s knowledge.

depositphotos_84315948-stock-photo-shhh-secret-concept-finger-over

Let us have the courage to take a step back this Autumnal Equinox. Consider nature and how it behaves during the season and take inspiration from it. Let us calm our hands, rest our weary voice, let our eyes dwell on the colors of autumn instead of an instagram flow. Let us again apply the Hermetic principle of silence and learn to listen again.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Höstdagjämningen 2019, ett tillfälle för att koppla ner, stilla vårt sinne och att hålla mun

Höstdagjämningen 2019 infaller i år den 23:e september kl 07:50, i Europa, på den Norra Hemisfären. Det är med andra ord ett litet tag kvar innan dagjämningen anländer och därför tjänar detta inlägg som en förberedelse inför vad som komma skall. Vissa utav er som läser detta må finna en visdom i de skrivna orden, andra irritation. Det hela handlar om perspektiv och förhållningssätt till den väg som vi vandrar.

 

Vår samtid känns allt mer och mer som ett maskineri vars kugghjul snurrar snabbare för varje år som går och för varje teknologisk innovation som realiseras. Vi människor har aldrig haft så många valmöjligheter som nu och vi kan utföra enormt många fler handlingar och uppgifter på en och samma gång. En av vår tids stora genombrott har varit internet och dess påföljande applikationer. Aldrig har det varit så lätt att dela information, kommunicera med människor på andra sidan jordklotet, att spela spel tillsammans eller dela med sig av sin dag via exempelvis twitter, Instagram eller Facebook (eller varför inte alla tre?!). Detta är självfallet ingen nyhet, det är inte ens något som endast gäller för vår samtid. Människan har alltid strävat efter progression, att hitta effektiva lösningar, ibland för något som kommer att främja vår tid här på jorden och ibland för något som har kunnat missbrukas alltför lätt.

 

Sociala medier är i synnerhet lätt att råka missbruka. Vår fantastiska informationsteknologi har en baksida. Många jagar likes på Facebook likt den fattige jagar bröd för dagen. Många försöker livnära sig via en blogg eller instagram medan andra köper ”trafik” till sitt konto för att locka till sig annonsörer. Till sist och syvende har tekniken i många fall reducerats till att handla om pengar och för att (vilket är mycket värre) nära det djupa behov av bekräftelse som finns hos så många av oss människor.

 

Så vad har vår samtids missbruk av IT att göra med Höstdagjämningen? I sanningens namn inte särskilt mycket alls. Däremot kännetecknas höstdagjämningen med att det börjar bli mörkare, dagarna blir kortare och nätterna blir längre. Temperaturen sjunker och naturen runt omkring oss förbereder sig för en lång sömn. Eken utanför fönstret låter sin vätska dra sig tillbaka till stam och rot för att inte frysa till is, löven faller gulnande ner mot jorden. En del djurarter förbereder sig för att gå i ide samtidigt som grannen står och krattar sin gräsmatta fri från alla löv. Hela världen tycks dra ner på tempot som varit under sommaren. Allt detta är en naturlig effekt av årstidens ankomst och balanseringspunkt. För inte så länge sedan, innan sociala medier existerade var det lättare för oss människor att följa naturens gång. Vi lagrade vår skörd, våra livsmedel, vi väntade på att våra vinteräpplen skulle bli mogna nog att ätas eller användas i någon paj. Vi umgicks hemma hos varandra, drack varm choklad, spelade sällskapsspel, tände en brasa. Det var en tid då man hade lätt för att sysselsätta sig med en sak åt gången, tillsammans med de människor som man tycker om och utan att känna ett behov (eller tvång) av att dela detta i sociala medier. Vi hade större förutsättningar för att kunna leva i nuet, med vårt sinne på samma plats som vår kropp.

 

Vi människor verkar ha kommit till en punkt där vi inte längre följer naturens eller årstidernas gång. Vi följer knappt vår egen inre röst. Denna röst från vårt Högre Jag som finns inom oss alla och som stillsamt viskar sin visdom. En visdom för döva öron kan tyckas eftersom vi är fullt upptagna med att låta vår mun tala, våra fingrar skriva och våra ögon för att se om vi fått några likes på det vi vill förmedla. Likaså verkar vi nära ett behov av att vilja tävla med våra medmänniskor om vem som sade vad och först och vems som fick flest likes. Vi bryr oss allt för mycket om vad andra tycker och gör! Vi är splittrade i kropp och sinne med även i våra handlingar.

 

Detta beteende, detta bekräftelsemissbruk (oavsett bakomliggande anledning) har även spridit sig till den ockulta världen. Aldrig har det delats som mycket information från häxcirklar, hemliga ordnar, solitära magiker och liknande. En liten del av den informationen är nyttig, men till den större delen har detta visat sig ha en hög risk för destruktivitet människor emellan men även för den egna personen. Folk bråkar som om det inte fanns någon morgondag och många applicerar tekniken av att ’Den som skriker högst och först har rätt’ oavsett om deras deduktion kommit ifrån en korrekt eller felaktig grundtanke. Aldrig någonsin har det funnit så många människor som påstår sig följa den rätta vägen, har rätt traditionell härkomst, har uppnått den rätta gudomliga kontakten ad infinitum. Måhända har en del av dessa människor funnit något som sannerligen berikar deras liv, några kan till och med ha uppnått ett visst stadie av andlig utveckling. Det må vara som det är med den saken. Det finns även de som anser att all information och kunskap ska vara fri och ogranskat skall delas för allas ögon. Inte sällan (även om det finns undantag) vill dessa människor gärna berätta om att just DOM, deras hemsida, deras inlägg har något viktigt att dela med sig utav och dom är först ut med att göra det också! Dessa människor bryr sig oftast mindre om vad det är för information som dom delar, det viktiga är att det är just dom som delar det. Dom bryr sig mer om att bli erkända inom sitt område, att få bekräftelsebehovet mättat än vilka effekter som deras information har på mottagaren.

 

På den samtida ockulta arenan verkar alla vara fulla med insamlat material men saknar kunskap, visdom och förmågan till att visa hänsyn. Kunskap för att kunna urskilja om deras material på djupet faktiskt är sanningsenligt, Visdom att inse när, var och till vem man bör dela med sig av sin information, men framför allt att kunna vara hänsynsfull och klarsynt nog att veta när man inte bör dela med sig av sin kunskap.

depositphotos_84315948-stock-photo-shhh-secret-concept-finger-over

Låt oss därför denna Höstdagjämning ha modet att ta ett steg tillbaka. Betrakta naturen och hur denna beter sig under årstiden och ta inspiration från denna. Låt oss stilla våra händer, vila vår trötta röst, låta våra ögon fastna på höstens färger istället för ett instagramflöde. Låt oss återigen applicera den hermetiska principen av tystnad och lära oss på nytt att lyssna. Kanske får vi tillfälle att lära oss något nytt, något som får oss att växa och ta ett steg framåt på den väg som vi proklamerat att vi vandrar som dårar i mörkret.

Med dessa ord önskar den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden er alla en kommande och minnesvärd Höstdagjämning.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

The Spring Equinox 2019

Avete!

Yesterday, 20 of March, 2019, at 9:58 pm, the center of the Sun’s disc crosses the boundary between the northern and southern hemispheres, also known as the Spring Equinox on the celestial equator. The spring equinox is one of two occasions when the sun rises exactly in the east and down in the west and if one were to be right on the equator then one would see that the sun passes straight over one’s head. It is a time when everything seems to be in equilibrium, in balance and in peace, while at the same time containing a promise of exhilarating power and life.

The equinox is an important marker for many esoteric societies, regardless of whether one is a pagan, Abrahamic, hermetic, astrologer, witch or the like. Everyone celebrates the equinox in different ways. Some perform grand ceremonies while others find a quiet grove of meditation and contemplation. No matter how or where the equinox is celebrated, or perhaps not celebrated, this is something that neither the Sun, Mother Earth nor Nature cares about. They do without ceremonies, theories or offerings. The equinox does happen anyway and the forces of spring, once again, have come to enrich our planet with new life and transformation.

Bildresultat för gratis bild vår

Like Mother Earth, the spring equinox was not something that the ancient farmer cared that much about. The only thing the farmer cared about regarding the Spring Equinox was that it was the starting point for him to put the plow in the ground and begin this year’s great planning of seeds and sprouts.

Perhaps we, that on a regular basis work with what we call Teurgy, Hermeticism, Ceremonial magic, Alchemy and the likes, should for a moment (just a little moment) pull out our noses from our books, put down the pen, ignore our geometric figures and colors and go outside of the temple doors to experience the magic and alchemy of nature in all its power. Probably we will find that for all our acquired power and wisdom, this falls quite flat compared to Nature. Perhaps we reach new insights about our relatively significant existence, but at the same time of the responsibility that we (un)consciously have taken upon us as caretakers of the earth. Maybe we find that we have more in common with the former farmer than with a table of correspondences?

With these words and thoughts, the Hermetic Order of the Nascent Aurora wish you all a Happy Spring Equinox!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Vårdagjämning 2019

Avete!

Idag, den 20:e mars, år 2019, klockan 21:58 passerar mitten av Solens skiva gränsen mellan de norra och södra himmelshalvorna, även kallad Vårdagjämningspunkten på himmelsekvatorn. Vårdagjämningen är en av två tillfällen då Solen stiger upp exakt i Öster och ner i Väster och om man skulle befinna sig rakt på ekvatorn så skulle man se att Solen passerar rakt över ens huvud. Det är en tidpunkt då allt verkar befinna sig i jämvikt, i balans och lugn, samtidigt som den innehåller ett löfte om sprudlande kraft och liv.

Vårdagjämningen är en viktig markör för många esoteriska ordenssällskap eller sammanslutningar oavsett om man är hedning, abrahametiskt inriktad, hermetiker, astrolog, häxa eller dylikt. Alla firar dagjämningen på olika sätt. Vissa utför storslagna ceremonier medan andra finner en lugn skogsdunge för meditation och kontemplation. Oavsett hur eller var dagjämningen firas, eller kanske inte firas, så är detta någonting som varken Solen, Moder Jord eller Naturen bryr sig om. Dom klarar sig utan ceremonier, teorier eller offergåvor. Dagjämningen sker ändå och vårens krafter har kommit för att återigen berika vår planet med nytt liv och transformation.

Likt Moder Jord så var vårdagjämningen inte något som den forntida bonden brydde sig särskilt mycket om. Det enda som bonden brydde sig om gällande Vårdagjämningen var att den var startskottet för att han skulle sätta plogen i marken och påbörja årets stora planering av frön och groddar.

Bildresultat för gratis bild vår

Kanske borde vi som regelbundet och hängivet arbetar med det som vi kallar för Teurgi, Hermetism, Ceremoniell magi mm för ett ögonblick (bara ett litet ögonblick) lyfta ur näsan ur våra böcker, lägga ner pennan, strunta i våra geometriska figurer och färger och gå utanför Templets dörrar för att uppleva naturens magi och alkemi i all sin kraft. Sannolikt kommer vi att upptäcka att för all vår förvärvade kraft och visdom så faller denna sig ganska platt i jämförelse med Naturen. Kanske når vi en ny insikt om vår relativt betydelsefulla existens, men samtidigt det ansvar som vi (o)medvetet tagit på oss om att förvalta vår jord. Kanske upptäcker vi att vi har mer gemensamt med den forna bonden än med en tabell med korrespondenser?

Med dessa ord och tankar så önskar Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden er alla en trevlig Vårdagjämning!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Winter Solstice 2018

The winter solstice

The Winter Solstice is at our door. This year this celebration will take place on 21st December at 22:23. The following day, ie the 22nd of December, it is a full moon which is also called ”cold moon” according to Nordic Folklore.

In the Northern Hemisphere, Winter Solstice occurs when the sun is at its lowest poinr in the sky, when it has its smallest declination during the year. This usually takes place around 21-23 December and when the Sun is in Zenit, the Tropic of Capricornus, and it is also the shortest day of the year.

Winter solstice has always been important in different cultures, subcultures, religious orientations and magical traditions. From the Roman worship of agricultural gods (Saturnus / Saturnalia), the celebration of Christianity of the birth of Jesus to the Judaism’s Tekufot, and the Yule of the pagans, where the winter and the Sun God’s rebirth are celebrated.

Within the Outer Hermetic and Magical Tradition, like The Hermetic Order of the Golden Dawn, the celebrating the Winter Solstice is a little different depending on several aspects. This is often highly cultural and geographical. Within the Hermetic Order of the Nascent Aurora (which is an authentic linage of the above-mentioned Order) this celebration is celebrated in the flavor of our Nordic, cultural and pagan origin. It is a time when the sun god is not yet born again and the darkness still prevails. The vegetation and life of nature have since the summer solstice and the autumn equinox slowly began to fade away to finally die. We, as part of nature, follow the same principle in a longer and shorter perspective. However, we are not afraid of the Darkness or death. Instead we are grateful for the time that has been. It is a time of silence, cold, calm and lack of activity. It is a time when silence gives room for contemplation of the Self and the Ego, of our past, present and future. But above all, it’s a time for transformation of ourselves because the void prepares for the sun god for his return.Tarot Death

The keyword within the Hermetic Tradition is Transformation. What is death for an occultist / magician / alchemist if not a transition or transformation of what has been, to something else and more complete? Like the return of the Sun, it is certain that after our symbolic or literal death, we will be reborn. We see it annually in nature, daily in the ups and downs of the sun and in ourselves through the days, the years, the experiences we undergo and the experiences that we conquer. We are not the same person as we were 10 years ago. Something has happened and we discover that our old personality is not the same as the one we have now. A transformation has taken place.

With these words we of the Hermetic Order of the Nascent Aurora wishes you all a nice Winter Solstice!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Midvintersolståndet 2018

Midvintersolståndet

Midvintersolståndet närmar sig med stormsteg. I år infaller denna högtid den 21:a december klockan 22:23. Dagen efter, dvs den 22:a december är det fullmåne vilken även är kallad ”köldmåne” enligt Nordisk Folktro.

På det Norra halvklotet sker Vintersolståndet när Solen står som lägst på himlen, när den har sin minsta deklination under året. Detta sker oftast runt den 21-23 december och när Solen står i Zenit över Capricornus eller Stenbockens vändkrets och det är tillika årets kortaste dag.

Vintersolståndet har alltid varit betydelsefullt inom olika kulturer, subkulturer, religiösa inriktningar och magiska traditioner. Alltifrån det romerska tillbedjandet av jordbruksgudar (Saturnus/Saturnalia), Kristendomens firande av Jesu födelse till Judendomens Tekufot tevet och Hedendomens Yule där vintern och Solgudens återfödelse firas.

Inom den yttre Hermetiska och Magiska tradition som Den Hermetiska Orden av den Gyllene Gryningen (även känd internationellt och historiskt som The Hermetic Order of the Golden Dawn), är sprungen ifrån firas Vintersolståndet på lite olika vis. Detta är ofta högst kulturellt och geografiskt betingat. Inom Den Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden (vilken är en autentisk linje av ovan nämnda Orden) firas denna högtid färgat av och utefter vårt nordiska, kulturellt betingade och hedniska ursprung. Det är en tid då solguden inte ännu är återfödd och Mörkret fortfarande råder. Naturens växtlighet och Livet har under tiden sedan Sommarsolståndet och Höstdagjämningen långsamt börjat tyna bort för att slutligen dö. Vi människor, som del av naturen, följer samma princip i längre och kortare perspektiv. Vi räds dock inte Mörkret eller döden utan är tacksam för den tid som varit. Det är en tid av tystnad, kyla, lugn och avsaknad av aktivitet. Det är en tid där tystnaden ger utrymme för kontemplation av Självet och Egot, av vår dåtid, nutid och framtid. Men framför allt är det en tid för transformation av oss själva ty i tomrummet förbereder sig för Solguden för sin återkomst.

Tarot Death

Nyckelordet inom den Hermetiska Traditionen är Transformation. Vad är döden för en ockultist/magiker/alkemist om inte en övergång eller förvandling av det som varit, till något annat och mer fulländat? Liksom Solens återkomst är det säkert att vi efter våran symboliska eller bokstavliga död kommer att återfödas. Vi ser det årligen i naturen, dagligen i solens upp- och nedgång och i oss själva genom dagarna, åren, de upplevelser som vi genomgår och de erfarenheter som vi erövrar. Vi är inte samma människa som vi var för 10 år sedan. Något har hänt och vi upptäcker att vår gamla personlighet inte är densamma som den vi har nu. En förvandling har skett.

 

Med dessa ord önskar vi av Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden er alla ett trevligt Midvintersolstånd!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

The Autumnal Equinox 2018

Autumnal Equinox 2018

beach during sunset

Photo by b. on Pexels.com

The Hermetic Order of the Nascent Aurora has, according to a very old and unbroken line of Hermetic and Rosicrucian tradition, always highly respected the vernal and autumnal equinoxes and their respective flows. Spring and Autumn equinoxes, together with Winter and Summer Solstice, give us an opportunity to follow the Sun or Sun God’s journey through the year, but also the expanding Darkness.

This year, the Autumnal equinox takes place, in the Nordic region, at 3:45 pm on 23/9, which means the center of the Sun passes the sky equator on the way south. On a material level, this means that the day and the night are equally long, but that immediately after the equilibrium the darkness grows stronger and the light becomes weaker at the same rate. The sun is slowly preparing to die while the dark is spreading, with the sole purpose of creating space for the new to  come. At the Winter Solstice, ”the Sun God” is reborn, which will enrich the coming year with growing power. In these coming times of material darkness, it may be worth remembering that, although Darkness and the cold will prevail, it is only because the Light and the heat undergo a transformation, or rebirth to something different from what was previously. Each Light or Life cannot exist without darkness and emptiness or death, as these are necessarily a prerequisite for the Light and the new to emerge, just as the night is a preparation for the coming dawn. Our time in darkness is thus not of evil, but rather a necessity. It is a waiting filled with hope and assurance that the Light will once again shine and life will grow. The darkness is really the same as the light and without this darkness and void the creation would not have the opportunity to exist!

Let us us all according to the ancient tradition, together, or at a distance, welcome the powers of the autumn equinox!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

Frater Yehohanan

1 kommentar

Under Okategoriserade

Höstdagjämning 2018

Höstdagjämningen 2018

sunrise under cloudy sky illustration

Photo by Public Domain Pictures on Pexels.com

Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden har, enligt en väldigt gammal och obruten linje av Hermetisk och Rosenkorsisk tradition, alltid högaktat dagjämningarna och deras respektive flöden. Vår- och Höstdagjämningen, tillsammans med Vinter- och Sommarsolståndet, ger oss en möjlighet att följa Solens eller Solgudens resa genom året, men även Mörkrets tillväxt och tillbakagång.

I år sker Höstdagjämningen i Norden ca klockan 03:45 den 23/9 vilket innebär Solens centrum passerar himmelsekvatorn på väg söderut. På ett materiellt plan innebär detta att dagen och natten är lika långa, men att strax efter Dagjämningen så växer sig mörkret sig starkare och ljuset blir i samma takt svagare. Solen förbereder sig långsamt för att dö medan mörkret breder ut sig, med endast i syfte för att skapa plats för det nya som kommer. På Vintersolståndet ”återföds” Solguden som med växande kraft skall berika det kommande året.

I dessa kommande tider av materiellt mörker så kan det vara värt att komma ihåg att, även om Mörkret och kylan kommer att råda så är det endast för att Ljuset och värmen genomgår en transformation, eller återfödelse till något annorlunda från vad som tidigare var. Varje sig Ljus eller Liv kan existera utan mörker och tomhet eller död, då dessa av nödvändighet är en förutsättning för Ljuset och det nya som skall växa fram, precis som natten är en förberedelse för den kommande gryningen. Vår tid i mörker är alltså inte av ondo, utan snarare en nödvändig en stilla väntan fylld med hopp och försäkran om att Ljuset återigen ska skina och Livet ska växa. Mörkret är egentligen detsamma som Ljuset och utan detta mörker och tomrum så skulle skapelsen inte ha möjlighet att existera!

Låtom oss alla enligt den urgamla traditionen var för sig, tillsammans eller på avstånd välkomna Höstdagjämningens krafter!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

Frater Yehohanan

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Summer Solstice 2018

This year, the Summer Solstice will take place on 21:st of June, on Jupiter’s Day and close to the transition to the Zodiacal Sign of Cancer. The sun is a nature’s reflection of the God of Light in its strength. The God, born on the Winter Solstice, has achieved his full power throughout the year. The days have grown longer and hotter while the nights are shorter and less cold. It is symbolic of the increasing light and darkness decreasing. Potent, life-giving and fruitful. It is also the longest day of the year. In the Nordic countries, we celebrate this day as one of the highlights of the year and life. We are pleased to be alive and we thank the Divine manifestation of the Sun as it is the source of all life. We also carry with us and know that the power of the Sun God decreases the day after that, and that the darkness grows slowly but surely stronger until the winter solstice when the Light is born again, increasing each day in strength and again will be lifegiving.

The Hermetic Order of the Nascent Aurora wishes everyone a nice summer solstice, where ever you are!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

Frater Yehohanan

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Sommarsolstånd 2018

I år inträffar Sommarsolståndet den 21:a juni, på Jupiters Dag och nära inpå övergången till Kräftans Tecken. Solståndet är en naturens reflektion av Ljuset Gud i sin styrka. Den Gud som föddes vid vintersolståndet har genom året nått sin fulla kraft. Dagarna har blivit längre och varmare medan nätterna kortare och mindre kalla. Det är symboliskt för det tilltagande Ljuset och Mörkrets Avtagande. Potent, Livgivande och fruktbart. Det är också årets längsta dag. I Norden firar vi denna dag som en av årets och Livets höjdpunkter. Vi gläds åt att vara vid liv och vi tackar den Gudomliga manifestationen av Solen, då den är källan till allt liv. Vi bär också med oss att redan dagen efter så minskar Solgudens kraft och mörkret växer sig sakta men säkert starkare fram till vintersolståndet då Ljuset återigen föds, kommer att öka i styrka och återigen ge liv.

Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden önskar alla ett trevligt Sommarsolstånd, vart än på jorden som ni befinner er!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

/Frater Yehohanan

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade