The Spring Equinox 2019

Avete!

Yesterday, 20 of March, 2019, at 9:58 pm, the center of the Sun’s disc crosses the boundary between the northern and southern hemispheres, also known as the Spring Equinox on the celestial equator. The spring equinox is one of two occasions when the sun rises exactly in the east and down in the west and if one were to be right on the equator then one would see that the sun passes straight over one’s head. It is a time when everything seems to be in equilibrium, in balance and in peace, while at the same time containing a promise of exhilarating power and life.

The equinox is an important marker for many esoteric societies, regardless of whether one is a pagan, Abrahamic, hermetic, astrologer, witch or the like. Everyone celebrates the equinox in different ways. Some perform grand ceremonies while others find a quiet grove of meditation and contemplation. No matter how or where the equinox is celebrated, or perhaps not celebrated, this is something that neither the Sun, Mother Earth nor Nature cares about. They do without ceremonies, theories or offerings. The equinox does happen anyway and the forces of spring, once again, have come to enrich our planet with new life and transformation.

Bildresultat för gratis bild vår

Like Mother Earth, the spring equinox was not something that the ancient farmer cared that much about. The only thing the farmer cared about regarding the Spring Equinox was that it was the starting point for him to put the plow in the ground and begin this year’s great planning of seeds and sprouts.

Perhaps we, that on a regular basis work with what we call Teurgy, Hermeticism, Ceremonial magic, Alchemy and the likes, should for a moment (just a little moment) pull out our noses from our books, put down the pen, ignore our geometric figures and colors and go outside of the temple doors to experience the magic and alchemy of nature in all its power. Probably we will find that for all our acquired power and wisdom, this falls quite flat compared to Nature. Perhaps we reach new insights about our relatively significant existence, but at the same time of the responsibility that we (un)consciously have taken upon us as caretakers of the earth. Maybe we find that we have more in common with the former farmer than with a table of correspondences?

With these words and thoughts, the Hermetic Order of the Nascent Aurora wish you all a Happy Spring Equinox!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Vårdagjämning 2019

Avete!

Idag, den 20:e mars, år 2019, klockan 21:58 passerar mitten av Solens skiva gränsen mellan de norra och södra himmelshalvorna, även kallad Vårdagjämningspunkten på himmelsekvatorn. Vårdagjämningen är en av två tillfällen då Solen stiger upp exakt i Öster och ner i Väster och om man skulle befinna sig rakt på ekvatorn så skulle man se att Solen passerar rakt över ens huvud. Det är en tidpunkt då allt verkar befinna sig i jämvikt, i balans och lugn, samtidigt som den innehåller ett löfte om sprudlande kraft och liv.

Vårdagjämningen är en viktig markör för många esoteriska ordenssällskap eller sammanslutningar oavsett om man är hedning, abrahametiskt inriktad, hermetiker, astrolog, häxa eller dylikt. Alla firar dagjämningen på olika sätt. Vissa utför storslagna ceremonier medan andra finner en lugn skogsdunge för meditation och kontemplation. Oavsett hur eller var dagjämningen firas, eller kanske inte firas, så är detta någonting som varken Solen, Moder Jord eller Naturen bryr sig om. Dom klarar sig utan ceremonier, teorier eller offergåvor. Dagjämningen sker ändå och vårens krafter har kommit för att återigen berika vår planet med nytt liv och transformation.

Likt Moder Jord så var vårdagjämningen inte något som den forntida bonden brydde sig särskilt mycket om. Det enda som bonden brydde sig om gällande Vårdagjämningen var att den var startskottet för att han skulle sätta plogen i marken och påbörja årets stora planering av frön och groddar.

Bildresultat för gratis bild vår

Kanske borde vi som regelbundet och hängivet arbetar med det som vi kallar för Teurgi, Hermetism, Ceremoniell magi mm för ett ögonblick (bara ett litet ögonblick) lyfta ur näsan ur våra böcker, lägga ner pennan, strunta i våra geometriska figurer och färger och gå utanför Templets dörrar för att uppleva naturens magi och alkemi i all sin kraft. Sannolikt kommer vi att upptäcka att för all vår förvärvade kraft och visdom så faller denna sig ganska platt i jämförelse med Naturen. Kanske når vi en ny insikt om vår relativt betydelsefulla existens, men samtidigt det ansvar som vi (o)medvetet tagit på oss om att förvalta vår jord. Kanske upptäcker vi att vi har mer gemensamt med den forna bonden än med en tabell med korrespondenser?

Med dessa ord och tankar så önskar Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden er alla en trevlig Vårdagjämning!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Winter Solstice 2018

The winter solstice

The Winter Solstice is at our door. This year this celebration will take place on 21st December at 22:23. The following day, ie the 22nd of December, it is a full moon which is also called ”cold moon” according to Nordic Folklore.

In the Northern Hemisphere, Winter Solstice occurs when the sun is at its lowest poinr in the sky, when it has its smallest declination during the year. This usually takes place around 21-23 December and when the Sun is in Zenit, the Tropic of Capricornus, and it is also the shortest day of the year.

Winter solstice has always been important in different cultures, subcultures, religious orientations and magical traditions. From the Roman worship of agricultural gods (Saturnus / Saturnalia), the celebration of Christianity of the birth of Jesus to the Judaism’s Tekufot, and the Yule of the pagans, where the winter and the Sun God’s rebirth are celebrated.

Within the Outer Hermetic and Magical Tradition, like The Hermetic Order of the Golden Dawn, the celebrating the Winter Solstice is a little different depending on several aspects. This is often highly cultural and geographical. Within the Hermetic Order of the Nascent Aurora (which is an authentic linage of the above-mentioned Order) this celebration is celebrated in the flavor of our Nordic, cultural and pagan origin. It is a time when the sun god is not yet born again and the darkness still prevails. The vegetation and life of nature have since the summer solstice and the autumn equinox slowly began to fade away to finally die. We, as part of nature, follow the same principle in a longer and shorter perspective. However, we are not afraid of the Darkness or death. Instead we are grateful for the time that has been. It is a time of silence, cold, calm and lack of activity. It is a time when silence gives room for contemplation of the Self and the Ego, of our past, present and future. But above all, it’s a time for transformation of ourselves because the void prepares for the sun god for his return.Tarot Death

The keyword within the Hermetic Tradition is Transformation. What is death for an occultist / magician / alchemist if not a transition or transformation of what has been, to something else and more complete? Like the return of the Sun, it is certain that after our symbolic or literal death, we will be reborn. We see it annually in nature, daily in the ups and downs of the sun and in ourselves through the days, the years, the experiences we undergo and the experiences that we conquer. We are not the same person as we were 10 years ago. Something has happened and we discover that our old personality is not the same as the one we have now. A transformation has taken place.

With these words we of the Hermetic Order of the Nascent Aurora wishes you all a nice Winter Solstice!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Midvintersolståndet 2018

Midvintersolståndet

Midvintersolståndet närmar sig med stormsteg. I år infaller denna högtid den 21:a december klockan 22:23. Dagen efter, dvs den 22:a december är det fullmåne vilken även är kallad ”köldmåne” enligt Nordisk Folktro.

På det Norra halvklotet sker Vintersolståndet när Solen står som lägst på himlen, när den har sin minsta deklination under året. Detta sker oftast runt den 21-23 december och när Solen står i Zenit över Capricornus eller Stenbockens vändkrets och det är tillika årets kortaste dag.

Vintersolståndet har alltid varit betydelsefullt inom olika kulturer, subkulturer, religiösa inriktningar och magiska traditioner. Alltifrån det romerska tillbedjandet av jordbruksgudar (Saturnus/Saturnalia), Kristendomens firande av Jesu födelse till Judendomens Tekufot tevet och Hedendomens Yule där vintern och Solgudens återfödelse firas.

Inom den yttre Hermetiska och Magiska tradition som Den Hermetiska Orden av den Gyllene Gryningen (även känd internationellt och historiskt som The Hermetic Order of the Golden Dawn), är sprungen ifrån firas Vintersolståndet på lite olika vis. Detta är ofta högst kulturellt och geografiskt betingat. Inom Den Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden (vilken är en autentisk linje av ovan nämnda Orden) firas denna högtid färgat av och utefter vårt nordiska, kulturellt betingade och hedniska ursprung. Det är en tid då solguden inte ännu är återfödd och Mörkret fortfarande råder. Naturens växtlighet och Livet har under tiden sedan Sommarsolståndet och Höstdagjämningen långsamt börjat tyna bort för att slutligen dö. Vi människor, som del av naturen, följer samma princip i längre och kortare perspektiv. Vi räds dock inte Mörkret eller döden utan är tacksam för den tid som varit. Det är en tid av tystnad, kyla, lugn och avsaknad av aktivitet. Det är en tid där tystnaden ger utrymme för kontemplation av Självet och Egot, av vår dåtid, nutid och framtid. Men framför allt är det en tid för transformation av oss själva ty i tomrummet förbereder sig för Solguden för sin återkomst.

Tarot Death

Nyckelordet inom den Hermetiska Traditionen är Transformation. Vad är döden för en ockultist/magiker/alkemist om inte en övergång eller förvandling av det som varit, till något annat och mer fulländat? Liksom Solens återkomst är det säkert att vi efter våran symboliska eller bokstavliga död kommer att återfödas. Vi ser det årligen i naturen, dagligen i solens upp- och nedgång och i oss själva genom dagarna, åren, de upplevelser som vi genomgår och de erfarenheter som vi erövrar. Vi är inte samma människa som vi var för 10 år sedan. Något har hänt och vi upptäcker att vår gamla personlighet inte är densamma som den vi har nu. En förvandling har skett.

 

Med dessa ord önskar vi av Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden er alla ett trevligt Midvintersolstånd!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

The Autumnal Equinox 2018

Autumnal Equinox 2018

beach during sunset

Photo by b. on Pexels.com

The Hermetic Order of the Nascent Aurora has, according to a very old and unbroken line of Hermetic and Rosicrucian tradition, always highly respected the vernal and autumnal equinoxes and their respective flows. Spring and Autumn equinoxes, together with Winter and Summer Solstice, give us an opportunity to follow the Sun or Sun God’s journey through the year, but also the expanding Darkness.

This year, the Autumnal equinox takes place, in the Nordic region, at 3:45 pm on 23/9, which means the center of the Sun passes the sky equator on the way south. On a material level, this means that the day and the night are equally long, but that immediately after the equilibrium the darkness grows stronger and the light becomes weaker at the same rate. The sun is slowly preparing to die while the dark is spreading, with the sole purpose of creating space for the new to  come. At the Winter Solstice, ”the Sun God” is reborn, which will enrich the coming year with growing power. In these coming times of material darkness, it may be worth remembering that, although Darkness and the cold will prevail, it is only because the Light and the heat undergo a transformation, or rebirth to something different from what was previously. Each Light or Life cannot exist without darkness and emptiness or death, as these are necessarily a prerequisite for the Light and the new to emerge, just as the night is a preparation for the coming dawn. Our time in darkness is thus not of evil, but rather a necessity. It is a waiting filled with hope and assurance that the Light will once again shine and life will grow. The darkness is really the same as the light and without this darkness and void the creation would not have the opportunity to exist!

Let us us all according to the ancient tradition, together, or at a distance, welcome the powers of the autumn equinox!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

Frater Yehohanan

1 kommentar

Under Okategoriserade

Höstdagjämning 2018

Höstdagjämningen 2018

sunrise under cloudy sky illustration

Photo by Public Domain Pictures on Pexels.com

Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden har, enligt en väldigt gammal och obruten linje av Hermetisk och Rosenkorsisk tradition, alltid högaktat dagjämningarna och deras respektive flöden. Vår- och Höstdagjämningen, tillsammans med Vinter- och Sommarsolståndet, ger oss en möjlighet att följa Solens eller Solgudens resa genom året, men även Mörkrets tillväxt och tillbakagång.

I år sker Höstdagjämningen i Norden ca klockan 03:45 den 23/9 vilket innebär Solens centrum passerar himmelsekvatorn på väg söderut. På ett materiellt plan innebär detta att dagen och natten är lika långa, men att strax efter Dagjämningen så växer sig mörkret sig starkare och ljuset blir i samma takt svagare. Solen förbereder sig långsamt för att dö medan mörkret breder ut sig, med endast i syfte för att skapa plats för det nya som kommer. På Vintersolståndet ”återföds” Solguden som med växande kraft skall berika det kommande året.

I dessa kommande tider av materiellt mörker så kan det vara värt att komma ihåg att, även om Mörkret och kylan kommer att råda så är det endast för att Ljuset och värmen genomgår en transformation, eller återfödelse till något annorlunda från vad som tidigare var. Varje sig Ljus eller Liv kan existera utan mörker och tomhet eller död, då dessa av nödvändighet är en förutsättning för Ljuset och det nya som skall växa fram, precis som natten är en förberedelse för den kommande gryningen. Vår tid i mörker är alltså inte av ondo, utan snarare en nödvändig en stilla väntan fylld med hopp och försäkran om att Ljuset återigen ska skina och Livet ska växa. Mörkret är egentligen detsamma som Ljuset och utan detta mörker och tomrum så skulle skapelsen inte ha möjlighet att existera!

Låtom oss alla enligt den urgamla traditionen var för sig, tillsammans eller på avstånd välkomna Höstdagjämningens krafter!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

Frater Yehohanan

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Summer Solstice 2018

This year, the Summer Solstice will take place on 21:st of June, on Jupiter’s Day and close to the transition to the Zodiacal Sign of Cancer. The sun is a nature’s reflection of the God of Light in its strength. The God, born on the Winter Solstice, has achieved his full power throughout the year. The days have grown longer and hotter while the nights are shorter and less cold. It is symbolic of the increasing light and darkness decreasing. Potent, life-giving and fruitful. It is also the longest day of the year. In the Nordic countries, we celebrate this day as one of the highlights of the year and life. We are pleased to be alive and we thank the Divine manifestation of the Sun as it is the source of all life. We also carry with us and know that the power of the Sun God decreases the day after that, and that the darkness grows slowly but surely stronger until the winter solstice when the Light is born again, increasing each day in strength and again will be lifegiving.

The Hermetic Order of the Nascent Aurora wishes everyone a nice summer solstice, where ever you are!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

Frater Yehohanan

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Sommarsolstånd 2018

I år inträffar Sommarsolståndet den 21:a juni, på Jupiters Dag och nära inpå övergången till Kräftans Tecken. Solståndet är en naturens reflektion av Ljuset Gud i sin styrka. Den Gud som föddes vid vintersolståndet har genom året nått sin fulla kraft. Dagarna har blivit längre och varmare medan nätterna kortare och mindre kalla. Det är symboliskt för det tilltagande Ljuset och Mörkrets Avtagande. Potent, Livgivande och fruktbart. Det är också årets längsta dag. I Norden firar vi denna dag som en av årets och Livets höjdpunkter. Vi gläds åt att vara vid liv och vi tackar den Gudomliga manifestationen av Solen, då den är källan till allt liv. Vi bär också med oss att redan dagen efter så minskar Solgudens kraft och mörkret växer sig sakta men säkert starkare fram till vintersolståndet då Ljuset återigen föds, kommer att öka i styrka och återigen ge liv.

Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden önskar alla ett trevligt Sommarsolstånd, vart än på jorden som ni befinner er!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

/Frater Yehohanan

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Official Announcement!

Official Announcement!

Let you all hear!

One year has passed! Vernal Equinox to Vernal Equinox and 12 Months of Zodiacal Phases since our Greatly Honored Frater A.e.H., also known as Sincerus Renatus, chose to step behind the Veil, so to speak, and walk alone on the Road of Wisdom. This has already been known in the occult circles of the Western mystery tradition for a while. Many have blessed him on his way, while acknowledging that he leaves a big gap behind him. The practical and theoretical knowledge that he achieved, along with the wisdom to use it well, will certainly be missed, not least by the Outer Order or the Hermetic Order of the Nascent Aurora!

The Outer Order, ie the Hermetic Order of the Nascent Aurora, has been appointed a new Imperator in connection with the retirement of Greatly Honored Frater A.e.H.. Thus the blazing flame has been passed on without interruption and the Outer Order is highly operational and prosperous. In other words, the door of the Order is, as it has always been, open to the serious and worthy student!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

Frater Yehohanan

Lämna en kommentar

Under Nyheter

Officiell Kungörelse!

Officiell Kungörelse!

Låtom er alla höra!

Ett år har gått! Vårdagjämning till Vårdagjämning och 12 månader av Zodiakala faser sedan vår Mycket Ärade Frater A.e.H., även känd som Sincerus Renatus, valt att träda bakom Slöjan och ensam vandra vidare på Visdomens Väg. Detta har i de ockulta kretsarna inom den västerländska mysterietraditionen varit tidigare känt. Många har lyckönskat honom på sin väg och samtidigt erkänt att han lämnar ett stort tomrum efter sig. Den praktiska och teoretiska kunskap som han uppnått, tillsammans med visdomen att bruka den väl, kommer sannerligen att vara saknad, inte minst för Den Yttre Orden eller Den Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden.

Den Yttre Orden, dvs Den Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden har blivit tillsatt en ny Imperator i anslutning till den tidigares tillbakaträdande. Sålunda har den flammande lågan förts vidare utan avbrott och Den Yttre Orden är högst verksam och välmående. Ordens dörr är med andra ord, såsom den alltid varit, öppen för den seriöse och värdige studenten!

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yeheshua Yehovasha!

Frater Yehohanan

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade